IBDM

03-302 Warszawa
ul. Instytutowa 1
tel. +48 22 390 01 07
fax +48 22 814 50 28

select language:

XVIII Forum Dyskusyjne Jednostek Badawczo-Rozwojowych PDF Print

There are no translations available.

28-29 maja 2009

Celem Forum Dyskusyjnego „Instytuty badawcze - źródło innowacyjnej wiedzy” była otwarta debata na temat przewidywanych skutków reformy polskiej nauki, w szczególności dla instytutów badawczych, ich zadań, wewnętrznej struktury i metod finansowania.

 

 

Obecnie trwają prace legislacyjne nad projektami 5 ustaw dotyczących reformy nauki. Rozstrzygną one o przyszłości instytutów – ich roli pobudzania innowacyjności przedsiębiorstw, zwiększania konkurencyjności polskiej gospodarki opartej na wiedzy oraz w tworzeniu miejsc pracy dla wykształconych Polaków.


Pierwszy dzień Forum składał się z trzech paneli dyskusyjnych:

Panel I -  Reforma nauki w Polsce - oczekiwania i przewidywane skutki.

W panelu wzięli udział:

prof. Maria Orłowska, Sekretarz Stanu w MNiSW,

Grażyna Henclewska, Podsekretarz Stanu w MG,

poseł Andrzej Smirnow, przewodniczący komisji edukacji, nauki i młodzieży.

Dyskusję poprowadził prof. Leszek Rafalski.

 

 

Panel II - Reforma nauki w Polsce - instytuty badawcze miejscem twórczej pracy.

W tym panelu udział wzięli młodzi naukowcy:

dr Anna Bilska, Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Radzikowie,

dr inż. Dariusz Michalak, Instytut Techniki Górniczej KOMAG w  Gliwicach,

mgr inż. Tomasz Rozwalka, Instytut Obróbki Plastycznej w Poznaniu,

oraz prof. Jan Kaźmierczak, wiceprzewodniczący podkomisji stałej ds. nauki i szkolnictwa wyższego i Mikael Kekkonen, przedstawiciel EARTO.

 

 

Panel III - Europejski Rok Kreatywności i Innowacji 2009 oraz Porozumienie na rzecz Innowacyjności.

Podczas trzeciego panelu dyrektor generalny Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, Andrzej Sadłowski zaprezentował pracę i rolę FRSE w Europejskim Roku Kreatywności i Innowacji 2009. Panelistami byli (na zdjęciach widoczni od lewej):

Bożena Lublińska-Kasprzak, Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości,

Ewa Mańkiewicz-Cudny, Prezes Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT,

Andrzej Czernek, Dyrektor Generalny Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”,

prof. dr hab. med. Danuta Koradecka, Przewodnicząca Komisji Badań i Innowacji RGJBR,

dr Marek Daszkiewicz, członek Komisji Badań i Innowacji RGJBR,

dr Alicja Adamczak, Prezes Urzędu Patentowego RP,

Olaf Gajl, Dyrektor Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansowanych Technologii,

prof. dr hab. Katarzyna Chałasińska-Macukow, Przewodnicząca Konferencji Rektorów Akademickich Szkól Polskich.

 

 

Drugi dzień Forum to Forum Sprawozdawczym Elektorów JBR. Podczas którego, zostali wybrani przewodniczący obrad oraz Komisja Uchwał i Wniosków oraz Komisja Skrutacyjna. Zostały przedstawione sprawozdania Przewodniczącego RG JBR oraz Komisji Rewizyjnej, która zgłosiła wniosek o udzielenie absolutorium Radzie Głównej JBR w drugim roku działalności VI kadencji. Forum udzieliło absolutorium jednogłośnie. Podczas Forum zostały przeprowadzone uzupełniające wybory do Rady Głównej JBR, na miejsce dr inż. Andrzeja Medera, byłego dyrektora Instytutu Techniki Góniczej KOMAG, została wybrana mgr inż. Urszula Wyrzykowska z Instytutu Przemysłu Organicznego. Omówiono także kierunki działań RG JBR i przyjęto Uchwałę XVIII Forum JBR.