IBDM

03-302 Warszawa
ul. Instytutowa 1
tel. +48 22 390 01 07
fax +48 22 814 50 28

select language:

ekonomika

Seria „I” - Informacje, Instrukcje PDF Drukuj

85  Konstrukcje wsporcze (bramy, słupy) (stalowe, aluminiowe) do pionowych znaków drogowych, sygnalizatorów, urządzeń rejestracji ruchu, urządzeń zasilających, oświetlenia, sieci i trakcji. Zalecenia IBDiM do udzielania Aprobat Technicznych Nr Z/2012-02-014  - Małgorzata Mazanek  2012
84  Betonowe, żelbetowe i polimerobetonowe prefabrykowane elementy studzienek kanalizacyjnych. Zalecenia IBDiM do udzielania Aprobat Technicznych Nr Z/2010-02-028 - Remigiusz Gut, Wiktor Jasiński, Ewa Mazurkiewicz   2012
83    Warunki Techniczne - Znaki drogowe o zmiennej treści ZZT-2011 - Leszek Kornalewski, Zenon Szczepaniak, Andrzej W. Mitas      2011


82    Kryteria wykonania i badania pokryw oraz zwieńczeń studni kanalizacji kablowej z betonu zbrojonego - Michał A. Glinicki, Leszek Rafalski, Danuta Bebłacz, Przemysław Kamiński, Zbigniew Czagowiec, Piotr Kowalski, Edward Dmowski     2010
81    Liny do sprężania konstrukcji. Zalecenia IBDiM do udzielania Aprobat Technicznych nr Z/2010-03-0015 -- / Mirosław Biskup / 2010
80    Aktywne pionowe znaki drogowe i urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zalecenia IBDiM do udzielania Aprobat Technicznych nr Z/2010-03-024 – Zenon Szczepaniak, Leszek Kornalewski   2010
79    Wyroby i systemy do ochrony powierzchniowej konstrukcji betonowych. Zalecenia IBDiM do udzielania Aprobat Technicznych nr Z/2009-03-027 - Krzysztof Germaniuk, Tomasz Gajda, Agnieszka Królikowska 2010
78    Wyroby i systemy do naprawy konstrukcji betonowych (naprawy konstrukcyjne). Zalecenia IBDiM do udzielania Aprobat Technicznych nr Z/2009-03-019 – Krzysztof Germaniuk, Tomasz Gajda, Agnieszka Królikowska 2010
77     Mieszanki mineralno-emulsyjne do budowy i utrzymania dróg. Zalecenia IBDiM do udzielania Aprobat Technicznych Nr Z/2009-03-023 - /Zenon Szczepaniak, Paweł Skierczyński/ 2009
76     Mieszanki mineralno-asfaltowe na zimno do remontów cząstkowych nawierzchni drogowych. Zalecenia IBDiM do udzielania Aprobat technicznych Nr Z/2009-03-022 - /Zenon Szczepaniak, Paweł Skierczyński, Robert Mularzuk/ 2009
75     Materiały do poziomego oznakowania dróg. Zalecenia IBDiM do udzielania Aprobat Technicznych nr Z/2009-03-021 -- /Zenon Szczepaniak, Paweł Skierczyński/ 2009
74     Polimeroasfaltowe papy zgrzewalne i samoprzylepne przeznaczone do wykonywania izolacji przeciwwodnych na drogowych i kolejowych obiektach inżynierskich. Zalecenia IBDiM do udzielania aprobat technicznych nr Z/96-03-001 - Krzysztof Germaniuk     2008
73     Słupki prowadzące U-1a i U-1b. Zalecenia IBDiM do udzielania Aprobat Technicznych nr Z/2007-03-020, Tadeusz Godlewski,
Zenon Szczepaniak     2008
72     Bariery drogowe ochronne stalowe z prowadnicą z profilowanej taśmy stalowej lub innych typów kształtowników stalowych. Zalecenia IBDiM do udzielania Aprobat Technicznych nr Z/2006-03-010 Tadeusz Godlewski     2007
71     Stalowe bariery, barieroporęcze i balustrady do stosowania na obiektach mostowych. Zalecenia IBDiM do udzielania Aprobat Technicznych nr Z/2006/03-011 - Małgorzata Mazanek     2007
70     Zasady wykonywania nawierzchni asfaltowej o zwiększonej odporności na koleinowanie i zmęczenie (ZW-WMS 2007) (Wyd II. uzupełnione, zastępuje "I"-63 z 2002 r.) - Dariusz Sybilski, Wojciech Bańkowski, Robert Mularzuk     2007
69     Zalecenia wykonywania cienkich warstw ścieralnych na gorąco (ZW-CWG 200) - Dariusz Sybilski, Wojciech Bańkowski, Robert Mularzuk (Wyd II. zauktualizowane, zastępuje "I"-50 z 1995 r.)     2006
68     Zalecenia wykonywania izolacji z pap zgrzewalnych i nawierzchni asfaltowych na drogowych obiektach mostowych - Krzysztof Germaniuk, Dariusz Sybilski 2005
67     Stałe odblaskowe znaki drogowe i urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zalecenia IBDiM do udzielania aprobat technicznych Nr Z/2005-03-009- Zenon Szczepaniak     2005
66     Zalecenia stosowania geowyrobów w warstwach asfaltowych nawierzchni drogowych - Janusz Zawadzki, Dariusz Sybilski, Paweł Skierczyński     2004
65     Tymczasowe wytyczne techniczne. Polimeroasfalty drogowe (TWT-PAD-2003) - Dariusz Sybilski (Wyd II. zaktualizowane, zastępuje „I"-54 z 1997 r.)     2003
64     Procedury badań do projektowania składu i kontroli mieszanek mineralno-asfaltowych - Janusz Zawadzki, Ewa Chałaczkiewicz, Marian Pałys, Paweł Skierczyński     2002
63     Zasady wykonywania nawierzchni asfaltowej o zwiększonej odporności na koleinowanie i zmęczenie (ZW-WMS 2002) - Dariusz Sybilski, Marian Pałys, Robert Mularzuk, Wojciech Bańkowski (zastąpiono zeszytem "I" - 70)     2002
62     Zasady wykonywania nawierzchni z mieszanki SMA (ZW-SMA 2001) – Marian Pałys, Dariusz Sybilski, Janusz Zawadzki (Wyd. III uzupełnione, zastępuje „I”-37 z 1992 r. i „I”-49 z 1995 r.)     2001
61*     Warunki techniczne wykonywania warstw podbudowy z mieszanki mineralno-cementowo-emulsyjnej (MCE) – Janusz Zawadzki, Joanna Matras, Tomasz Mechowski, Dariusz Sybilski; autorzy załączników – Janusz Zawadzki, Ewa Chałaczkiewicz (Wyd. II uzupełnione, zastępuje „I”-53 z 1997 r.)     1999
60     Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99 – Zenon Szczepaniak, Jarosław Majewski (Wyd. II poprawione i uzupełnione, zastępuje „I”-47 z 1994 r.)     1999
59*     Instrukcja oznaczania zawartości asfaltu w mieszankach mineralno - asfaltowych metodą spalania w piecu NCAT Asphalt Content Tester -Marian Pałys 1998
58     Zalecenia w sprawie wykonywania połączeń spawanych mostów w czasie ich eksploatacji - Piotr Sędek, Marek Łagoda, Andrzej Radoń 1998
57     Katalog metod zabezpieczania przed korozją stalowych obiektów mostowych - Rajmund Kilarski     1998
56*     Wytyczne badań i kryteria oceny mączek wapiennych do mieszanek mineralno-asfaltowych - Ewa Chałaczkiewicz, Jarosław Mikulski, Jerzy Piłat 1998
55*     Warunki techniczne - poziome oznakowanie dróg POD 97 - Zenon Szczepaniak (Wyd. III rozszerzone, zastępuje „I”-46 z 1994 r. i „I”–51 z 1995 r.)     1997
54     Zastąpiono  zeszytem „I"-65 (Tymczasowe wytyczne techniczne. Polimeroasfalty drogowe (TWT-PAD-97)) - Dariusz Sybilski                                    1997
53     Zastąpiono zeszytem „I”-61 (Warunki techniczne wykonywania warstw podbudowy z mieszanki mineralno – cementowo – emulsyjnej metodą recyklingu na miejscu (WT-M-M-C-E/97) – Janusz Zawadzki, Joanna Matras)            1997
52     Zalecenia dotyczące oceny stanu powłok malarskich i korozji w konstrukcjach stalowych mostów drogowych - Adam Wysokowski, Marian Ławniczak 1995
51     Zastąpiono  zeszytem „I"-55 (Warunki techniczne. Poziome znakowanie dróg PZD-95 – Zenon Szczepaniak)     1995
50     Zastąpiono zeszytem „I”-69 (Zalecenia wykonywania cienkich warstw ścieralnych „na gorąco" bitumicznych nawierzchni drogowych (ZW-CWG-95). Zasady wykonywania nawierzchni z mieszanki mineralno- bitumicznej o nieciągłym uziarnieniu (ZW-MMB-NU-95) - Dariusz Sybilski, Stanisław Styk 1995
49     Zastąpiono zeszytem „I”-62 (Zasady wykonywania nawierzchni z mieszanki SMA (ZW-SMA 95) - Tomasz Mechowski, Marian Pałys, Dariusz Sybilski) 1995
48     Zasady projektowania betonu asfaltowego o zwiększonej odporności na odkształcenia trwałe. Wytyczne oznaczania odkształcenia i modułu sztywności mieszanek mineralno- bitumicznych metodą pełzania pod obciążeniem statycznym - Janusz Zawadzki, Marek Kłos (Wyd. II uzupełnione, zastępuje „I”-34 z 1991 r.)           1995
47     Zastąpiono zeszytem „I”-60 (Warunki techniczne. Drogowe emulsje asfaltowe EmA-94 – Zenon Szczepaniak, Jarosław Majewski)     1994
46     Zastąpiono zeszytem „I”-55 (Zasady dopuszczania i metody badań materiałów do poziomego oznakowania dróg - Zenon Szczepaniak     1994
45*     Zasady stosowania dźwigarów strunobetonowych L-24/z w przęsłach mostów kolejowych - Juliusz Cieśla, Marian Skawiński  1994
44*     Katalog wybranych uszkodzeń nawierzchni bitumicznych dla potrzeb „SOSN" - Stanisław Szpinek     1994
43*     Wymagania techniczne wykonania i odbioru (WTW) łożysk mostowych - Andrzej Niemierko     1994
42*     Wytyczne napraw nawierzchni bitumicznych mieszankami na zimno - Janusz Zawadzki     1993
41*     Zalecenia w sprawie stosowania połączeń niejednorodnych do naprawy i budowy mostów stalowych - Marek Łagoda 1993
40*     Zasady programowania sprężania belek struno- i kablobetonowych oraz weryfikacja strat doraźnych sprężania - Marian Skawiński 1992
39*     Wytyczne badań właściwości ochronnych betonu względem zbrojenia w mostach – Piotr Wesołowski              1992
38*     Zasady napraw zarysowanych konstrukcji betonowych kompozycją epoksydową za pomocą iniekcji średniociśnieniowej (0,8 – 8,0 MPa) - Maria Michałowska, Julian Kazański     1992
37     Zastąpiono zeszytem „I”-62 ( Zasady wykonywania nawierzchni z mieszanki SMA (ZW-SMA 92) – Marian Pałys)     1992
36*     Wstępne wytyczne potencjometrycznego wykrywania stref korodującego zbrojenia w mostach betonowych - Aleksander Wawrusiewicz 1992
35*     Warunki techniczne wykonywania ścian szczelinowych- Bolesław Kłosiński (Wyd. II zaktualizowane, zastępuje „I”-25 z 1987 r.)           1992
34     Zastąpiono zeszytem „I"-48 (Zasady projektowania betonu asfaltowego o zwiększonej odporności na odkształcenia trwałe. Wytyczne oznaczania odkształcenia i modułu sztywności mieszanek mineralno – bitumicznych według metody pełzania pod obciążeniem statycznym – Janusz Zawadzki; autorzy załącznika -  Janusz Zawadzki, Marek Kłos)     1991
33*     Zasady wykonywania nawierzchni z betonu cementowego na drogach o ruchu mniejszym od średniego - Witold Chodakiewicz,Stefan Duczek, Jerzy Godek 1991
32*     Zasady wykonywania izolacji z pap zgrzewalnych na drogowych obiektach mostowych - Rajmund Kilarski, Jerzy Mąkosa, Krzysztof Germaniuk  1991
31*     Zasady wykonywania izolacji przeciwwodnych z pap samoprzylepnych na drogowych obiektach mostowych  - Rajmund Kilarski,  Jerzy Mąkosa,Krzysztof Germaniuk          1991
30*     Zasady wykonywania napraw nawierzchni bitumicznych na obiektach mostowych - Marian Pałys     1991
29*     Wytyczne zagęszczania walcami wibracyjnymi K12 gruntów, kruszyw i mieszanek mineralno-bitumicznych - Adam Kozieł, Marian Molik 1990
28*     Instrukcja doboru sit przesiewaczy do produkcji kruszyw drogowych – Jerzy Szymoński, Aleksander Bojanowicz     1989
27*     Wytyczne stosowania łożysk kalotowych w mostach - Andrzej Niemierko     1989
26*     Wytyczne stosowania łożysk elastomerowych w mostach - Andrzej Niemierko     1988
25     Zastąpiono zeszytem „I"-35 (Warunki techniczne wykonywania  ścian szczelinowych – Bolesław Kłosiński)     1987
24*     Wstępne zasady wyboru technologii robót utrzymaniowych w zależności od stanu technicznego nawierzchni - Stanisław Wojdanowicz, Witold Zapaśnik 1987
23*     Wytyczne inwentaryzacji uszkodzeń i oceny stanu technicznego mnawierzchni bitumicznych - Stanisław Wojdanowicz, Witold Zapaśnik Inwentaryzacja uszkodzeń i ocena stanu technicznego nawierzchni bitumicznych - Stanisław Wojdanowicz, Witold Zapaśnik  (Wyd. II uzupełnione) 1986
22*     Wytyczne wykonywania pielęgnacji świeżego betonu preparatem powłokowym „Betonal" - Jerzy Godek, Stefan Duczek 1984
21*     Wytyczne oceny przydatności i stosowania domieszek napowietrzających do cementowych betonów nawierzchniowych - Stefan Duczek, Andrzej Bajorski 1983
20*     Wstępne wytyczne wykonywania nawierzchni z mieszanek mineralno- bitumicznych z kruszywem ze słabych wapieni - Barbara Małkowska 1983
19*     Wstępne wytyczne wykonywania podbudowy z kruszywa ze słabych wapieni stabilizowanego żużlem granulowanym - Barbara Małkowska 1983
18*     Wstępne wytyczne wykonywania podbudowy z kruszywa ze słabych wapieni stabilizowanego mechanicznie  - Barbara Małkowska 1983
17*     Wstępne wytyczne wykonywania podbudowy z chudego betonu z kruszywem ze słabych wapieni - Barbara Małkowska 1983
16*     Wstępne wytyczne oceny przydatności preparatów powłokowych oraz powłok do pielęgnacji nawierzchni z betonu cementowego - Jerzy Godek, Stefan Duczek 1983
15*     Zasady powierzchniowego zabezpieczenia betonu żywicami silikonowymi - Magdalena Jasakow  1983
14*     System ewidencji osuwisk SEO - Janina Szczęsna, Monika Klim     1982
13*     Żużle z pieców elektrycznych - Marian Pałys     1982
12*     Urządzenia dylatacyjne z kauczukową taśmą uszczelniającą - Magdalena Jasakow, Krzysztof Germaniuk     1980
11     Zastosowanie bloków oporowych do zespolenia dźwigarów stalowych z płytami prefabrykowanymi - Mieczysław Rybak, Marek Łagoda 1979
10     Zasady projektowania i wykonania belek strunobetonowych o prostoliniowej trasie cięgien sprężających - Juliusz Cieśla, Krzysztof Alexandrowicz 1979
9*     Nawierzchnia na stalowej płycie ortotropowej stabilizowana siatką wielokarbową - Mieczysław Rybak 1979
8*     Urządzenia dylatacyjne z wkładką uszczelniającą - Magdalena Jasakow, Krzysztof Germaniuk     1977
7*     Zespolenie sworzniami płyty żelbetowej z dźwigarami stalowymi -Mieczysław Rybak, Marek Łagoda, Marian Skawiński 1977
6*     Gumowe łożyska mostowe z wkładkami stalowymi o nacisku dopuszczalnym 0,3 MN i 1,2 MN - Andrzej Niemierko1977
5*     System sprężania betonowych konstrukcji mostowych kablami IBDM -12L 15,5 - Juliusz Cieśla     1977

 

4*     System sprężania betonowych konstrukcji mostowych kablami IBDM  7L 15,5 - Juliusz Cieśla     1977
3*   Zasady powierzchniowego zabezpieczenia betonu żywicami silikonowymi - Magdalena Jasakow             1977
2*   Poflotacyjne mączki drogowe dla budownictwa drogowego - Wiesław Tokaj     1975
1     Informacje o Instytucie Badawczym Dróg i Mostów     1975


Cena pojedynczego zeszytu wynosi 42 pln (40,00 pln + 5 % VAT)

*) Nakład publikacji wyczerpany. Na zamówienie wykonywane są odbitki kserograficzne.

Sprzedaż wydawnictw:
Instytut Badawczy Dróg i Mostów
Dział Wydawnictw i Informacji
Alina Księżopolska-Skrzypkowska
ul. Instytutowa 1
03-302 Warszawa
tel. (22) 811-39-99, (22) 390-00-135, fax (22) 814-50-28
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.