IBDM

03-302 Warszawa
ul. Instytutowa 1
tel. +48 22 390 01 07
fax +48 22 814 50 28

select language:

ekonomika

Seria „S” - Studia i Materiały PDF Drukuj

80  Środki adhezyjne do nawierzchni asfaltowych – Zenon Szczepaniak   2016
79  Nowoczesne konstrukcje stalowych i betonowych obiektów mostowych - praca zbiorowa pod kierunkiem Janusza Rymszy   2016
78  Dawny most przez Wisłę w Wyszogrodzie/ The old bridge over the Vistula in Wyszogród – Marek Mistewicz   2016
77   Współczesne łożyska mostowe – Teoria, projektowanie, badania  -  Andrzej Niemierko    2016
76  Vademecum poziomego oznakowania dróg - Zenon Szczepaniak     2015
75   Piękno mostów/Beauty of bridges    -  Grażyna i Marek Łagodowie   2014


74   Metody naprawy i zabezpieczania betonowych obiektów mostowych - praca zbiorowa pod kierunkiem Janusza Rymszy   2014
73* Projektowanie i budowa dróg i szlaków rowerowych - Praca zbiorowa pod kierunkiem Barbary Rymszy  2014
72   Vademecum kationowych emulsji asfaltowych - Zenon Szczepaniak   2013
71   XVII - wieczne mosty przez środkowo-dolną Wisłę w świetle ikonografii, kartografii i źródeł pisanych - Marek Mistewicz  2012
70   Interesariusze w przedsięwzięciach infrastruktury drogowej i kolejowej - Agnieszka Łukasiewicz 2012
69   Kształtowanie konstrukcji mostowych ze stali HPS, w tym stali trudno rdzewiejących, w aspekcie ich trwałości - Tomasz Wierzbicki 2012
68   Nośność drogowych obiektów mostowych przy obciążeniu pojazdami wojskowymi – Janusz Rymsza    2012
67   Zabezpieczenia antykorozyjne obiektów mostowych 2012
66   Trwałość betonu w nawierzchniach drogowych. Wpływ mikrostruktury, projektowanie materiałowe, diagnostyka - Michał A. Glinicki 2011
65  Eksploatacja dróg - Praca zbiorowa pod kierunkiem Leszka Rafalskiego  2011
64   Osłony przeciwhałasowe w ruchu drogowym 2011
63   Nośność konstrukcji nawierzchni wielowarstwowych w krajowych warunkach klimatycznych - Mirosław Graczyk  2010
62   Beton modyfikowany do dróg i mostów 2010
61   Identyfikacja nośności normowej drogowych obiektów mostowych na podstawie ich nośności projektowej - Janusz Rymsza 2009
60   Analiza trwałości zmęczeniowej kompozytów mineralno-asfaltowych metodą konwencjonalną oraz metodą energii rozproszonej Wojciech Bańkowski 2008
59  Podbudowy drogowe - Leszek Rafalski     2007
58 Analiza naukowo-techniczna wojskowej klasyfikacji obiektów mostowych, promów, tratw oraz pojazdów według umowy standaryzacyjnej NATO STANAG - Janusz Rymsza 2007
57  Warstwy morozoochronne ze słabych kruszyw grubookruchowych w nawierzchniach drogowych - Leszek Rafalski, Jadwiga Wilczek   2006
56   Zasady kształtowania sieci dróg wojewódzkich województwa warmińsko-mazurskiego i ich powiązania z pozostałymi drogami (synteza pracy badawczej) - Leszek Rafalski     2006
55   Zasady kształtowania sieci dróg krajowych województwa warmińsko-mazurskiego i ich powiązania z pozostałymi drogami oraz połączenia z regionem kaliningradzkim (synteza pracy badawczej) - Leszek Rafalski     2005
54   Wykorzystanie zużytych opon samochodowych w budownictwie drogowym - Renata Horodecka, Maria Kalabińska, Jerzy Piłat, Piotr Radziszewski, Dariusz Sybilski     2002
53   Trwałość mostów stalowych w funkcji zjawisk zmęczeniowych i korozyjnych – Adam Wysokowski     2001
52   Pożary Mostów - Henryk Zobel, Agnieszka Golubińska  2000
50   Zastosowanie metod SHRP do oceny nawierzchni dróg w Polsce – Dariusz Sybilski     2000
49* Wizyjno - komputerowa metoda wyznaczania charakterystyk dynamicznych w trudno dostępnych punktach konstrukcji mostowych – Piotr Olaszek  1998
48   Vademecum budowy i utrzymania dróg gminnych – Jarosław Majewski   1998
47   Podbudowa z piasku otoczonego asfaltem. Badania próbek piasku otoczonego asfaltem metodą Hubbard-Fielda. Projekty wytycznych (Wyd. II uaktualnione, zastępuje „S” – 6 z 1977 r.) 1997
45* Polimeroasfalty drogowe: jakość funkcjonalna – metodyka i kryteria oceny – Dariusz Sybilski     1996
44* Prognozowanie trwałości eksploatacyjnej mostowych urządzeń dylatacyjnych- Krzysztof Germaniuk        1996
43* Właściwości i zastosowanie zawiesin twardniejących - Leszek Rafalski    1995
41   Mosty w siedemdziesięcioleciu Państwa Polskiego - Mieczysław Rybak        1994
40* Wytyczne technologiczne zastosowania materiałów ze zużytych nawierzchniowych warstw asfaltowych do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych w otaczarce cyklicznej WMB-30 - Jan Bieńka, Ewa Chałaczkiewicz, Adam Kozieł 1992
38* Wymagania techniczne wykonania i odbioru fibrobetonu z włóknami  stalowymi do naprawy obiektów mostowych. WTW nr 5 M/91 - Andrzej Burakiewicz, Marian Skawiński 1991
37* Wymagania techniczne wykonania i odbioru impregnacji powierzchniowej betonu kompozycją akrylową oraz napraw betonu za pomocą polimerobetonu akrylowego. WTW nr 6 M/91 - Maria Michałowska  1991
36* Zasady wykonywania betonu klas B30 i B35 na obiekty mostowe podawanego systemem pompowo-rurowym przy użyciu pompy TEKA-ZREMB MB85A19 lub innych o podobnych cechach użytkowych - Eugeniusz Leski, Mieczysława Sobolewska, Dariusz Wiśniowski  1991
35* Zasady napraw zarysowanych konstrukcji betonowych kompozycją epoksydową za pomocą iniekcji ciśnieniowej - Maria Michałowska, Julian Kazański 1991
34* System drenażowy z prefabrykowanych elementów z betonu porowatego do ochrony pionowych powierzchni budowli przed wodą zawartą w gruncie - Grzegorz Bajorek, Janina Filipowska, Eugeniusz Leski  1990
33* Warstwy nawierzchni dróg samochodowych z mieszanek  mineralno – siarkowo – asfaltowych i mineralno – kekowo – asfaltowych – Kazimierz Alama, Marian Dojka 1989
32* Zastosowanie betonu natryskiwanego (torkretu) do napraw obiektów mostowych - Marceli Dziurla, Wiesław Nowak 1990
31* Projektowanie i utrzymanie podpór mostowych ze względu na ochronę przed podmyciem - Maciej Sawicki, Andrzej Jarominiak  1990
30* Wstępne wytyczne projektowania i budowy konstrukcji oporowych z gruntu zbrojonego cięgnami z włókna szklanego wtopionego w żywicę poliestrową - Andrzej Jarominiak, Bogusław Gawor  1988
28* Wstępne wytyczne wykonywania nawierzchni z betonu cementowego na drogach o natężeniu ruchu poniżej średniego - Witold Chodakiewicz, Stefan Duczek, Jerzy Godek 1987
27   Zalecenia Międzynarodowego Związku Kolei w sprawie projektowania i wykonywania spawanych mostów kolejowych  z uwzględnieniem wytrzymałości eksploatacyjnej - opracowali: - Mieczysław Rybak, Bronisław Kędzierski    1985
25   Wewnętrzne siły obliczeniowe od obciążeń ruchomych i stałych w nowej normie obciążeń - Mieczysław Rybak  1985
24* Zalecenia konstrukcyjne i technologiczne wykonywania nawierzchni bitumicznych na obiektach mostowych - Marian Pałys  1984
23* Wstępne wytyczne stosowania żużli w drogownictwie - Marian Pałys  1983
22* Wstępne wytyczne stosowania popiołu lotnego jako wypełniacza do mieszanek mineralno-bitumicznych - Marian Pałys  1983
21* Katalog typowych konstrukcji jezdni podatnych - Marek Kasztalski, Emil Olinger (Wyd. II znowelizowane)   1983
20* Wstępne wytyczne programowania, wykonania badań i obserwacji drogowych odcinków doświadczalnych - Marek Danowski  1982
19* Zagadnienia normy projektowania mostów z betonu zbrojonego i sprężonego  -  praca zbiorowa       1982
17* Wytyczne zimowego utrzymania dróg - Edward Fortuna     1982
16* Technologia wykonywania nasypów komunikacyjnych z odpadów energetycznych (wytyczne) - Witold Słupski   1981
15   Nowe tendencje w badaniach bitumów - Maciej Mączyński         1980
13* Szorstkie warstwy ścieralne bitumicznych nawierzchni drogowych. Skład i technologia wykonania - Stanisław Wojdanowicz     1979
12* Wstępne wytyczne projektowania, wykonania badań i odbioru połączeń na śruby sprężające w mostach stalowych - Mieczysław Rybak 1978
11*   Technika wykonywania zakotwień iniekcyjnych - Tomasz Najder        1978
10*   Drogi gruntowe. Cz. II: Budowa nawierzchni, dróg i placów - Juliusz Jaworski      1978
9*   Budowa podpór mostowych na użytkowanych szlakach komunikacyjnych. Metody budowy i przykłady realizacji - Krzysztof Grzegorzewicz    1977
8*   Drogi gruntowe. Cz. I: Projektowanie - Juliusz Jaworski     1977
6     Zastąpiono zeszytem „S”-47 (Podbudowy z mas piaskowo –asfaltowych (projekt wytycznych). Badania mas piaskowo –asfaltowych metodą Hubbard – Fielda (projekt wytycznych) –Zenon Wieczorek) 1977
5*   Maszyny i urządzenia do robót bitumicznych produkowane w Zakładach Budowy i Naprawy Maszyn Drogowych MADRO - Edward Wykurz 1976
4*   Określanie nośności podpór eksploatowanych mostów – Stanisław Wierzbicki                1976
3*   Technika wykonywania ścian szczelinowych - Krzysztof Grzegorzewicz         1976
2    Prognoza rozwoju techniki drogowej w latach 1980-1990

 

Cena zeszytu - numer 80 wynosi 84 pln (80,00 pln  + 5 % VAT)

Cena zeszytu - numer 79 wynosi 63 pln (60,00 pln  + 5 % VAT)

Cena zeszytu - numer 78 wynosi  126 pln (120,00 pln  + 5 % VAT)

Cena zeszytu - numer 77 wynosi 84 pln (80,00 pln  + 5 % VAT)

Cena zeszytu - numer 76 wynosi 84 pln (80,00 pln  + 5 % VAT)

Cena zeszytu - numer 75 wynosi 105 pln (100,00 pln  + 5 % VAT)

Cena zeszytu -  numer 74 wynosi 63 pln (60,00 pln  + 5 % VAT)

Cena zeszytu -  numer 73 wynosi 63 pln (60,00 pln + 5 % VAT)

Cena zeszytu -  numer 72 wynosi 84 pln (80,00 pln + 5 % VAT)

Cena zeszytu - numer 71 wynosi 105 pln (100,00 pln + 5 % VAT)

Cena zeszytów od numeru 67 do 70 wynosi 84 pln (80,00 pln + 5 % VAT)

Cena  zeszytu - numer 66  wynosi 105 pln (100,00 pln + 5 % VAT)

Cena zeszytu - numer 65 wynosi 252 pln (240,00 pln + 5 % VAT)

Cena pojedynczego zeszytu od numeru 54 do 64 wynosi 84 pln (80,00 pln + 5 % VAT)

Cena pojedynczego zeszytu od numeru 1 do 53 wynosi 42 pln (40,00 pln + 5 % VAT)

 

*) Nakład publikacji wyczerpany. Na zamówienie wykonywane są odbitki kserograficzne.

Sprzedaż wydawnictw:
Instytut Badawczy Dróg i Mostów
Dział Wydawnictw i Informacji
Alina Księżopolska-Skrzypkowska
ul. Instytutowa 1
03-302 Warszawa
tel. (22) 390-00-135,(22) 811-39-99,  fax (22) 814-50-28
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.