IBDM

03-302 Warszawa
ul. Instytutowa 1
tel. +48 22 390 01 07
fax +48 22 814 50 28

select language:

ekonomika

Nowości Wydawnicze
PDF Drukuj

Charakterystyka właściwości i zastosowanie betonu asfaltowego o wysokim module sztywności w konstrukcjach nawierzchni drogowych

Charakterystyka właściwości i zastosowanie betonu asfaltowego o wysokim module sztywności w konstrukcjach nawierzchni drogowych

 

Autor: dr inż. Wojciech Bańkowski

Celem naukowym monografii jest opracowanie charakterystyki mieszanek betonu asfaltowego o wysokim module sztywności (ACWMS) w zakresie właściwości podstawowych i funkcjonalnych oraz analiza i opracowanie konstrukcji z ich zastosowaniem.
W pracy przedstawiono przegląd stanu wiedzy w zakresie stosowania i właściwości mieszanek ACWMS. Na tej podstawie sformułowano główne cele pracy oraz opracowano program badań laboratoryjnych. Zakres badań i analiz naukowych obejmował następujące zagadnienia główne:
1. Badania właściwości ACWMS oraz mieszanek porównawczych z uwzględnieniem właściwości podstawowych oraz trwałości zmęczeniowej, odporności na koleinowanie, właściwości lepkosprężystych oraz właściwości niskotemperaturowych.
2. Analizy wyników badań laboratoryjnych wraz z określeniem wpływu rodzaju asfaltu i typu mieszanki mineralno-asfaltowej.
3. Analizy konstrukcji nawierzchni w zakresie trwałości zmęczeniowej i naprężeń termicznych w niskiej temperaturze z wykorzystaniem wyników badań laboratoryjnych.
4. Analiza wyników badań na odcinkach doświadczalnych.
5. Opracowanie konstrukcji nawierzchni z warstwami ACWMS z uwzględnieniem studiów nad doborem parametrów i kryteriów projektowania.
Podstawą charakterystyki właściwości są badania laboratoryjne mieszanek ACWMS, wśród których uwzględniono badania obowiązujące według aktualnych dokumentów technicznych w Polsce oraz badania dodatkowe zaplanowane przez autora. Badania dodatkowe obejmowały zarówno inne metody badań, jak i szczególne warunki obciążenia i temperatury. Przeprowadzone prace laboratoryjne miały również na celu uzyskanie parametrów do analiz obliczeniowych trwałości zmęczeniowej i naprężeń termicznych w warunkach niskich temperatur. Badania prowadzone były równolegle na mieszankach referencyjnych typu beton asfaltowy do warstwy wiążącej i podbudowy. Dzięki temu możliwe było porównanie właściwości mieszanek ACWMS i konwencjonalnych betonów asfaltowych. W badaniach uwzględniono asfalty drogowe, polimeroasfalty i asfalty wysokomodyfikowane.
Przegląd stanu wiedzy oraz wnioski z badań terenowych i laboratoryjnych wskazały na możliwość redukcji grubości konstrukcji nawierzchni przy zastosowaniu warstw ACWMS. Przeprowadzono obliczenia numeryczne metodą mechanistyczną przy zastosowaniu kryteriów projektowania stosowanych w Polsce i we Francji. Dokonano analizy doboru parametrów stosowanych w kryteriach zmęczeniowych i opracowano typowe rozwiązania konstrukcyjne nawierzchni podatnych do kategorii ruchu KR4-KR7 z zastosowaniem ACWMS.
Wyniki pracy mogą stanowić źródło ważnych informacji i danych do wykorzystania w innych pracach badawczych, analizach i obliczeniach numerycznych. Praca stanowi również istotne źródło wiedzy dla kadry inżynierskiej – technologów i projektantów. Wyniki pracy mogą być wykorzystywane w opracowywaniu projektów konstrukcji nawierzchni, specyfikacji technicznych oraz doborze technologii i materiałów do potrzeb wynikających z warunków klimatycznych oraz warunków pracy i obciążenia nawierzchni.

 
Dawny most przez Wisłę w Wyszogrodzie/ The old bridge over the Vistula in Wyszogród PDF Drukuj

Instytut Badawczy Dróg i Mostów w serii „S” Studia i Materiały (zesz. 78) wydał dwujęzyczną, ilustrowaną 306 fotografiami, monografię na temat dziś już nieistniejącego mostu przez Wisłę w Wyszogrodzie. Na podstawie wzmiankowanych w literaturze faktów, map topograficznych, dawnych fotografii i pocztówek, wiadomości prasowych, a także bezpośrednich relacji i wspomnień, dr inż. Marek Mistewicz opisał 85-letnie dzieje dawnego mostu.

Most zbudowali w latach 1915–1916 niemieccy budowniczowie, których zidentyfikowano na podstawie źródeł odnalezionych w Archiwum Głównym Akt Dawnych. Przejęty w 1918 roku przez polską administrację obiekt był użytkowany do pierwszych dni drugiej wojny światowej – we wrześniu 1939 roku zburzyło go Wojsko Polskie. Pod koniec wojny niemiecka Organizacja Todt odbudowała most o drewnianych przęsłach, który służył Wehrmachtowi do stycznia 1945 roku i przed ofensywą Armii Czerwonej ponownie został zniszczony.

Most odbudowywano ze zniszczeń wojennych w latach 1945–1947 podczas transformacji gospodarki z wolnorynkowej w centralnie sterowaną. Zakontraktowanie usług budowlanych w oparciu o przetarg publiczny i ceny jednostkowe okazało się wówczas nieracjonalne i doprowadziło do bankructwa prywatnych przedsiębiorstw. Potem już tylko służby administracji drogowej remontowały i chroniły most na drewnianych filarach przed wiosennymi pochodami lodów na Wiśle. Pomimo ochrony mostu doszło do jego poważnych uszkodzeń w latach 1947, 1954, 1966, 1971, 1987 i po raz ostatni w roku 1993.

Szczególną uwagę poświęca autor osobom związanym z historią mostu. Dzięki odpowiedzialnej i pełnej poświęceń pracy wielu pracowników administracji drogowej i przedsiębiorstw, a szczególnie przedwojennego Zarządu Mostu i powojennego Kierownictwa Obiektu Mostowego, tymczasowa konstrukcja mostu w Wyszogrodzie mogła być użytkowana aż przez 77 lat. W monografii opisano technologie stosowane przez służby techniczne odpowiedzialne za utrzymanie tej budowli. Zawiera ona również szczegółowe dane biograficzne 33 osób – inżynierów, techników, majstrów, profesorów i oficerów wpisanych w dzieje mostu.

Omówienie zagadnień technicznych, uwarunkowań historycznych i aspektów militarnych, wzbogaca post factum analiza efektywności ekonomicznej utrzymywania najdłuższego w Polsce mostu o konstrukcji tymczasowej. Na jej podstawie została zweryfikowana teza, że w uwarunkowaniach gospodarczych Polski w XX wieku utrzymywanie tymczasowego mostu przez Wisłę uzasadniały zarówno względy społeczne, jak i rachunek korzyści ekonomicznych.

Profesor Andrzej S. Nowak, dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej Auburn University w USA, w recenzji monografii napisał: Książkę o moście w Wyszogrodzie (...) czyta się jak powieść. Tekst jest napisany żywym językiem, a autor przeplata historię tej ciekawej konstrukcji, dane techniczne, z opowieściami z życia osób związanych z mostem. Jest też miejsce dla plotek, historyjek, starych pocztówek, które oddają atmosferę starych czasów.

Polecamy i zapraszamy do wysyłania zamówień

Cena  wynosi  126 pln (120,00 pln  + 5 % VAT)

Zamówienia na publikację można składać w Instytucie Badawczym Dróg i Mostów
03-302 Warszawa, ul. Instytutowa 1
tel. 22 39 00 135, fax 22 814 50 28; e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. 
Środki adhezyjne do nawierzchni asfaltowych PDF Drukuj

W serii "S" Studia i Materiały (zesz. 80), wydawanej przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów, została opublikowana monografia Zenona Szczepaniaka pt."Środki adhezyjne do nawierzchni asfaltowych".


Przedmiotem monografii są zagadnienia związane z materiałami, ich właściwościami adhezyjnymi, zastosowaniami w drogownictwie, normalizacją, a także metodami badań poszczególnych właściwości, zarówno materiałów, jak i wykonanych z ich udziałem mieszanek mineralno-asfaltowych.
Głównym wątkiem pracy są środki wpływające na poprawę związania lepiszczy asfaltowych z materiałem mineralnym poprzez poprawę adhezji krótko- i długoterminowej.


W monografii zebrano wiedzę nt. właściwości i metod badań środków adhezyjnych głównie w zastosowaniach do budowy i utrzymania dróg, ale także w zakresie ich składu chemicznego, metod otrzymywania i dozowania do asfaltu.


Między innymi w rozdziale 7 opisano badania czterech często stosowanych środków adhezyjnych w zastosowaniu do ulepszania właściwości adhezyjnych dwóch krajowych asfaltów rodzaju 45/60 i sprawdzono je na dziewięciu rodzajach kruszyw mineralnych. Adhezję bierną określano metodą gotowania 5 min.


Badano również odporność termiczną środków adhezyjnych w czasie ogrzewania z asfaltem w grubej i cienkiej warstwie. Ponadto oznaczono niektóre właściwości reologiczne badanych asfaltów, ich skład grupowy i liczbę kwasową. Określono także warunki stosowania środków adhezyjnych w celu uzyskania ich najwyższej efektywności i podano zalecenia doboru wielkości dawki środka adhezyjnego.


Spis treści
1.    Wprowadzenie
2.    Adhezja pomiędzy kruszywem i asfaltem
3.    Budowa i działanie środków adhezyjnych
4.    Zastosowanie środków adhezyjnych
5.    Badania laboratoryjne
6.    Badanie przydatności pochodnych amin tluszczowych jako środków adhezyjnych do asfaltu
7.    Dobór środków adhezyjnych
8.    Środek adhezyjny w mieszankach mineralno-asfaltowych modyfikowanych polimerami SBS i SBR
9.    Aktywizowana mączka wapienna jako nośnik środka adhezyjnego w mieszankach mineralno-asfaltowych
10.    Modyfikator do asfaltu upłynnionego
11.    Złączanie warstw asfaltowych nawierzchni drogowej
12.    Perspektywy stosowania środków adhezyjnych
13.    Bibliografia

Stron: 188

ISSN 0239-8575
ISBN 978-83-89252-24-1

 

Polecamy i zapraszamy do wysyłania zamówień


Zamówienia na publikację można składać w Instytucie Badawczym Dróg i Mostów
03-302 Warszawa, ul. Instytutowa 1
tel. 22 39 00 135, fax 22 814 50 28; e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.


 
Nowoczesne konstrukcje stalowych i betonowych obiektów mostowych PDF Drukuj

W serii "S" Studia i Materiały (zesz. 79), wydawanej przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów, została opublikowana monografia pod kierunkiem prof. IBDiM dr hab. inż. Janusza Rymszy pt. "Nowoczesne konstrukcje stalowych i betonowych obiektów mostowych".

Jest to szczególna na technicznym rynku pozycja literaturowa. Wyjątkowa ze względu na autorów: profesorów Politechniki Gdańskiej, Wrocławskiej i Rzeszowskiej oraz Instytutu Badawczego Dróg i Mostów, a więc przedstawicieli z ośrodków naukowych o silnych tradycjach mostowych, oraz projektantów mostów z biura gdańskiego i dwóch biur warszawskich.

Nieczęsto zdarza się, aby o mostach wypowiadali się zarówno naukowcy, jak i projektanci. Ponadto propozycja ta jest szczególna również ze względu na fakt podzielenia konstrukcji na te o małej i te o dużej rozpiętości przęsła. Rozpiętość obiektu jest uzależniona m.in. od ukształtowania terenu oraz od pełnionej funkcji, a konstrukcja przęsła przede wszystkim od obciążenia. Z tego względu w opracowaniu dotyczącym konstrukcji uwzględniono także rozdział o obciążeniach obiektów mostowych.


Spis treści

1. Kształtowanie konstrukcji stalowych i betonowych obiektów mostowych - prof. nadzw. dr hab. inż. Krzysztof Żółtowski, mgr inż. Mikołaj Binczyk, mgr inż. Przemysław Kalitowski
2. Stalowe mosty drogowe na Wiśle o znacznej rozpiętości przęsła - mgr inż. Jerzy Bąk
3. Betonowe obiekty mostowe typu extradosed - prof. dr hab. inż. Jan Biliszczuk, dr inż. Jerzy Onysyk, mgr inż. Wojciech Barcik, dr inż. Robert Toczkiewicz
4. Stalowe obiekty mostowe o rozpiętości przęsła do 50 m - mgr inż. Witold Kosecki, prof. nadzw. dr hab. inż. Wojciech Lorenc
5. Betonowe obiekty mostowe o rozpiętości przęsła do 50 m - mgr inż. Witold Doboszyński, mgr inż. Krzysztof Nagórko
6. Kształtowanie konstrukcjistalowych i betonowych kładek dla pieszych - prof. nadzw. dr hab. inż. Tomasz Siwowski
7. Zmiana obciążenia projektowego obiektów mostowych (propozycja) - prof. IBDiM dr hab. inż. Janusz Rymsza


Polecamy i zapraszamy do wysyłania zamówień

Warszawa 2016

ISSN 0239-8575
ISBN 978-83-89252-23-4

Cena 60 zł + 5%  VAT

Zamówienia na publikację można składać w Instytucie Badawczym Dróg i Mostów
03-302 Warszawa, ul. Instytutowa 1
tel. 22 39 00 135, fax 22 814 50 28; e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 
Współczesne łożyska mostowe - Teoria, projektowanie, badania PDF Drukuj

W serii "S" Studia i Materiały (zesz. 77), wydawanej przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów, została opublikowana monografia Andrzeja Niemierki pt. "Współczesne łożyska mostowe - Teoria, projektowanie, badania".


Jest to pierwsza pozycja w języku polskim tak szeroko traktująca o zagadnieniach współczesnych łożysk mostowych. Przedstawiono w niej materiały, których dawniej w mostownictwie nie stosowano, jak stal austenityczna, smar silikonowy, teflon (PTFE), materiały kompozytowe, kauczuki syntetyczne i naturalne oraz poliuretany.
Monografia obejmuje też historię łożysk elastomerowych, elastomerowo-ślizgowych, garnkowych oraz soczewkowych w Polsce i na świecie.
W ich projektowaniu uwzględniono zasadę stanów granicznych. Przeprowadzono klasyfikację łożysk z uwagi na ich konstrukcję i funkcję. Uwzględniono nowe odmiany, takie jak łożyska blokujące i prowadzące, które nie przenoszą sił pionowych, a tylko poziome.
Przedstawiono systemy łożyskowania przęseł mostowych prostych, ukośnych i zakrzywionych w planie, podejmując dyskusję nad "klasyczną" i nową koncepcją łożyskowania.


Dużą część monografii zajmuje weryfikacja doświadczalna i kontrola łożysk.
Przedstawiono więc cele takich badań, zasady kontroli, wymagania wykonawcze z tolerancjami i odchyłkami. Szczegółowo omówiono podstawy teoretyczne, konstrukcję i wymiarowanie, badania doświadczalne i kontrolę wykonania poszczególnych rodzajów łożysk.
Podano podstawowe przyczyny uszkodzeń i awarii łożysk wraz z licznymi przykładami z praktyki autora.

Na zakończenie omówiono stan normalizacji w dziedzinie łożysk w Polsce i na świecie, koncentrując uwagę na innowacyjnych postanowieniach nowej normy europejskiej EN 1337.

 


Monografia jest wynikiem kilkudziesięcioletniej pracy badawczej i wdrożeniowej autora w Zakładzie Mostów Instytutu Badawczego Dróg i Mostów w Warszawie.

 

Spis treści
Przedmowa
1. Wstęp
2. Podstawowe określenia i skróty
3. Rys historyczny współczesnych łożysk mostowych
4. Stany graniczne w projektowaniu łożysk mostowych
5. Klasyfikacja łożysk mostowych
6. Rola łożysk jako ogniw konstrukcyjnych w obiekcie mostowym
7. Systemy łożyskowania przęseł mostowych 8. Weryfikacja doświadczalna i kontrola łożysk mostowych
9. Łożyska elastomerowe (odkształcalne)
10. Elementy ślizgowe łożysk
11. Łożyska garnkowe
12. Łożyska soczewkowe
13. Łożyska prowadzące i łożyska blokujące
14. Patologia współczesnych łożysk mostowych
15. Normalizacja łożysk mostowych
16. Zakończenie
17. Piśmiennictwo

Polecamy i zapraszamy do wysyłania zamówień

ISSN 0239-8575
ISBN 978-83-89252-19-7

Warszawa 2016

Cena 80 zł + 5%  VAT

Zamówienia na publikację można składać w Instytucie Badawczym Dróg i Mostów
03-302 Warszawa, ul. Instytutowa 1
tel. 22 39 00 135, fax 22 814 50 28; e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 następna > ostatnia >>

Strona 2 z 6