IBDM

03-302 Warszawa
ul. Instytutowa 1
tel. +48 22 390 01 07
fax +48 22 814 50 28

select language:

ekonomika

Nowości Wydawnicze
Cyfrowe metody pomiarowe w zastosowaniu do badań mostów PDF Drukuj

W serii Studia z zakresu inżynierii wydawanej przez Polską Akademię Nauk została opublikowana monografia pt. Cyfrowe metody pomiarowe w zastosowaniu do badań mostów, wydana przy współpracy Instytutu Badawczego Dróg i Mostów. Autorem monografii jest dr inż. Piotr Olaszek z Instytutu Badawczego Dróg i Mostów.

Autor na podstawie własnych doświadczeń oraz źródeł literaturowych przedstawia możliwości i podaje zasady stosowania cyfrowych metod pomiarowych do badań konstrukcji mostowych pod próbnym obciążeniem. Szczególną uwagę skierowano na wprowadzane niepewności, związane ze stosowaniem różnych metod pomiarowych i metod cyfrowego przetwarzania sygnałów.


Monografia składa się z czterech części. W pierwszej z nich przedstawiono rolę i znaczenie badań konstrukcji mostowych pod próbnym obciążeniem statycznym i dynamicznym. W części drugiej omówiono zagadnienia związane z badaniami konstrukcji mostowych pod próbnym obciążeniem statycznym, a w części trzeciej pod dynamicznym. Zakończeniem pracy jest część związana ze sformułowaną tezą, mówiącą o wpływie stosowania cyfrowych metod pomiarowych i cyfrowego przetwarzania sygnałów na możliwość wyznaczania nośności i przydatności eksploatacyjnej konstrukcji mostowych.


Monografia jest przeznaczona dla osób zajmujących się badaniami pod obciążeniem konstrukcji mostowych lub innych podobnych konstrukcji, uczestników procesu odbioru nowej lub oceny starej konstrukcji oraz studentów wyższych uczelni z kierunku budownictwo lub metrologia.


Monografia pt. Cyfrowe metody pomiarowe w zastosowaniu do badań mostów jest rozpowszechniana przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów.


ISSN 0137–5393
ISBN 978–83–938648–2–9

Warszawa 2015

Cena 100 zł + 5%  VAT

Zamówienia na publikację można składać w Instytucie Badawczym Dróg i Mostów
03-302 Warszawa, ul. Instytutowa 1
tel. 22 39 00 135, fax 22 814 50 28; e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 
Vademecum poziomego oznakowania dróg PDF Drukuj

W serii „S” Studia i Materiały (zesz. 76), wydawanej przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów, została opublikowana monografia Zenona Szczepaniaka pt. „Vademecum poziomego oznakowania dróg”.

Przedmiotem Vademecum są zagadnienia związane z materiałami, ich właściwościami, zastosowaniami w drogownictwie, normalizacją, a przede wszystkim – metodami badań poszczególnych właściwości zarówno materiałów, jak i wykonanych nimi oznakowań.

W rozdziale 3 Vademecum przedstawiono podstawowe wiadomości na temat farb, mas chemoutwardzalnych i termoplastycznych, taśm, kulek szklanych i punktowych elementów optycznych z uwzględnieniem podziału na materiały cienkowarstwowe, średniowarstwowe, grubowarstwowe i prefabrykowane.

W rozdziale 4 Vademecum przedstawiono stan normalizacji w zakresie klasyfikacji i badania materiałów oraz wykonanych nimi oznakowań poziomych dróg. Zamieszczono aktualne zestawienia norm europejskich i norm krajowych z omówieniem stanu normalizacji i zakresu norm zharmonizowanych.

W rozdziale 5 omówiono właściwości i wymagania odnośnie materiałów do poziomego oznakowania dróg zawartych w kilkudziesięciu normach i specyfikacjach technicznych. Podano odnośniki do wszystkich wymienionych metod badań.
Rozdział 6 to zestawienie wymagań i metod badań własności funkcjonalnych wykonanych poziomych oznakowań dróg. Opisano tu także zasady wyboru materiału do poziomego oznakowania dróg.

W rozdziałach 7.1–7.11 Vademecum opisano szczegółowo metody pobierania i przygotowywania próbek oraz 10 metod badań składu farb, mas chemoutwardzalnych i termoplastycznych oraz materiałów prefabrykowanych, zgodnie z aktualnymi normami.

W kolejnych rozdziałach 8.1–8.11 znajduje się 11 opisów metod badania właściwości fizycznych materiałów do poziomego oznakowania dróg.

W rozdziałach 9.1–9.8 opisano 8 metod badań właściwości wykonanych poziomych oznakowań.
W rozdziale 10 Vademecum opisano szczegółowo 12 metod oznaczania właściwości kulek szklanych i kruszyw antypoślizgowych metodami znormalizowanymi.


Monografia jest przeznaczona szczególnie dla pracowników laboratoriów badawczych i zakładowych drogownictwa, dla administracji drogowej, dla prowadzących i nadzorujących budownictwo drogowe, a także dla studentów wyższych uczelni technicznych.Seria Wydawnicza „S” STUDIA I MATERIAŁY, zeszyt nr 76
ISSN 0239-8575
ISBN 978-83-89252-18-0
Instytut Badawczy Dróg i Mostów
Warszawa 2015
189 stron
Cena 80 zł + 5%  VAT

Zamówienia na publikację można składać w Instytucie Badawczym Dróg i Mostów

03-302 Warszawa, ul. Instytutowa 1

tel. 39 00 135, fax 22 814 50 28;

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 
Piękno Mostów/Beauty of Bridges PDF Drukuj

Niniejsza publikacja otrzymała wyróżnienie specjalne w Konkursie Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT – TECHNICUS 2015 za wysoki poziom merytoryczny oraz szatę edytorską.


W serii „S” Studia i Materiały (zesz. 75) wydawanej przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów została opublikowana dwujęzyczna polsko-angielska monografia Grażyny i Marka Łagodów „Piękno mostów / Beauty of bridges”.


We wstępie książki autorzy piszą: „Niniejsza monografia odnosi się do postrzegania obiektów mostowych przede wszystkim w aspekcie estetycznym. Celowo nie rozgraniczamy mostów według typów konstrukcji, traktując wszystkie jako podmioty wywołujące wrażenia u postronnych obserwatorów. Z uwagi na wiele powstałych w ostatnich latach, bardzo dobrych publikacji monograficznych, poświęconych konstrukcjom mostowym podwieszonym i wiszącym, które stanowią same w sobie bardzo szeroki i interesujący temat, obiekty te celowo nie były przedmiotem naszych bardziej szczegółowych rozważań w tej monografii.
Również nie było naszym celem przekazanie Czytelnikowi zbioru prawideł, według których należy projektować piękne mosty. Staraliśmy się zwrócić uwagę na efekty pewnych działań i czynniki wpływające na postrzeganie tych wspaniałych dzieł sztuki inżynierskiej. Zdajemy sobie sprawę z tego, że wiele stwierdzeń zostanie ocenionych jako subiektywne, ale w książce tej idzie raczej o zwrócenie uwagi, uczulenie Czytelnika na inne aspekty niż techniczne w procesie projektowania i oceniania wyglądu obiektów mostowych”.


Spis treści:

1.   Wstęp / Introduction
2.  Szkic rozwoju mostowych form konstrukcyjnych od starożytności do czasów współczesnych / Bridge structural forms development sketch from Antiquity to the Contemporary Era
3.   Pojęcie piękna na przestrzeni wieków / The beauty comprehension over the centuries
4.   Przeżycie estetyczne / Aesthetic experience
5.   Budowa autostrad – nowe wyzwanie mostownictwa /Motorways erection – new challenge for bridge engineering
6.   Kształtowanie środników dźwigarów głównych w obiektach mostowych / Moulding of main girder web in bridge structures
7.   Wykorzystanie elementów rurowych do konstruowania pięknych mostów / Beautiful bridge structures designing with the use of tube elements
8.   Mosty miejskie – wybrane zagadnienia kształtowania i budowy / Chosen issues of city bridges designing and erection
9.   Nowoczesne obiekty mostowe o konstrukcji drewnianej / Modern timber bridge structures
10. Współczesne aspekty estetyczne kształtowania obiektów mostowych / The contemporary aesthetic aspects of bridge structures formation
11. Zakończenie / Conclusion
12. Literatura / References
13. Literatura uzupełniająca / Supplementary references


Polecamy i zapraszamy do wysyłania zamówień

 

Zamówienia na publikację można składać w Instytucie Badawczym Dróg i Mostów

Seria Wydawnicza „S” STUDIA I MATERIAŁY, zeszyt nr 75, 296 stron

Cena 100 zł netto +5% podatek VAT (bez kosztów wysyłki)

03-302 Warszawa, ul. Instytutowa 1

tel. 22 39 00 135, fax 22 814 50 28;

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 
Metody naprawy i zabezpieczania betonowych obiektów mostowych PDF Drukuj

Zespół autorski pod kierunkiem prof. Janusza Rymszy opracował monografię „Metody naprawy i zabezpieczania betonowych obiektów mostowych” (seria „S” Studia i Materiały, zesz. 74).

Publikacja stanowi kompendium aktualnej wiedzy o zabezpieczaniu przed korozją i naprawie drogowych obiektów mostowych o konstrukcji betonowej. Zagadnienie jest istotne, gdyż ponad 80% obiektów usytuowanych w sieci dróg publicznych w Polsce ma betonową konstrukcję niosącą. Ponadto zdecydowana większość tych obiektów jest obecnie obciążana pojazdami o masie większej niż przewidywana na etapie projektowania obiektu. Obiekty ulegają przyspieszonej degradacji, determinującej konieczność wykonania naprawy lub zabezpieczenia antykorozyjnego, a wówczas niniejsza monografia może być pomocna i jest ze wszech miar godna polecenia.

Zeszyt składa się z 7 rozdziałów. Każdy dotyczy innego aspektu omawianego obszaru tematycznego, a łącznie tworzą zamkniętą całość (według pitagorejczyków liczba siedem jest liczbą mistyczną; jest m.in. symbolem doskonałości i kompletności). W kolejnych rozdziałach opracowania:

- wskazano na konieczność naprawy obiektów uszkodzonych w wyniku zbyt dużego obciążenia w stosunku do obciążenia projektowego; podano proste sposoby zapewnienia oczekiwanej trwałości żelbetu oraz zdefiniowano zasady naprawy i ochrony żelbetu, odnosząc je zarówno do betonu, jak i do zbrojenia;

- zaprezentowano przykłady wzmacniania zabytkowych obiektów mostowych przy zastosowaniu kompozytów węglowych, które umożliwiają zachowanie pierwotnej formy architektonicznej;

- zwrócono uwagę na uszkodzenia konstrukcji z betonu sprężonego, wynikające ze znacznie niższego niż normowy rzeczywistego modułu sprężystości i mniejszej niż normowa rzeczywistej masy betonu; ponadto przywołano przykłady uszkodzeń konstrukcji skrzynkowych;

- omówiono metody zabezpieczania betonu przed korozją, w tym przede wszystkim hydrofobizację; zaakcentowano zależność trwałości betonu od jego mrozoodporności;

- scharakteryzowano elektrochemiczną ochronę katodową betonowych obiektów mostowych, podając takie warunki jej stosowania, aby była skuteczna i trwała;

- porównano różne rodzaje izolacji wodochronnych oraz ich przyczepność do podłoża w zależności od wieku betonu.


Zamówienia na publikację można składać w Instytucie Badawczym Dróg i Mostów

03-302 Warszawa, ul. Instytutowa 1

tel. 22 39 00 135, fax 22 814 50 28;

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 
Projektowanie i budowa dróg i szlaków rowerowych PDF Drukuj

Zespół autorski pod kierunkiem prof. Barbary Rymszy opracował monografięProjektowanie i budowa dróg i szlaków rowerowych(seria „S” Studia i Materiały, zesz. 73).


Z inicjatywy Pana Prezydenta Bronisława Komorowskiego w maju 2014 r. została znowelizowana ustawa – Prawo wodne oraz niektóre inne ustawy. Wprowadzono możliwość przeznaczania korony wału przeciwpowodziowego na drogę rowerową lub turystyczny szlak rowerowy. Wprowadzono nowe pojęcie – drogi rowerowej, która jest zlokalizowana poza pasem drogowym i nie jest drogą publiczną, lecz drogą wewnętrzną. Włączono ją do katalogu tzw. celów publicznych, co powinno ułatwić budowę dróg i szlaków rowerowych.


Instytut Badawczy Dróg i Mostów, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom samorządów terytorialnych oraz organizacji społecznych zainteresowanych rozwojem ruchu rowerowego, wsparł inicjatywę Pana Prezydenta Bronisława Komorowskiego i opracował niniejsze wytyczne pt. „Projektowanie i budowa dróg i szlaków rowerowych”. Autorom zależało na popularyzacji idei wyprowadzenia rowerzystów z poboczy dróg publicznych na przeznaczone dla nich bezpieczne drogi rowerowe.
Budowa drogi rowerowej lub wyznaczanie turystycznego szlaku rowerowego będzie łatwiejsze z wykorzystaniem informacji zawartych w niniejszych wytycznych, bowiem Instytut Badawczy Dróg i Mostów specjalizuje się m.in. w zagadnieniach dotyczących technologii drogowych i podpowiada, jak budować drogi, aby były bezpieczne i trwałe.


Wytyczne składają się z czterech części – podzielonych na kolejne rozdziały, a każda część ma spełnić inne zadanie:

Część pierwsza – Informacje ogólne to skrótowe wprowadzenie w filozofię korzystania z roweru, ale także uwagi na temat bezpieczeństwa rowerzystów. Dopełnieniem tej części jest wstępne omówienie kryteriów projektowania dróg rowerowych, sygnalna informacja na temat budowy dróg o różnych nawierzchniach i związanych z nimi warunków podróżowania.

Część druga – Projektowanie i technologia zawiera podstawowe zalecenia dotyczące projektowania geometrii drogi dla rowerów, które mogą być wykorzystane przy budowie dróg i szlaków rowerowych. Kolejne rozdziały poświęcono budowie konstrukcji nawierzchni drogowej. Dopełnieniem tej części są rozdziały traktujące o zasadach oznakowania dróg i pasów dla rowerów oraz o sposobach segregacji ruchu rowerowego i parkowaniu rowerów.

Część trzecia – Szacunkowe koszty to tabelarycznie zestawione koszty realizacji drogi rowerowej, które z uwagi na ciągłe zmiany cen należy traktować jako orientacyjny punkt odniesienia.

Część czwarta – Materiały źródłowe to wykaz wykorzystanej literatury fachowej zawierający 119 pozycji (cytowanych lub będących uzupełnieniem tematu), z których Czytelnik może także skorzystać.

W opracowaniu opisano podstawowe zasady projektowania i budowy dróg rowerowych ograniczając się do niezbędnych informacji, które muszą być uwzględnione przez projektantów i wykonawców. Podane informacje zostały uzupełnione wieloma ilustracjami i fotografiami. Większość zamieszczonych zdjęć została wykonana przez autorów opracowania.


Przekazywane Państwu opracowanie nie wyczerpuje tematu. Może jednak stanowić cenne źródło informacji oraz istotną pomoc przy podejmowaniu działań mających na celu rozbudowę sieci dróg i szlaków rowerowych.

 

Zamówienia na publikację można składać w Instytucie Badawczym Dróg i Mostów

03-302 Warszawa, ul. Instytutowa 1

tel. 22 39 00 135, fax 22 814 50 28;

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Seria Wydawnicza „S” STUDIA I MATERIAŁY, zeszyt nr 73
ISSN 0239-8575
ISBN 978-83-89252-13-5
Instytut Badawczy Dróg i Mostów
Warszawa 2014
154 strony
Cena 60 zł + 5%  VAT

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 następna > ostatnia >>

Strona 3 z 6