IBDM

03-302 Warszawa
ul. Instytutowa 1
tel. +48 22 390 01 07
fax +48 22 814 50 28

select language:

ekonomika

Nowości Wydawnicze
Bezpieczne i trwałe nawierzchnie dróg rowerowych PDF Drukuj

Autor: praca zbiorowa pod kierunkiem Barbary Rymszy

Celem publikacji jest poprawa bezpieczeństwa korzystających z rowerów przede wszystkim tam, gdzie, jak wynika ze statystyk policyjnych, wypadki z udziałem rowerzystów są tragiczne w skutkach.

 

Monografia została podzielona na dwie części. W pierwszej części zatytułowanej BEZPIECZEŃSTWO ROWERZYSTÓW omówiono zagadnienia prawne i statystyki policyjne dotyczące wypadków drogowych z udziałem rowerzystów. Określenia „ścieżka rowerowa”, „droga dla rowerów”, „szlak rowerowy” w języku potocznym są błędnie utożsamiane. „Droga dla rowerów” jest zdefiniowana w polskich przepisach dotyczących ruchu drogowego i dlatego w niniejszej pracy starano się stosować właśnie to określenie. Istotne jest także to, że właśnie w odniesieniu do drogi dla rowerów w aktach prawnych są zawarte przepisy określające wymagania techniczne, jakie powinny być spełnione, aby droga była trwała oraz bezpieczna dla jej użytkowników. W tej części publikacji omówiono także kryteria kreowania drogi dla rowerów, wskazując na różnorodność funkcji, jakie pełni taka droga oraz zwracając uwagę na oczekiwania użytkowników różnorakich tras rowerowych. Opisano ogólne zasady projektowania dróg dla rowerów (lokalizację, przekrój poprzeczny i podłużny) oraz zagadnienia związane z infrastrukturą towarzyszącą trasom rowerowym.

W drugiej części pt. TRWAŁE I KOMFORTOWE NAWIERZCHNIE skoncentrowano się na prezentacji rozwiązań technicznych dotyczących różnych rodzajów nawierzchni, przede wszystkim nawierzchni asfaltowych i z betonu cementowego. Nie pominięto także nawierzchni gruntowych, z kostki brukowej i mieszanek kruszywowo-żywicznych. Jeden z rozdziałów poświęcono tematowi nawierzchni sytuowanej na obiekcie mostowym. Wskazując wady i zalety poszczególnych rozwiązań, pokuszono się także o szacunkowe określenie kosztów poszczególnych rozwiązań.

Zespół autorów liczy na to, że oddawana czytelnikom monografia przyczyni się do budowania bezpiecznych i trwałych dróg dla rowerów.

 

Praca stanowi kontynuację wydanej w 2014 r. monografii "Projektowanie i budowa dróg i ścieżek rowerowych" (seria "S" Studia i Materiały, zesz. 73), która miała zachęcić do budowania tras rowerowych zarówno w miastach, jak i poza nimi, aby wyprowadzić rowerzystów z jezdni drogi przeznaczonej do ruchu samochodów na jezdnie przeznaczone dla rowerzystów.

 

 
Zastosowanie mikrofal podczas wykonywania i naprawy nawierzchni asfaltowej PDF Drukuj


Autor: dr inż. Maciej Maliszewski

Seria S-85 pt. „Zastosowanie mikrofal podczas wykonywania i naprawy nawierzchni asfaltowej”

Niniejsza monografia przedstawia ocenę możliwości zastosowania oddziaływania mikrofalowego podczas wykonywania i naprawy nawierzchni asfaltowej. W pracy wykazano, że oddziaływanie mikrofalowe nie wywiera negatywnych w skutkach efektów na właściwości asfaltu, kruszywa oraz mieszanki mineralno-asfaltowej. Krótkotrwałe oddziaływanie mikrofal na asfalt nie jest porównywalne do negatywnego wpływu tradycyjnego podgrzewania metodą transferu ciepła. Obiecujące są wnioski dotyczące wpływu oddziaływania mikrofalowego na poprawę niektórych właściwości reologicznych asfaltu. Nie stwierdzono również negatywnego wpływu oddziaływania mikrofalowego na kruszywo. Potencjalnie możliwa jest poprawa niektórych właściwości mieszanek mineralno-asfaltowych, tj. trwałości zmęczeniowej, odporności na koleinowanie czy właściwości niskotemperaturowych mieszanek mineralno-asfaltowych.

Przeprowadzone w pracy badania terenowe potwierdziły skuteczność zabiegów technologicznych z wykorzystaniem oddziaływania mikrofalowego. Wykonane złącza podłużne charakteryzowały się parametrami lepszymi lub porównywalnymi do tradycyjnie stosowanych technik. Pęknięta nawierzchnia odzyskała pełną integralność na całej grubości, czyli eksperyment zakończył się sukcesem. Zastosowanie technologii mikrofalowej nie tylko w drogownictwie, ale i w innych dziedzinach przemysłu jest tylko kwestią czasu. Nie ulega wątpliwości, że zwiększenie efektywności energetycznej, jaką niesie technologia mikrofalowa, prędzej czy później zostanie docenione i wykorzystane w praktyce. Prace badawcze na wzór przedstawionej w niniejszej monografii wpływają na przyspieszenie tego trendu.

 
Efektywność przejść dla zwierząt na drogach publicznych w Polsce PDF Drukuj


Charakterystyka właściwości i zastosowanie betonu asfaltowego o wysokim module sztywności w konstrukcjach nawierzchni drogowych

Autor: praca zbiorowa pod kierunkiem prof. Janusza Rymszy

S-84 Efektywność przejść dla zwierząt na drogach publicznych w Polsce

W serii „S” Studia i Materiały (zesz. 84), wydawanej przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów, została opublikowana monografia pod kierunkiem Janusza Rymszy pt. „Efektywność przejść dla zwierząt na drogach publicznych w Polsce”.

Na początku 2016 r. Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa (obecnie Ministerstwo Infrastruktury) podjęło inicjatywę, której celem była optymalizacja procesu realizacji inwestycji drogowych ujętych w Programie Budowy Dróg Krajowych na lata 2014–2023, w kontekście technologicznym i finansowym. Istotnym elementem poprawy procesu budowy dróg jest optymalizacja obiektów zapewniających bezkolizyjne przemieszczanie się przez drogi zwierząt dziko żyjących. W 2017 r. na zlecenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa Instytut Badawczy Dróg i Mostów wykonał opracowanie dotyczące efektywności przejść dla zwierząt dziko żyjących. W niniejszej monografii zawarto przede wszystkim analizy i wnioski właśnie z tego opracowania.

Monografię podzielono na dwie części. W pierwszej części przestawiono analizę przepisów technicznych dotyczących przejść dla zwierząt w Polsce oraz innych krajach. Przeanalizowano przepisy techniczne dotyczące przejść dla zwierząt w 5 krajach Unii Europejskiej: Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Francji, Niemczech i Słowacji. Ponadto poddano analizie przepisy w 3 krajach spoza UE: Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej, Australii i Malezji. Analiza przepisów technicznych dotyczy: klasyfikacji rodzajów przejść dla zwierząt, parametrów geometrycznych przejść, zasad lokalizacji przejść, elementów wyposażenia i monitoringu przejść dla zwierząt.

W drugiej części monografii przedstawiono analizy dotyczące przejść dla zwierząt wykonane na podstawie wyników badań ankietowych dotyczących 973 obiektów. Niniejsza monografia to najpełniejszy zbiór informacji związanych z przejściami dla zwierząt, jaki został zebrany i opublikowany w Polsce.

 
Innowacyjny transport w ekomieście PDF Drukuj


Charakterystyka właściwości i zastosowanie betonu asfaltowego o wysokim module sztywności w konstrukcjach nawierzchni drogowych

Autor: dr Jacek Malasek

W serii „S” Studia i Materiały (zesz. 83), wydawanej przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów, została opublikowana monografia Jacka Malaska pt. „Innowacyjny transport w ekomieście”.

Plany rozwoju polskiej gospodarki innowacyjnej powinny uwzględniać dokonującą się aktualnie rewolucję w dziedzinie zrównoważonej mobilności i sterowania ruchem drogowym, co już w nieodległej przyszłości wpłynie na poprawę warunków środowiskowych w inteligentnym ekomieście. Poruszające się bez udziału kierowcy elektryczne lub napędzane wodorem pojazdy autonomiczne mogą już wkrótce przyczynić się nie tylko do znacznej redukcji liczby zdarzeń drogowych i ograniczenia emisji spalin, lecz również do upłynnienia ruchu i zwiększenia przepustowości, powodując duże oszczędności zarówno terenu, jak i przewidywanych kosztów niezbędnego obecnie rozwoju infrastruktury drogowej. Osobne zagadnienie stanowi przeciwdziałanie niebezpieczeństwom związanym z bardzo realnym w dobie terroryzmu przejmowaniem kontroli nad poruszającym się pojazdem przez zbrodniczych hakerów. Automatyzacja ruchu pojazdów to bardzo obiecujący segment rynku motoryzacyjnego, stwarzający dobre perspektywy rozwoju dla licznych polskich firm innowacyjnych o profilu informatycznym.

Problematyka książki koncentruje się na następujących zagadnieniach: priorytety badawcze w dziedzinie transportu, narzędzia promocji ekomobilności w miastach, inteligentne ekomiasto, energia odnawialna w transporcie, elektromobilność, technologie C-ITS dla mobilności autonomicznej, automatyzacja transportu, gospodarka współdzielenia w transporcie, innowacyjne narzędzia poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego i nowy paradygmat zarządzania transportem w miastach.

Autor wykorzystuje w książce swoje wieloletnie krajowe i zagraniczne doświadczenie badawcze, projektowe, dydaktyczne i popularyzatorskie w zakresie odpowiedzialnego rozwoju i koordynacji polityki transportowej z polityką zagospodarowania przestrzennego obszarów zurbanizowanych. Skoncentrowanie się na wiarygodnych danych liczbowych, charakteryzujących omawiane rozwiązania innowacyjne, daje możliwość oceny efektywności ich wdrożeń w polskich miastach w celu rozwiązywania konkretnych problemów występujących w lokalnych uwarunkowaniach. Podawane odnośniki do licznych materiałów źródłowych umożliwią osobom zainteresowanym poszczególnymi zagadnieniami zapoznanie się ze szczegółami proponowanych rozwiązań i wyjaśnienie wszelkich nasuwających się wątpliwości.

 
Proaktywna strategia zarządzania elementami infrastruktury drogowej / Proactive strategy for road asset management PDF Drukuj

 

 

Proaktywna strategia zarządzania elementami infrastruktury drogowej / Proactive strategy for road asset managementAutor: prof. IBDiM dr hab. inż. Adam Zofka

Streszczenie i spis treści / Summary

Przewodnią tematyką niniejszej monografii jest proaktywna strategia zarządzania elementami infrastruktury drogowej. Taka strategia polega przede wszystkim na prewencji uszkodzeń poprzez prognozowanie funkcjonalności i racjonalne zarządzanie ryzykiem. Efektem tak zdefiniowanej strategii są działania, które w świadomy i kontrolowany sposób pozwalają na zapewnienie odpowiedniego poziomu usług, przygotowanie infrastruktury na przyszłe wyzwania oraz spełnienie nadrzędnych celów organizacji zarządczej. Proaktywna strategia jest alternatywną do tradycyjnej reaktywnej strategii, według której działania naprawcze są podejmowane dopiero po wystąpieniu awarii. Reaktywna strategia postępowania w zarządzaniu infrastrukturą drogową doprowadziła w wielu krajach rozwiniętych do obecnego kryzysu stanu infrastruktury oraz ogromnych kosztów zaległych niezbędnych do przywrócenia stanu zadowalającego. Dzisiaj w tych krajach następuje zwrot w kierunku proaktywnej strategii, aczkolwiek jej wprowadzenie jest najbardziej skuteczne w momencie, gdy infrastruktura jest relatywnie nowa tak, jak ma to miejsce w przypadku Polski, przynajmniej na poziomie dróg krajowych i wojewódzkich. W szerszym kontekście proaktywna strategia powinna być wprowadzona we wszystkich etapach cyklu życia aktywów, czyli już od fazy koncepcji i planowania inwestycji, aż po utylizację i recykling.
Monografia składa się z dwóch zasadniczych części. Pierwsza część zawiera omówienie i porównanie różnych strategii zarządzania aktywami materialnymi i niematerialnymi. Przedstawiono odpowiednie mechanizmy i architekturę procesów zarządzania, w których można wykorzystać strategię proaktywną. Przedstawiono także potencjalne wyzwania oraz bariery uniemożliwiające trwałe wdrożenie proaktywnego systemu zarządzania. Druga część monografii jest poświęcona wybranym elementom proaktywnego systemu zarządzania nawierzchniami drogowymi.
Każdy podrozdział najpierw ogólnie omawia dany element systemu, po czym podane są autorskie przykłady powiązanych opracowań. Na zakończenie monografii, w załączniku, umieszczono autorskie zestawienie słownictwa wykorzystywanego w tematyce zarządzania i utrzymania infrastruktury drogowej, zarówno w języku polskim, jak i z odpowiednikami w języku angielskim.

W niniejszej monografii wykazano na konkretnych przykładach szereg bezsprzecznych zalet proaktywnej strategii zarządzania elementami infrastruktury drogowej. Należy być przekonanym, że taka strategia będzie coraz częściej wykorzystywana w Polsce. Z punktu widzenia społeczeństwa podniosłoby to poziom dostępnych usług infrastrukturalnych, a zarządcy uzyskaliby dostęp do racjonalnych procesów, których efektem byłaby zrównoważona gospodarka majątkiem drogowym.

* * * * * * * * * * *

The main topic of this monograph is a proactive strategy applied to road asset management. Such a strategy relies primarily on the prevention of damage by forecasting performance and by rational risk management. The effects of a proactive strategy are coordinated activities that in an informed and controlled manner allow road managers to provide the appropriate level of services, prepare infrastructure for future challenges and meet the strategic goals of an organization. A proactive strategy is an alternative to the traditional reactive strategy where corrective actions are taken only after a failure occurs. Therefore the reactive strategy in road asset management has led in many developed countries to the current infrastructure crisis and huge overdue costs required to restore the road infrastructure into a satisfactory condition. Nowadays, there is a shift towards a proactive strategy in these developed countries. Although its introduction is most effective at a time when the infrastructure is relatively new, as it is case of Poland, at least at the national and voivodeship level. In a broader context, a proactive strategy should be introduced and continued at all stages of the asset lifecycle starting from the concept phase and investment planning through recycling and disposal.
This monograph consists of two main parts. The first part discusses and compares various strategies for tangible and intangible asset management. Appropriate mechanisms and architecture of the proactive management processes are presented. The first part concludes with discussion on potential challenges and barriers to the sustainable implementation of a proactive management system. The second part of the monograph is dedicated to selected elements of the proactive pavement management system. Each section first discusses a given element in general terms and then follows with author's numerical examples in order to demonstrate the importance of proactive activities. Finally, the Polish-English dictionary of terms related to pavement asset management and maintenance is included at the end of the monograph.
This monograph demonstrates a number of indisputable advantages of the proactive strategy for road asset management. Therefore one is convinced that the proactive strategy shall be increasingly used in Poland. From the societal standpoint this approach increases the level of infrastructure services, whereas road asset managers are equipped with access to rational processes and tools which result in a sustainable road assets management.

Publikację można już zamówić w Dziale Wydawnictw Instytutu Badawczego Dróg i Mostów

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 6