IBDM

03-302 Warszawa
ul. Instytutowa 1
tel. +48 22 390 01 07
fax +48 22 814 50 28

select language:

ekonomika

Nowości Wydawnicze
Modelowanie wysadzinowości gruntów, mieszanek spoiw popiołowo-cementowych do ich stabilizacji i ulepszania oraz kompozytów gruntowo-spoiwowych PDF Drukuj

12 marca 2021

Autor: dr inż. Michał Ćwiąkała

Monografia składa się z sześciu rozdziałów oraz bibliografii.

W pierwszym rozdziale przedstawiono ogólnie schemat uszkodzeń nawierzchni drogowych, wpływ wysadzin mrozowych na te uszkodzenia, sformułowano cel naukowy oraz podano zakres monografii.

W rozdziale drugim omówiono kapilarność i wysadzinowość w układzie droga-podłoże gruntowe, w tym badania własne przedstawiające oryginalne wyniki analizy wieloparametrowej i modele regresji wielokrotnej do prognozowania wysadzinowości z wynikami obliczeń.

W rozdziale trzecim przedstawiono zasady i rezultaty modelowania statystycznego właściwości fizyczno-mechanicznych mieszanek spoiw popiołowo-cementowych. Podano związki pomiędzy składowymi naprężenia i komponentami struktury tych spoiw. Pokazano rezultaty analizy statystycznej wyników badań doświadczalnych z wykorzystaniem funkcji „spline”.

Rozdział czwarty prezentuje zasady i procedury projektowania kompozytów gruntowo-spoiwowych. Pokazano w nim związki pomiędzy naprężeniem ściskającym a składnikami tych kompozytów. Wyniki badań doświadczalnych opracowano metodami zaawansowanej analizy statystycznej.

W rozdziale piątym pracy przedstawiono podsumowanie wyników badań, a w szóstym kierunki dalszych badań. Pracę zamyka bibliografia zawierająca listę publikacji naukowych, wykaz norm oraz załączniki zapisane na pendrivie.

Pozycja jest do nabycia w Dziale Wydawnictw IBDiM.

Cena wynosi 84 zł (84 zł + 5 % VAT).

Polecamy i zapraszamy do wysyłania zamówień.

 
Polska administracja drogowa i kongresy drogowe w latach 1918 - 1939 PDF Drukuj

19 stycznia 2021

W serii „S” Studia i Materiały (zesz. 87), wydawanej przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów, została opublikowana monografia Marka Mistewicza pt. „Polska administracja drogowa i kongresy drogowe w latach 1918–1939”.

W 271-stronicowej publikacji zostały opisane i bogato zilustrowane dzieje administracji zarządzającej drogami, tworzonej w państwie polskim odrodzonym po 123 latach rozbiorów. Przedstawiono sylwetki wybitnych ministrów właściwych w sprawach drogownictwa, dyrektorów Departamentu Dróg Kołowych, naczelników wydziałów oraz dyrektorów robót publicznych, a także zamieszczono ich fotografie. W aneksach znajdują się życiorysy zawodowe osób, które odegrały rolę szczególną: Leona Borowskiego, Emila Bratro, Stefana Bryły, Aleksandra Gajkowicza, Stanisława Hofmana-Kalinowskiego, Jędrzeja Moraczewskiego, Melchiora Nestorowicza, Stefana Siły-Nowickiego, Zygmunta Słomińskiego, Michała Stróżeckiego i Stanisława Wilmana.

Osobne rozdziały poświęcono czterem polskim kongresom drogowym zorganizowanym w Warszawie i w Poznaniu oraz ich uczestnikom. Udokumentowano również aktywny udział polskich inżynierów w trzech międzynarodowych kongresach drogowych: w Waszyngtonie w 1930 r., w Monachium w 1934 r. i w Hadze w 1938 r. Opisano tematykę referatów zgłoszonych na kongresy, w aspekcie problemów i osiągnięć polskich drogowców w tworzeniu sieci dróg publicznych, dostosowanej zarówno do potrzeb gospodarki, jak i społeczeństwa oraz budowy nowoczesnych mostów. Pokazano, jak dysponując nikłymi środkami materialnymi odbudowano sieć dróg kołowych odrodzonej Rzeczypospolitej.

Pozycja jest do nabycia w Dziale Wydawnictw IBDiM.

Cena wynosi 105 zł (100 zł + 5 % VAT).

Polecamy i zapraszamy do wysyłania zamówień.

 
Bezpieczne i trwałe nawierzchnie dróg rowerowych PDF Drukuj

Autor: praca zbiorowa pod kierunkiem Barbary Rymszy

Celem publikacji jest poprawa bezpieczeństwa korzystających z rowerów przede wszystkim tam, gdzie, jak wynika ze statystyk policyjnych, wypadki z udziałem rowerzystów są tragiczne w skutkach.

 

Monografia została podzielona na dwie części. W pierwszej części zatytułowanej BEZPIECZEŃSTWO ROWERZYSTÓW omówiono zagadnienia prawne i statystyki policyjne dotyczące wypadków drogowych z udziałem rowerzystów. Określenia „ścieżka rowerowa”, „droga dla rowerów”, „szlak rowerowy” w języku potocznym są błędnie utożsamiane. „Droga dla rowerów” jest zdefiniowana w polskich przepisach dotyczących ruchu drogowego i dlatego w niniejszej pracy starano się stosować właśnie to określenie. Istotne jest także to, że właśnie w odniesieniu do drogi dla rowerów w aktach prawnych są zawarte przepisy określające wymagania techniczne, jakie powinny być spełnione, aby droga była trwała oraz bezpieczna dla jej użytkowników. W tej części publikacji omówiono także kryteria kreowania drogi dla rowerów, wskazując na różnorodność funkcji, jakie pełni taka droga oraz zwracając uwagę na oczekiwania użytkowników różnorakich tras rowerowych. Opisano ogólne zasady projektowania dróg dla rowerów (lokalizację, przekrój poprzeczny i podłużny) oraz zagadnienia związane z infrastrukturą towarzyszącą trasom rowerowym.

W drugiej części pt. TRWAŁE I KOMFORTOWE NAWIERZCHNIE skoncentrowano się na prezentacji rozwiązań technicznych dotyczących różnych rodzajów nawierzchni, przede wszystkim nawierzchni asfaltowych i z betonu cementowego. Nie pominięto także nawierzchni gruntowych, z kostki brukowej i mieszanek kruszywowo-żywicznych. Jeden z rozdziałów poświęcono tematowi nawierzchni sytuowanej na obiekcie mostowym. Wskazując wady i zalety poszczególnych rozwiązań, pokuszono się także o szacunkowe określenie kosztów poszczególnych rozwiązań.

Zespół autorów liczy na to, że oddawana czytelnikom monografia przyczyni się do budowania bezpiecznych i trwałych dróg dla rowerów.

 

Praca stanowi kontynuację wydanej w 2014 r. monografii "Projektowanie i budowa dróg i ścieżek rowerowych" (seria "S" Studia i Materiały, zesz. 73), która miała zachęcić do budowania tras rowerowych zarówno w miastach, jak i poza nimi, aby wyprowadzić rowerzystów z jezdni drogi przeznaczonej do ruchu samochodów na jezdnie przeznaczone dla rowerzystów.

 

 
Zastosowanie mikrofal podczas wykonywania i naprawy nawierzchni asfaltowej PDF Drukuj


Autor: dr inż. Maciej Maliszewski

Seria S-85 pt. „Zastosowanie mikrofal podczas wykonywania i naprawy nawierzchni asfaltowej”

Niniejsza monografia przedstawia ocenę możliwości zastosowania oddziaływania mikrofalowego podczas wykonywania i naprawy nawierzchni asfaltowej. W pracy wykazano, że oddziaływanie mikrofalowe nie wywiera negatywnych w skutkach efektów na właściwości asfaltu, kruszywa oraz mieszanki mineralno-asfaltowej. Krótkotrwałe oddziaływanie mikrofal na asfalt nie jest porównywalne do negatywnego wpływu tradycyjnego podgrzewania metodą transferu ciepła. Obiecujące są wnioski dotyczące wpływu oddziaływania mikrofalowego na poprawę niektórych właściwości reologicznych asfaltu. Nie stwierdzono również negatywnego wpływu oddziaływania mikrofalowego na kruszywo. Potencjalnie możliwa jest poprawa niektórych właściwości mieszanek mineralno-asfaltowych, tj. trwałości zmęczeniowej, odporności na koleinowanie czy właściwości niskotemperaturowych mieszanek mineralno-asfaltowych.

Przeprowadzone w pracy badania terenowe potwierdziły skuteczność zabiegów technologicznych z wykorzystaniem oddziaływania mikrofalowego. Wykonane złącza podłużne charakteryzowały się parametrami lepszymi lub porównywalnymi do tradycyjnie stosowanych technik. Pęknięta nawierzchnia odzyskała pełną integralność na całej grubości, czyli eksperyment zakończył się sukcesem. Zastosowanie technologii mikrofalowej nie tylko w drogownictwie, ale i w innych dziedzinach przemysłu jest tylko kwestią czasu. Nie ulega wątpliwości, że zwiększenie efektywności energetycznej, jaką niesie technologia mikrofalowa, prędzej czy później zostanie docenione i wykorzystane w praktyce. Prace badawcze na wzór przedstawionej w niniejszej monografii wpływają na przyspieszenie tego trendu.

 
Efektywność przejść dla zwierząt na drogach publicznych w Polsce PDF Drukuj


Charakterystyka właściwości i zastosowanie betonu asfaltowego o wysokim module sztywności w konstrukcjach nawierzchni drogowych

Autor: praca zbiorowa pod kierunkiem prof. Janusza Rymszy

S-84 Efektywność przejść dla zwierząt na drogach publicznych w Polsce

W serii „S” Studia i Materiały (zesz. 84), wydawanej przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów, została opublikowana monografia pod kierunkiem Janusza Rymszy pt. „Efektywność przejść dla zwierząt na drogach publicznych w Polsce”.

Na początku 2016 r. Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa (obecnie Ministerstwo Infrastruktury) podjęło inicjatywę, której celem była optymalizacja procesu realizacji inwestycji drogowych ujętych w Programie Budowy Dróg Krajowych na lata 2014–2023, w kontekście technologicznym i finansowym. Istotnym elementem poprawy procesu budowy dróg jest optymalizacja obiektów zapewniających bezkolizyjne przemieszczanie się przez drogi zwierząt dziko żyjących. W 2017 r. na zlecenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa Instytut Badawczy Dróg i Mostów wykonał opracowanie dotyczące efektywności przejść dla zwierząt dziko żyjących. W niniejszej monografii zawarto przede wszystkim analizy i wnioski właśnie z tego opracowania.

Monografię podzielono na dwie części. W pierwszej części przestawiono analizę przepisów technicznych dotyczących przejść dla zwierząt w Polsce oraz innych krajach. Przeanalizowano przepisy techniczne dotyczące przejść dla zwierząt w 5 krajach Unii Europejskiej: Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Francji, Niemczech i Słowacji. Ponadto poddano analizie przepisy w 3 krajach spoza UE: Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej, Australii i Malezji. Analiza przepisów technicznych dotyczy: klasyfikacji rodzajów przejść dla zwierząt, parametrów geometrycznych przejść, zasad lokalizacji przejść, elementów wyposażenia i monitoringu przejść dla zwierząt.

W drugiej części monografii przedstawiono analizy dotyczące przejść dla zwierząt wykonane na podstawie wyników badań ankietowych dotyczących 973 obiektów. Niniejsza monografia to najpełniejszy zbiór informacji związanych z przejściami dla zwierząt, jaki został zebrany i opublikowany w Polsce.

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 7