IBDM

03-302 Warszawa
ul. Instytutowa 1
tel. +48 22 390 01 07
fax +48 22 814 50 28

select language:

ekonomika

KRAJOWE OCENY TECHNICZNE PDF Drukuj

Instytut Badawczy Dróg i Mostów wyznaczony jako Jednostka Oceny Technicznej na wniosek producentów wydaje, zmienia, przedłuża i uchyla krajowe oceny techniczne dla wyrobów budowlanych stosowanych w budownictwie komunikacyjnym, oznaczonych kodami:

- 1.  Wyroby prefabrykowane z betonu zwykłego / lekkiego / autoklawizowanego napowietrzanego,
- 3.  Membrany, w tym stosowane w postaci płynnej i zestawy (izolujące przed wodą i parą wodną),
- 4.  Materiały termoizolacyjne złożone zestawy/systemy izolacyjne,
- 5.  Łożyska konstrukcyjne, trzpienie do złączy konstrukcyjnych,
- 8.  Geowłókniny, geomembrany i wyroby związane,
- 12. Urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego: wyposażenie dróg,
- 13. Konstrukcyjne wyroby / elementy drewniane i wyroby pomocnicze,
- 15. Cementy, wapna budowlane i inne spoiwa hydrauliczne,
- 16. Stal zbrojeniowa i sprężająca do betonu (i wyroby pomocnicze), zestawy zakotwień i cięgien,
- 28. Wyroby do usuwania i oczyszczania ścieków,

- 19. Wyroby podłogowe i posadzkowe,
- 20. Konstrukcyjne wyroby metalowe i wyroby pomocnicze,
- 23. Wyroby do budowy dróg,
- 24. Kruszywa,
- 25. Kleje budowlane,
- 26. Wyroby związane z betonem, zaprawą i zaczynem,
- 28. Rury, zbiorniki i wyroby pomocnicze niestykające się z wodą przeznaczoną do spożycia przez ludzi,
- 32.  Wyroby do uszczelniania złączy,
- 33. Mocowania/łączniki,
- 34. Zestawy budowlane, komponenty budowlane, prefabrykaty,
- 35. Wyroby do ochrony przed korozją metali i korozją biologiczną,


na podstawie załącznika IV tabel 1 do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającego dyrektywę Rady 89/106/EWG.
Zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 16 kwietnia  2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014 r., poz. 883 ze zm.)  Jednostka Oceny Technicznej IBDiM może wydać krajową ocenę techniczną  dla wyrobu budowlanego:

1) nieobjętego  zakresem  przedmiotowym  Polskiej Normy wyrobu, albo
2) jeżeli w od niesieniu do co najmniej  jednej zasadniczej charakterystyki wyrobu budowlanego metoda oceny  przewidziana w polskiej normie wyrobu nie jest właściwa, albo
3) jeżeli Polska Norma  wyrobu nie przewiduje  metody oceny  w odniesieniu do co najmniej jednej  zasadniczej charakterystyki wyrobu budowlanego.

Krajowe oceny techniczne są wydawane na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych ocen technicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1968), dostępnego na: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160001968
W załączniku do ww. rozporządzenia zamieszczono wzór pt.: Wniosek o wydanie krajowej oceny technicznej (w załączeniu)

Wniosek o wydanie krajowej oceny technicznej składa Producent wyrobu budowlanego (reprezentowany zgodnie z ustaleniami w Krajowym Rejestrze Spółek) albo w imieniu Producenta - upoważniony przez niego przedstawiciel, dołączając do wniosku pełnomocnictwo, na adres Instytutu Badawczego Dróg i Mostów, ul. Instytutowa 1, 03-302 Warszawa.


Zgodnie z ww. rozporządzeniem do wniosku dołącza się:

1) uzupełnienie opisu technicznego wyrobu budowlanego zawartego we wniosku, dokumentację techniczną wyrobu budowlanego, rysunki techniczne, obliczenia oraz inne informacje przydatne do oceny właściwości użytkowych wyrobu budowlanego, jeżeli ma to zastosowanie;
2) opis zakładowej kontroli produkcji i związanej z nią informacją o procesie produkcyjnym;
3) dokumenty potwierdzające dane dotyczące właściwości użytkowych wyrobu budowlanego, w tym sprawozdania z przeprowadzonych badań i obliczeń;
4) informacje o mających zastosowanie odrębnych przepisach oraz dokumenty wydane na podstawie tych przepisów, o ile ma to zastosowanie.


Do Producenta należy uzyskanie dokumentów, informacji, wyników badań, obliczeń i klasyfikacji, które zostaną uznane przez Jednostkę Oceny Technicznej IBDiM, o ile pochodzą z:

1) laboratoriów akredytowanych zgodnie z ustawą z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. poz. 542, 1228 i 1579);
2) laboratoriów zagranicznych, jeżeli wynika to z umów międzynarodowych, oraz laboratoriów notyfikowanych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającego dyrektywę Rady 89/106/EWG
(Dz. Urz. UE L 88 z 04.04.2011, str. 5, Dz. Urz. UE L 103 z 12.04.2013, str. 10, Dz. Urz. UE L 157 z 27.05.2014, str. 76 oraz Dz. Urz. UE L 159 z 28.05.2014, str. 41);
3) innych laboratoriów krajowych i zagranicznych, z którymi jednostka oceny zawarła porozumienie w zakresie uznawania wyników badań i obliczeń.


Lista laboratoriów akredytowanych jest dostępna na stronie internetowej Krajowej Jednostki Akredytującej upoważnionej do akredytacji jednostek oceniających zgodność na podstawie ustawy z dnia 13.04.2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2016 r., poz. 542) - Polskiego Centrum Akredytacji www.pca.gov.pl.

Z dniem wejścia w życie rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa  z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych ocen technicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1968), rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz. U. z 2014 r. poz. 1040) utraciło moc na podstawie ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych, ustawy – Prawo budowlane oraz ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2015 r., poz. 1165), w związku z czym od 1 stycznia 2017 roku przepisy prawa nie zezwalają na wydawanie, zmienianie oraz przedłużane terminów ważności aprobat technicznych.

 

Rejestr udzielonych i uchylonych aprobat technicznych IBDiM: wyszukiwanie aprobat i rekomendacji

Dodatkowych informacji udzieli: Jednostka Oceny Technicznej