IBDM

03-302 Warszawa
ul. Instytutowa 1
tel. +48 22 390 01 07
fax +48 22 814 50 28

select language:

ekonomika

Komisje Normalizacyjne
Komisje normalizacyjne PDF Drukuj
Polityczne i gospodarcze przemiany w kraju miały wpływ na działalność normalizacyjną Instytutu. Przygotowania do przystąpienia do UE - to między innymi włączenie PKN do struktur CEN-u. Podstawowym warunkiem było wprowadzenie do polskiego systemu normalizacyjnego 80 % norm europejskich metodą uznania bądź tłumaczenia.
Instytut wypełniając uchwały ustawy o normalizacji z 12 września 2002 r. prowadzi działalność dwóch Sekretariatów, które uzyskały nazwę „Komitetów Technicznych”, w nawiązaniu do struktur organizacyjnych w CEN.

Finansuje również uczestnictwo w pracach normalizacyjnych bezpośrednio w CEN-ie, poprzez swoich przedstawicieli w grupach roboczych TC 226 i TC227.

W chwili obecnej liczba norm EN wdrożonych metodą uznania i tłumaczenia wynosi:

1. KT Nr 212 ds. budowy i utrzymania dróg - wszystkich norm 172, w tym przetłumaczonych ok. 70
2. KT Nr 251 ds. mostów – przetłumaczonych ok. 30.
Szczególnym priorytetem w planach normalizacyjnych objęte są normy EN zharmonizowane z dyrektywą 89/106/EWG.

Harmonizacja przepisów technicznych jest warunkiem swobodnego przepływu towarów (wyrobów). Swobodny przepływ towarów jest równoznaczny ze znoszeniem barier, ujednoliceniem przepisów i swobodnym obrotem w całej UE.

Dyrektywy harmonizacyjne „nowego podejścia”, a taką jest właśnie dyrektywa dotycząca wyrobów budowlanych 89/106/EWG, zawierają tylko zasadnicze wymagania, które musi spełnić obiekt budowlany, do budowy, którego został użyty wyrób budowlany. Są to:

  • bezpieczeństwo konstrukcji,
  • bezpieczeństwo pożarowe,
  • higiena, zdrowie i środowisko,
  • bezpieczeństwo użytkowania,
  • ochrona przed hałasem,
  • oszczędność energii i izolacyjność termiczna,
a szczegóły techniczne zawarte są w zharmonizowanych normach europejskich, których stosowanie jest dobrowolne.

Wyrób, który spełnia wymagania dyrektywy i posiada potwierdzenie zgodności ze zharmonizowaną normą europejską na podstawie oświadczenia producenta (deklaracja zgodności) przy udziale strony trzeciej (notyfikowanej jednostki certyfikującej lub notyfikowanego laboratorium) lub bez jej udziału, zgodnie z systemem oceny wskazanym w normie zharmonizowanej, znakowany jest znakiem CE i może być wprowadzony
na rynek UE.

Zharmonizowany dokument normy opracowywany jest przez CEN na podstawie mandatu udzielonego przez Komisję Europejską i Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu.

KOMITETY TECHNICZNE

1. Komitet Techniczny Nr 212 ds. budowy i utrzymania dróg

Zakres tematyczny obejmuje zagadnienia kompleksowe:
  • projektowania,
  • budowy i utrzymania,
  • bezpieczeństwa,
dróg, ulic, lotnisk i innych nawierzchni dla ruchu pojazdów i jest integralny z zakresem tematycznym Komitetów Technicznych CEN TC 227, TC 226 działających w CEN.


Skład osobowy:
1. Dariusz Sybilski – Instytut Badawczy Dróg i Mostów – Przewodniczący
2. Konrad Jabłoński – Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP Zarząd Krajowy – Z-ca Przewodniczącego
3. Jacek Sudyka – Instytut Badawczy Dróg i Mostów – Sekretarz
4. Paweł Berg – BITUNOVA Sp. z o.o.
5. Maria Bogacka – Laboratorium Drogowe Wojciech Bogacki
6. Krzysztof Błażejowski – Biuro Inżynierskie K. Błażejowski
7. Jan Ciszek – Polska Unia Ubocznych Produktów Spalania
8. Robert Dobek – PL BITUNOVA Sp. z o.o.
9. Krzysztof Gabory – Zakład Reklamowy Znaki pl. Krzysztof Gabory
10. Jerzy Grzesik – Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa
11. Grażyna Jarocka – Jajkowicz – Mota-Engil Polska S.A.
12. Andrzej Kapusta – Trax Elektronik A. Moryc, M. Tomecki, L. Turczyński Sp. J.
13. Lidia Kur – APM Konior Piwowarczyk Konior Sp. z o.o.
14. Jerzy Machowski – Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach
15. Waldemar Malczewski – BITUNOVA Sp. z o.o.
16. Aldona Mizgalska – COLAS Polska Sp. z o.o.
17. Igor Ruttmar – TPA Instytut Badań Technicznych Sp. z o.o.
18. Ryszard Rzepecki – Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach
19. Dariusz Samsel – TQM Consulting S.C. T. Barto, G. Suwara
20. Andrzej Skoneczny – Polski Związek Pracodawców Producentów Kruszyw
21. Grzegorz Starnawski – Polska Unia Ubocznych Produktów Spalania
22. Stanisław Styk – SBI – Biuro Inżynierskie Stanisław Styk
23. Zenon Szczepaniak – Instytut Badawczy Dróg i Mostów
24. Antoni Szydło – Politechnika Wrocławska
25. Zbigniew Tabor – Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach
26. Bogdan Wojewódzki – Wojskowa Akademia Techniczna
27. Ewa Wilk – TPA Instytut Badań Technicznych Sp. z o.o.
28. Sebastian Witczak – TPA Instytut Badań Technicznych Sp. z o.o.
29. Daniel Ziółkowski – Polski Związek Pracodawców Producentów Kruszyw

2. Komitet Techniczny Nr 251 ds. mostów

1. Juliusz Cieśla – Instytut Badawczy Dróg i Mostów – Przewodniczący KT
2. Krzysztof Germaniuk – Instytut Badawczy Dróg i Mostów – Sekretarz
3. Thakaa Alkhafaji – Politechnika Warszawska
4. Ryszard Chmielewski – Wojskowa Akademia Techniczna
5. Kazimierz Furtak – Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
6. Danuta Kubiak – Polski Komitet Normalizacyjny
7. Arkadiusz Madaj – Politechnika Poznańska
8. Wojciech Radomski – Politechnika Warszawska
9. Janusz Rymsza – Polska Izba Inżynierów Budownictwa
10. Karol Ryż – Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
11. Adam Stolarski – Wojskowa Akademia Techniczna
12. Kazimierz Szadkowski – PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
13. Henryk Zobel – Politechnika Warszawska
14. Krzysztof Żółtowski – Politechnika Gdańska