IBDM

03-302 Warszawa
ul. Instytutowa 1
tel. +48 22 390 01 07
fax +48 22 814 50 28

select language:

ekonomika

Budowa Interdyscyplinarnego Laboratorium Doświadczalnej Weryfikacji Parametrów Konstrukcji Mostowych w Kielcach PDF Drukuj

INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI PRAC

WPROWADZENIE

Budowa Laboratorium Doświadczalnej Weryfikacji Parametrów Konstrukcji Mostowych w Kielcach jest przedmiotem projektu realizowanego przez IBDiM w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego, Działanie 2.1 - Rozwój innowacji i wspieranie działalności dydaktycznej i badawczej szkół wyższych oraz placówek sektora  „Badania i Rozwój”.
Zakres pracy o symbolu BW-11 obejmuje pełnienie nadzoru nad realizacją projektu i dotyczy głównie konsultowania i koordynowania prac projektowych i robót budowlanych w kwestiach istotnych dla spełnienia założeń funkcjonalnych i estetycznych oraz realizację postanowień wynikających z umowy o dofinansowanie projektu nr UDA-RPSW.02.01.00-26-003/11-00, zawartej pomiędzy IBDiM a Województwem Świętokrzyskim.

LOKALIZACJA I CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI

Inwestycja zlokalizowana jest w Kielcach przy ulicy Chorzowskiej nr 22, (obręb 0027), województwo świętokrzyskie.

Zakres budowy obejmuje następujące obiekty:
-    hala laboratoryjna - jednoprzestrzenny budynek o wysokości do 10m, połączony komunikacyjnie w części parteru z pozostałą częścią obiektu; od strony północnej w hali zlokalizowano bramę wjazdową dla pojazdów ciężarowych dostarczających elementy do badań; wewnątrz zaprojektowano dwie suwnice umożliwiające załadunek i rozładunek ciężkich elementów,
-    budynek techniczny z częścią administracyjną – dwukondygnacyjny przylegający jedną ze ścian do hali laboratoryjnej; w części parteru zlokalizowano pomieszczenie laboratoryjne z magazynami, pomieszczenie prac kameralnych, pomieszczenia sanitarne dla pracowników, pomieszczenia techniczne i kotłownię; na piętrze umiejscowiono pomieszczenia prac kameralnych dla pracowników, pomieszczenie obróbki danych, magazyn i zaplecze socjalno sanitarne; obie kondygnacje połączono klatką schodową z bezpośrednim zadaszonym głównym wejściem z zewnątrz zlokalizowanym w łączniku pomiędzy budynkami; dodatkowe wejście umiejscowiono w sąsiedztwie bramy w hali laboratoryjnej, ponadto bezpośrednie wejścia z zewnątrz znajdują się do magazynu paliwa oraz kotłowni.

REALIZACJA PRACY

Prace związane z nadzorem na realizacją budowy Interdyscyplinarnego Laboratorium Doświadczalnej Weryfikacji Parametrów Konstrukcji Mostowych w Kielcach rozpoczęto w pierwszym kwartale 2014 r., na etapie przygotowania inwestycji. W zakresie tej fazy realizacji konsultowano i opiniowano na bieżąco rozwiązania projektowe proponowane przez Wykonawcę oraz koordynowano czynności związane z procedurami formalno-prawnymi.
Roboty budowlane rozpoczęto w lipcu 2014 r. W trakcie wykonywania prac budowlanych pełniono rolę konsultanta, głównie w zakresie wyboru niektórych materiałów, elementów wyposażenia oraz rozwiązań, które miały istotne znaczenie dla funkcjonalności i estetyki nowo budowanego laboratorium. Podczas wykonywania fundamentu dla stanowiska badawczego na hali laboratoryjnej, sprawowano również nadzór techniczny, ponieważ projekt wykonania i technologii robót dla tego elementu został opracowany przez IBDiM.
W związku z dofinansowaniem inwestycji ze środków Unii Europejskiej, na podstawie umowy zawartej pomiędzy IBDiM a Województwem Świętokrzyskim, utrzymywano stały kontakt z Instytucją Zarządzającą RPOWŚ na lata 2007-2013 oraz czuwano nad realizacją postanowień umowy o dofinansowanie w zakresie merytorycznym, formalnym i finansowym. Przy współpracy jednostki zewnętrznej prowadzono na bieżąco rozliczenia finansowe budowy, polegające na sporządzaniu wniosków refundacyjnych.
Zakończenie rzeczowej realizacji projektu planowane jest w terminie ustalonym z Wykonawcą robót do dnia 4 lutego 2015 r., natomiast całkowite zakończenie projektu, obejmujące między innymi końcowe rozliczenie finansowe z Instytucją Zarządzającą, powinno odbyć się bez przeszkód do dnia 31 marca 2015 r.
Poniżej zamieszczono dokumentację fotograficzną z poszczególnych etapów realizacji budowy.

 Fot. 1  Roboty rozbiórkowe, przygotowanie terenu

 Fot. 2  Tyczenie fundamentów budynku administracyjno-technicznego

 


Fot. 3  Betonowanie fundamentów budynku administracyjno-technicznego

 


Fot. 4  Stopy fundamentowe konstrukcji hali laboratoryjnej

 
Fot. 5  Roboty murowe

 


Fot. 6  Prefabrykowana konstrukcja hali laboratoryjnej

 


Fot. 7  Zbrojenie i szalowanie fundamentu stanowiska badawczego na hali laboratoryjnej

 


Fot. 8  Betonowanie fundamentu stanowiska badawczego na hali laboratoryjnej

 


Fot. 9  Przygotowania do pielęgnacji betonu fundamentu stanowiska badawczego

 


Fot. 10  Drewniana konstrukcja więźby dachowej na hali laboratoryjnej

 


Fot. 11  Wykonywanie izolacji termicznej ścian hali laboratoryjnej

 


Fot. 12  Budowa parkingów i dróg manewrowych

 


Fot. 13  Tynki zewnętrzne budynku administracyjno-technicznego

 


Fot. 14  Roboty wykończeniowe wewnątrz hali laboratoryjnej

 


Fot. 15  Roboty wykończeniowe – laboratorium w budynku administracyjno-technicznym

 


Fot. 16  Roboty wykończeniowe – pomieszczenia prac kameralnych

 

DOKUMENTY

Harmonogram

Program funkcjonalno - użytkowy budowy laboratorium

Fragment SW

Opis do projektu wykonawczego budynku

 


ZAKOŃCZENIE INWESTYCJI

W marcu 2015 r. została zakończona budowa nowej siedziby Ośrodka Badań Mostów, zlokalizowanej przy ulicy Chorzowskiej w Kielcach. Inwestycja została rozpoczęta w grudniu 2013 roku i realizowana była w systemie „zaprojektuj i zbuduj” przez firmę Skanska S.A.  Przedsięwzięcie wykonano w ramach projektu pn.: „Budowa Interdyscyplinarnego Laboratorium Doświadczalnej Weryfikacji Parametrów Konstrukcji Mostowych”, który był współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013.

Projekt laboratorium został wykonany w Ośrodku Badań Mostów w Kielcach we współpracy z Zakładem Betonu z warszawskiej siedziby IBDiM.

Nowo powstały obiekt składa się z hali laboratoryjnej o powierzchni 650 m2 oraz dwukondygnacyjnego budynku administracyjno-laboratoryjnego o powierzchni użytkowej 400 m2. Obydwa budynki zostały połączone komunikacyjnie na poziomie parteru. Łączna kubatura obiektu wynosi 9880 m3. Budynek laboratorium został wyposażony w nowoczesne instalacje zapewniające optymalne warunki środowiskowe do badań, a w hali laboratoryjnej zainstalowano dwie suwnice o udźwigu 25 ton każda. Kluczowym elementem nowo powstałego laboratorium jest stanowisko do badań dużych elementów konstrukcji, które zostało usytuowane w hali laboratoryjnej. Żelbetowy fundament stanowiska ma długość 40 m i szerokość 5 m, a do jego wykonania zużyto 400 m3 betonu i ponad 19 ton stali.

Projekt fundamentu oraz technologia jego wykonania zostały opracowane przez Ośrodek Badań Mostów w Kielcach i Zakład Betonu z warszawskiej siedziby IBDiM.
Konstrukcja zapewnia możliwość wykonywania badań niszczących elementów o długości do 40 m. W zależności od długości badanego elementu, możliwe jest uzyskanie obciążeń o wartościach od 4000 do 8000 kN. W laboratorium znajdą się również maszyny wytrzymałościowe do badań na ściskanie i rozciąganie oraz specjalistyczne stanowiska do badań wytrzymałościowych kabli sprężających i systemów cięgnowych oraz elementów wyposażenia, takich jak łożyska mostowe i urządzenia dylatacyjne.

Nowo postała infrastruktura laboratoryjna umożliwia w dalszej perspektywie rozbudowanie i udoskonalenie wyposażenia badawczego, co pozwoli na rozszerzenie zakresu i podniesienie standardów realizowanych badań. 

 

 


 
mobil porno rokettube porno video porno izle redtube