IBDM

03-302 Warszawa
ul. Instytutowa 1
tel. +48 22 390 01 07
fax +48 22 814 50 28

select language:

Nowości Wydawnicze
Dawny most przez Wisłę w Wyszogrodzie/ The old bridge over the Vistula in Wyszogród PDF Print
There are no translations available.

Instytut Badawczy Dróg i Mostów w serii „S” Studia i Materiały (zesz. 78) wydał dwujęzyczną, ilustrowaną 306 fotografiami, monografię na temat dziś już nieistniejącego mostu przez Wisłę w Wyszogrodzie. Na podstawie wzmiankowanych w literaturze faktów, map topograficznych, dawnych fotografii i pocztówek, wiadomości prasowych, a także bezpośrednich relacji i wspomnień, dr inż. Marek Mistewicz opisał 85-letnie dzieje dawnego mostu.

Most zbudowali w latach 1915–1916 niemieccy budowniczowie, których zidentyfikowano na podstawie źródeł odnalezionych w Archiwum Głównym Akt Dawnych. Przejęty w 1918 roku przez polską administrację obiekt był użytkowany do pierwszych dni drugiej wojny światowej – we wrześniu 1939 roku zburzyło go Wojsko Polskie. Pod koniec wojny niemiecka Organizacja Todt odbudowała most o drewnianych przęsłach, który służył Wehrmachtowi do stycznia 1945 roku i przed ofensywą Armii Czerwonej ponownie został zniszczony.

Most odbudowywano ze zniszczeń wojennych w latach 1945–1947 podczas transformacji gospodarki z wolnorynkowej w centralnie sterowaną. Zakontraktowanie usług budowlanych w oparciu o przetarg publiczny i ceny jednostkowe okazało się wówczas nieracjonalne i doprowadziło do bankructwa prywatnych przedsiębiorstw. Potem już tylko służby administracji drogowej remontowały i chroniły most na drewnianych filarach przed wiosennymi pochodami lodów na Wiśle. Pomimo ochrony mostu doszło do jego poważnych uszkodzeń w latach 1947, 1954, 1966, 1971, 1987 i po raz ostatni w roku 1993.

Szczególną uwagę poświęca autor osobom związanym z historią mostu. Dzięki odpowiedzialnej i pełnej poświęceń pracy wielu pracowników administracji drogowej i przedsiębiorstw, a szczególnie przedwojennego Zarządu Mostu i powojennego Kierownictwa Obiektu Mostowego, tymczasowa konstrukcja mostu w Wyszogrodzie mogła być użytkowana aż przez 77 lat. W monografii opisano technologie stosowane przez służby techniczne odpowiedzialne za utrzymanie tej budowli. Zawiera ona również szczegółowe dane biograficzne 33 osób – inżynierów, techników, majstrów, profesorów i oficerów wpisanych w dzieje mostu.

Omówienie zagadnień technicznych, uwarunkowań historycznych i aspektów militarnych, wzbogaca post factum analiza efektywności ekonomicznej utrzymywania najdłuższego w Polsce mostu o konstrukcji tymczasowej. Na jej podstawie została zweryfikowana teza, że w uwarunkowaniach gospodarczych Polski w XX wieku utrzymywanie tymczasowego mostu przez Wisłę uzasadniały zarówno względy społeczne, jak i rachunek korzyści ekonomicznych.

Profesor Andrzej S. Nowak, dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej Auburn University w USA, w recenzji monografii napisał: Książkę o moście w Wyszogrodzie (...) czyta się jak powieść. Tekst jest napisany żywym językiem, a autor przeplata historię tej ciekawej konstrukcji, dane techniczne, z opowieściami z życia osób związanych z mostem. Jest też miejsce dla plotek, historyjek, starych pocztówek, które oddają atmosferę starych czasów.

Polecamy i zapraszamy do wysyłania zamówień

Cena  wynosi  126 pln (120,00 pln  + 5 % VAT)

Zamówienia na publikację można składać w Instytucie Badawczym Dróg i Mostów
03-302 Warszawa, ul. Instytutowa 1
tel. 22 39 00 135, fax 22 814 50 28; e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it 
Środki adhezyjne do nawierzchni asfaltowych PDF Print
There are no translations available.

W serii "S" Studia i Materiały (zesz. 80), wydawanej przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów, została opublikowana monografia Zenona Szczepaniaka pt."Środki adhezyjne do nawierzchni asfaltowych".


Przedmiotem monografii są zagadnienia związane z materiałami, ich właściwościami adhezyjnymi, zastosowaniami w drogownictwie, normalizacją, a także metodami badań poszczególnych właściwości, zarówno materiałów, jak i wykonanych z ich udziałem mieszanek mineralno-asfaltowych.
Głównym wątkiem pracy są środki wpływające na poprawę związania lepiszczy asfaltowych z materiałem mineralnym poprzez poprawę adhezji krótko- i długoterminowej.


W monografii zebrano wiedzę nt. właściwości i metod badań środków adhezyjnych głównie w zastosowaniach do budowy i utrzymania dróg, ale także w zakresie ich składu chemicznego, metod otrzymywania i dozowania do asfaltu.


Między innymi w rozdziale 7 opisano badania czterech często stosowanych środków adhezyjnych w zastosowaniu do ulepszania właściwości adhezyjnych dwóch krajowych asfaltów rodzaju 45/60 i sprawdzono je na dziewięciu rodzajach kruszyw mineralnych. Adhezję bierną określano metodą gotowania 5 min.


Badano również odporność termiczną środków adhezyjnych w czasie ogrzewania z asfaltem w grubej i cienkiej warstwie. Ponadto oznaczono niektóre właściwości reologiczne badanych asfaltów, ich skład grupowy i liczbę kwasową. Określono także warunki stosowania środków adhezyjnych w celu uzyskania ich najwyższej efektywności i podano zalecenia doboru wielkości dawki środka adhezyjnego.


Spis treści
1.    Wprowadzenie
2.    Adhezja pomiędzy kruszywem i asfaltem
3.    Budowa i działanie środków adhezyjnych
4.    Zastosowanie środków adhezyjnych
5.    Badania laboratoryjne
6.    Badanie przydatności pochodnych amin tluszczowych jako środków adhezyjnych do asfaltu
7.    Dobór środków adhezyjnych
8.    Środek adhezyjny w mieszankach mineralno-asfaltowych modyfikowanych polimerami SBS i SBR
9.    Aktywizowana mączka wapienna jako nośnik środka adhezyjnego w mieszankach mineralno-asfaltowych
10.    Modyfikator do asfaltu upłynnionego
11.    Złączanie warstw asfaltowych nawierzchni drogowej
12.    Perspektywy stosowania środków adhezyjnych
13.    Bibliografia

Stron: 188

ISSN 0239-8575
ISBN 978-83-89252-24-1

 

Polecamy i zapraszamy do wysyłania zamówień


Zamówienia na publikację można składać w Instytucie Badawczym Dróg i Mostów
03-302 Warszawa, ul. Instytutowa 1
tel. 22 39 00 135, fax 22 814 50 28; e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it


 
Nowoczesne konstrukcje stalowych i betonowych obiektów mostowych PDF Print
There are no translations available.

W serii "S" Studia i Materiały (zesz. 79), wydawanej przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów, została opublikowana monografia pod kierunkiem prof. IBDiM dr hab. inż. Janusza Rymszy pt. "Nowoczesne konstrukcje stalowych i betonowych obiektów mostowych".

Jest to szczególna na technicznym rynku pozycja literaturowa. Wyjątkowa ze względu na autorów: profesorów Politechniki Gdańskiej, Wrocławskiej i Rzeszowskiej oraz Instytutu Badawczego Dróg i Mostów, a więc przedstawicieli z ośrodków naukowych o silnych tradycjach mostowych, oraz projektantów mostów z biura gdańskiego i dwóch biur warszawskich.

Nieczęsto zdarza się, aby o mostach wypowiadali się zarówno naukowcy, jak i projektanci. Ponadto propozycja ta jest szczególna również ze względu na fakt podzielenia konstrukcji na te o małej i te o dużej rozpiętości przęsła. Rozpiętość obiektu jest uzależniona m.in. od ukształtowania terenu oraz od pełnionej funkcji, a konstrukcja przęsła przede wszystkim od obciążenia. Z tego względu w opracowaniu dotyczącym konstrukcji uwzględniono także rozdział o obciążeniach obiektów mostowych.


Spis treści

1. Kształtowanie konstrukcji stalowych i betonowych obiektów mostowych - prof. nadzw. dr hab. inż. Krzysztof Żółtowski, mgr inż. Mikołaj Binczyk, mgr inż. Przemysław Kalitowski
2. Stalowe mosty drogowe na Wiśle o znacznej rozpiętości przęsła - mgr inż. Jerzy Bąk
3. Betonowe obiekty mostowe typu extradosed - prof. dr hab. inż. Jan Biliszczuk, dr inż. Jerzy Onysyk, mgr inż. Wojciech Barcik, dr inż. Robert Toczkiewicz
4. Stalowe obiekty mostowe o rozpiętości przęsła do 50 m - mgr inż. Witold Kosecki, prof. nadzw. dr hab. inż. Wojciech Lorenc
5. Betonowe obiekty mostowe o rozpiętości przęsła do 50 m - mgr inż. Witold Doboszyński, mgr inż. Krzysztof Nagórko
6. Kształtowanie konstrukcjistalowych i betonowych kładek dla pieszych - prof. nadzw. dr hab. inż. Tomasz Siwowski
7. Zmiana obciążenia projektowego obiektów mostowych (propozycja) - prof. IBDiM dr hab. inż. Janusz Rymsza


Polecamy i zapraszamy do wysyłania zamówień

Warszawa 2016

ISSN 0239-8575
ISBN 978-83-89252-23-4

Cena 60 zł + 5%  VAT

Zamówienia na publikację można składać w Instytucie Badawczym Dróg i Mostów
03-302 Warszawa, ul. Instytutowa 1
tel. 22 39 00 135, fax 22 814 50 28; e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 
Współczesne łożyska mostowe - Teoria, projektowanie, badania PDF Print
There are no translations available.

W serii "S" Studia i Materiały (zesz. 77), wydawanej przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów, została opublikowana monografia Andrzeja Niemierki pt. "Współczesne łożyska mostowe - Teoria, projektowanie, badania".


Jest to pierwsza pozycja w języku polskim tak szeroko traktująca o zagadnieniach współczesnych łożysk mostowych. Przedstawiono w niej materiały, których dawniej w mostownictwie nie stosowano, jak stal austenityczna, smar silikonowy, teflon (PTFE), materiały kompozytowe, kauczuki syntetyczne i naturalne oraz poliuretany.
Monografia obejmuje też historię łożysk elastomerowych, elastomerowo-ślizgowych, garnkowych oraz soczewkowych w Polsce i na świecie.
W ich projektowaniu uwzględniono zasadę stanów granicznych. Przeprowadzono klasyfikację łożysk z uwagi na ich konstrukcję i funkcję. Uwzględniono nowe odmiany, takie jak łożyska blokujące i prowadzące, które nie przenoszą sił pionowych, a tylko poziome.
Przedstawiono systemy łożyskowania przęseł mostowych prostych, ukośnych i zakrzywionych w planie, podejmując dyskusję nad "klasyczną" i nową koncepcją łożyskowania.


Dużą część monografii zajmuje weryfikacja doświadczalna i kontrola łożysk.
Przedstawiono więc cele takich badań, zasady kontroli, wymagania wykonawcze z tolerancjami i odchyłkami. Szczegółowo omówiono podstawy teoretyczne, konstrukcję i wymiarowanie, badania doświadczalne i kontrolę wykonania poszczególnych rodzajów łożysk.
Podano podstawowe przyczyny uszkodzeń i awarii łożysk wraz z licznymi przykładami z praktyki autora.

Na zakończenie omówiono stan normalizacji w dziedzinie łożysk w Polsce i na świecie, koncentrując uwagę na innowacyjnych postanowieniach nowej normy europejskiej EN 1337.

 


Monografia jest wynikiem kilkudziesięcioletniej pracy badawczej i wdrożeniowej autora w Zakładzie Mostów Instytutu Badawczego Dróg i Mostów w Warszawie.

 

Spis treści
Przedmowa
1. Wstęp
2. Podstawowe określenia i skróty
3. Rys historyczny współczesnych łożysk mostowych
4. Stany graniczne w projektowaniu łożysk mostowych
5. Klasyfikacja łożysk mostowych
6. Rola łożysk jako ogniw konstrukcyjnych w obiekcie mostowym
7. Systemy łożyskowania przęseł mostowych 8. Weryfikacja doświadczalna i kontrola łożysk mostowych
9. Łożyska elastomerowe (odkształcalne)
10. Elementy ślizgowe łożysk
11. Łożyska garnkowe
12. Łożyska soczewkowe
13. Łożyska prowadzące i łożyska blokujące
14. Patologia współczesnych łożysk mostowych
15. Normalizacja łożysk mostowych
16. Zakończenie
17. Piśmiennictwo

Polecamy i zapraszamy do wysyłania zamówień

ISSN 0239-8575
ISBN 978-83-89252-19-7

Warszawa 2016

Cena 80 zł + 5%  VAT

Zamówienia na publikację można składać w Instytucie Badawczym Dróg i Mostów
03-302 Warszawa, ul. Instytutowa 1
tel. 22 39 00 135, fax 22 814 50 28; e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 
Cyfrowe metody pomiarowe w zastosowaniu do badań mostów PDF Print
There are no translations available.

W serii Studia z zakresu inżynierii wydawanej przez Polską Akademię Nauk została opublikowana monografia pt. Cyfrowe metody pomiarowe w zastosowaniu do badań mostów, wydana przy współpracy Instytutu Badawczego Dróg i Mostów. Autorem monografii jest dr inż. Piotr Olaszek z Instytutu Badawczego Dróg i Mostów.

Autor na podstawie własnych doświadczeń oraz źródeł literaturowych przedstawia możliwości i podaje zasady stosowania cyfrowych metod pomiarowych do badań konstrukcji mostowych pod próbnym obciążeniem. Szczególną uwagę skierowano na wprowadzane niepewności, związane ze stosowaniem różnych metod pomiarowych i metod cyfrowego przetwarzania sygnałów.


Monografia składa się z czterech części. W pierwszej z nich przedstawiono rolę i znaczenie badań konstrukcji mostowych pod próbnym obciążeniem statycznym i dynamicznym. W części drugiej omówiono zagadnienia związane z badaniami konstrukcji mostowych pod próbnym obciążeniem statycznym, a w części trzeciej pod dynamicznym. Zakończeniem pracy jest część związana ze sformułowaną tezą, mówiącą o wpływie stosowania cyfrowych metod pomiarowych i cyfrowego przetwarzania sygnałów na możliwość wyznaczania nośności i przydatności eksploatacyjnej konstrukcji mostowych.


Monografia jest przeznaczona dla osób zajmujących się badaniami pod obciążeniem konstrukcji mostowych lub innych podobnych konstrukcji, uczestników procesu odbioru nowej lub oceny starej konstrukcji oraz studentów wyższych uczelni z kierunku budownictwo lub metrologia.


Monografia pt. Cyfrowe metody pomiarowe w zastosowaniu do badań mostów jest rozpowszechniana przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów.


ISSN 0137–5393
ISBN 978–83–938648–2–9

Warszawa 2015

Cena 100 zł + 5%  VAT

Zamówienia na publikację można składać w Instytucie Badawczym Dróg i Mostów
03-302 Warszawa, ul. Instytutowa 1
tel. 22 39 00 135, fax 22 814 50 28; e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 Next > End >>

Page 2 of 6
svs-games.com javprice.com