IBDM

03-302 Warszawa
ul. Instytutowa 1
tel. +48 22 390 01 07
fax +48 22 814 50 28

select language:

Nowości Wydawnicze
Monografia pt. Eksploatacja dróg PDF Print
There are no translations available.

Rynek wydawniczy wzbogacił się o nową publikację Instytutu Badawczego Dróg i Mostów pt. Eksploatacja dróg. Jest to praca zbiorowa, przygotowana pod kierunkiem prof. Leszka Rafalskiego, w której zespół 15. autorów przedstawia złożone zagadnienia związane z eksploatacją szlaków komunikacyjnych ruchu kołowego.
Jak zauważył recenzujący publikację dr inż. Tadeusz Suwara „Eksploatacja dróg jest bardzo ważną dziedziną drogownictwa, często zaniedbywaną zarówno pod względem finansowania, jaki i edukacji. Dotychczas nie było na rynku opracowania obejmującego wszystkie najważniejsze elementy eksploatacji, nie było również podręcznika do nauczania. Należy więc docenić starania prowadzące do powstania tego opracowania i prace poszczególnych autorów, a szczególnie profesora Leszka Rafalskiego, który zadbał również o całość.”

Read more...
 
Trwałość betonu w nawierzchniach drogowych PDF Print
There are no translations available.

Przedmiotem monografii są betonowe nawierzchnie drogowe oraz prefabrykowane elementy konstrukcyjne stosowane w nawierzchniach dróg przeznaczonych do ruchu pojazdów. Publikacja przedstawia problematykę trwałości betonu w nawierzchniach drogowych i prefabrykatach konstrukcyjnych narażonych na oddziaływania mechaniczne, klimatyczne oraz zabiegi zimowego utrzymania. Betonowe nawierzchnie dróg projektuje się co najmniej na 30 do 40 lat intensywnej eksploatacji, a zapewnienie ich trwałości w środowisku agresywnym wymaga właściwego kształtowania mikrostruktury betonu.
W pracy omówiono współczesne koncepcje i metody projektowania materiałowego z uwzględnieniem mikrostruktury oraz przedstawiono zagadnienia diagnostyki betonu, zamieszczając przykłady diagnostycznej oceny betonów wbudowanych w nawierzchnie i drogowe obiekty inżynierskie.

Read more...
 
Beton modyfikowany do dróg i mostów PDF Print
There are no translations available.

Polecamy Państwu monografię dotyczącą modyfikowanego betonu do budowy dróg publicznych i obiektów mostowych usytuowanych w ich ciągu. Opracowanie składa się z dwóch części - pierwsza dotyczy betonu do budowy dróg, a druga - betonu do budowy obiektów mostowych.
Pierwsza część monografii odnosząca się do betonu modyfikowanego do dróg składa się z 4 rozdziałów. W rozdziale, autorstwa prof. Lecha Czarneckiego, opisano ogólne wymagania normowe dotyczące wyrobów do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Wymagania dotyczą zapraw i betonów: cementowych, polimerowo-cementowych i polimerowych. W rozdziale podano zasady stosowania zaprawy lub betonu w zależności od klasy wytrzymałości betonu naprawianej konstrukcji. W swoim rozdziale prof. Antoni Szydło przedstawił historię rozwoju drogowych nawierzchni betonowych w Polsce oraz omówił nowe technologie związane z tymi nawierzchniami - scharakteryzował nawierzchnie o ciągłym zbrojeniu oraz nawierzchnie z warstwami z odsłoniętym kruszywem. Podał zalety stosowania nawierzchni drogowych z betonu oraz przykłady ich realizacji na autostradach i drogach krajowych.
W rozdziale, autorstwa prof. Jana Dei i mgr. inż. Piotra Kijowskiego, przedstawiono doświadczenia z budowy samorządowych dróg betonowych w Polsce. Omówiono różne technologie, rozpoczynając od układania mieszanki betonowej w deskowaniu stałym, zagęszczanej listwą wibracyjną, a kończąc na wykorzystaniu nowoczesnych układarek z deskowaniem ślizgowym. W rozdziale przedstawiono analizę porównawczą kosztów budowy nawierzchni betonowych i asfaltowych, przy ruchu występującym na drogach lokalnych.

Read more...
 
Zbigniew Kledyński, Leszek Rafalski - Zawiesiny Twardniejące PDF Print
There are no translations available.

W serii Studia z zakresu inżynierii, wydawanej przez Polską Akademię Nauk, została opublikowana monografia pt. Zawiesiny twardniejące, wydana przy współpracy Instytutu Badawczego Dróg i Mostów oraz Politechniki Warszawskiej - Wydziału Inżynierii Środowiska.

Autorami monografii są: prof. Zbigniew Kledyński z Politechniki Warszawskiej oraz prof. Leszek Rafalski z Instytutu Badawczego Dróg i Mostów. Autorzy przedstawiają wyniki badań własnych oraz innych badaczy zajmujących się zawiesinami twardniejącymi. Omawiają definicję i klasyfikację zawiesin. Prezentują charakterys-tykę poszczególnych składników zawiesin twardniejących oraz właściwości zawiesin w stanie płynnym i po związaniu. Analizują trwałość zawiesin. Opisują metody projektowania składu zawiesin oraz zasady kontroli jakości ich wytwarzania i wbudowywania. W załączniku przedstawiają przykłady zastosowań zawiesin twardniejących w Polsce.

Monografia jest przeznaczona dla osób zajmujących się badaniami zawiesin twardniejących lub podobnych materiałów budowlanych, uczestników procesu projektowania i wykonywania konstrukcji z zawiesin oraz studentów wyższych uczelni kierunków: budownictwo i inżynieria środowiska.

Monografia pt. Zawiesiny twardniejące jest rozpowszechniana przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów.

 

 

 

Zamówienia na publikację można składać w Instytucie Badawczym Dróg i Mostów

03-302 Warszawa, ul. Instytutowa 1

tel. 39 00 135, fax 22 814 50 28;

e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 
Janusz Rymsza - Identyfikacja nośności normowej drogowych obiektów mostowych na podstawie ich nośności projektowej - Seria "S", zeszyt 61 PDF Print
There are no translations available.

W pracy zaprezentowano metodę umożliwiającą porównywanie nośności eksploatowanych drogowych obiektów mostowych. Różnorodność obiektów wynika zarówno z rozwiązań konstrukcyjnych i materiałowych, jak i z tego, że obiekty projektowano stosując różne przepisy normowe. Sprowadzenie nośności obiektów mostowych do jednego, wspólnego poziomu nie jest łatwe. W Polsce na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat, od początku XX wieku po dzień dzisiejszy, przepisy normowe regulujące zasady obciążania obiektów mostowych zmieniały się wiele razy.

Read more...
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 Next > End >>

Page 5 of 6
svs-games.com javprice.com