IBDM

03-302 Warszawa
ul. Instytutowa 1
tel. +48 22 390 01 07
fax +48 22 814 50 28

select language:

Nowości Wydawnicze
Zastosowanie mikrofal podczas wykonywania i naprawy nawierzchni asfaltowej PDF Print
There are no translations available.


Autor: dr inż. Maciej Maliszewski

Seria S-85 pt. „Zastosowanie mikrofal podczas wykonywania i naprawy nawierzchni asfaltowej”

Niniejsza monografia przedstawia ocenę możliwości zastosowania oddziaływania mikrofalowego podczas wykonywania i naprawy nawierzchni asfaltowej. W pracy wykazano, że oddziaływanie mikrofalowe nie wywiera negatywnych w skutkach efektów na właściwości asfaltu, kruszywa oraz mieszanki mineralno-asfaltowej. Krótkotrwałe oddziaływanie mikrofal na asfalt nie jest porównywalne do negatywnego wpływu tradycyjnego podgrzewania metodą transferu ciepła. Obiecujące są wnioski dotyczące wpływu oddziaływania mikrofalowego na poprawę niektórych właściwości reologicznych asfaltu. Nie stwierdzono również negatywnego wpływu oddziaływania mikrofalowego na kruszywo. Potencjalnie możliwa jest poprawa niektórych właściwości mieszanek mineralno-asfaltowych, tj. trwałości zmęczeniowej, odporności na koleinowanie czy właściwości niskotemperaturowych mieszanek mineralno-asfaltowych.

Przeprowadzone w pracy badania terenowe potwierdziły skuteczność zabiegów technologicznych z wykorzystaniem oddziaływania mikrofalowego. Wykonane złącza podłużne charakteryzowały się parametrami lepszymi lub porównywalnymi do tradycyjnie stosowanych technik. Pęknięta nawierzchnia odzyskała pełną integralność na całej grubości, czyli eksperyment zakończył się sukcesem. Zastosowanie technologii mikrofalowej nie tylko w drogownictwie, ale i w innych dziedzinach przemysłu jest tylko kwestią czasu. Nie ulega wątpliwości, że zwiększenie efektywności energetycznej, jaką niesie technologia mikrofalowa, prędzej czy później zostanie docenione i wykorzystane w praktyce. Prace badawcze na wzór przedstawionej w niniejszej monografii wpływają na przyspieszenie tego trendu.

 
Efektywność przejść dla zwierząt na drogach publicznych w Polsce PDF Print
There are no translations available.


Charakterystyka właściwości i zastosowanie betonu asfaltowego o wysokim module sztywności w konstrukcjach nawierzchni drogowych

Autor: praca zbiorowa pod kierunkiem prof. Janusza Rymszy

S-84 Efektywność przejść dla zwierząt na drogach publicznych w Polsce

W serii „S” Studia i Materiały (zesz. 84), wydawanej przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów, została opublikowana monografia pod kierunkiem Janusza Rymszy pt. „Efektywność przejść dla zwierząt na drogach publicznych w Polsce”.

Na początku 2016 r. Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa (obecnie Ministerstwo Infrastruktury) podjęło inicjatywę, której celem była optymalizacja procesu realizacji inwestycji drogowych ujętych w Programie Budowy Dróg Krajowych na lata 2014–2023, w kontekście technologicznym i finansowym. Istotnym elementem poprawy procesu budowy dróg jest optymalizacja obiektów zapewniających bezkolizyjne przemieszczanie się przez drogi zwierząt dziko żyjących. W 2017 r. na zlecenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa Instytut Badawczy Dróg i Mostów wykonał opracowanie dotyczące efektywności przejść dla zwierząt dziko żyjących. W niniejszej monografii zawarto przede wszystkim analizy i wnioski właśnie z tego opracowania.

Monografię podzielono na dwie części. W pierwszej części przestawiono analizę przepisów technicznych dotyczących przejść dla zwierząt w Polsce oraz innych krajach. Przeanalizowano przepisy techniczne dotyczące przejść dla zwierząt w 5 krajach Unii Europejskiej: Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Francji, Niemczech i Słowacji. Ponadto poddano analizie przepisy w 3 krajach spoza UE: Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej, Australii i Malezji. Analiza przepisów technicznych dotyczy: klasyfikacji rodzajów przejść dla zwierząt, parametrów geometrycznych przejść, zasad lokalizacji przejść, elementów wyposażenia i monitoringu przejść dla zwierząt.

W drugiej części monografii przedstawiono analizy dotyczące przejść dla zwierząt wykonane na podstawie wyników badań ankietowych dotyczących 973 obiektów. Niniejsza monografia to najpełniejszy zbiór informacji związanych z przejściami dla zwierząt, jaki został zebrany i opublikowany w Polsce.

 
Innowacyjny transport w ekomieście PDF Print
There are no translations available.


Charakterystyka właściwości i zastosowanie betonu asfaltowego o wysokim module sztywności w konstrukcjach nawierzchni drogowych

Autor: dr Jacek Malasek

W serii „S” Studia i Materiały (zesz. 83), wydawanej przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów, została opublikowana monografia Jacka Malaska pt. „Innowacyjny transport w ekomieście”.

Plany rozwoju polskiej gospodarki innowacyjnej powinny uwzględniać dokonującą się aktualnie rewolucję w dziedzinie zrównoważonej mobilności i sterowania ruchem drogowym, co już w nieodległej przyszłości wpłynie na poprawę warunków środowiskowych w inteligentnym ekomieście. Poruszające się bez udziału kierowcy elektryczne lub napędzane wodorem pojazdy autonomiczne mogą już wkrótce przyczynić się nie tylko do znacznej redukcji liczby zdarzeń drogowych i ograniczenia emisji spalin, lecz również do upłynnienia ruchu i zwiększenia przepustowości, powodując duże oszczędności zarówno terenu, jak i przewidywanych kosztów niezbędnego obecnie rozwoju infrastruktury drogowej. Osobne zagadnienie stanowi przeciwdziałanie niebezpieczeństwom związanym z bardzo realnym w dobie terroryzmu przejmowaniem kontroli nad poruszającym się pojazdem przez zbrodniczych hakerów. Automatyzacja ruchu pojazdów to bardzo obiecujący segment rynku motoryzacyjnego, stwarzający dobre perspektywy rozwoju dla licznych polskich firm innowacyjnych o profilu informatycznym.

Problematyka książki koncentruje się na następujących zagadnieniach: priorytety badawcze w dziedzinie transportu, narzędzia promocji ekomobilności w miastach, inteligentne ekomiasto, energia odnawialna w transporcie, elektromobilność, technologie C-ITS dla mobilności autonomicznej, automatyzacja transportu, gospodarka współdzielenia w transporcie, innowacyjne narzędzia poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego i nowy paradygmat zarządzania transportem w miastach.

Autor wykorzystuje w książce swoje wieloletnie krajowe i zagraniczne doświadczenie badawcze, projektowe, dydaktyczne i popularyzatorskie w zakresie odpowiedzialnego rozwoju i koordynacji polityki transportowej z polityką zagospodarowania przestrzennego obszarów zurbanizowanych. Skoncentrowanie się na wiarygodnych danych liczbowych, charakteryzujących omawiane rozwiązania innowacyjne, daje możliwość oceny efektywności ich wdrożeń w polskich miastach w celu rozwiązywania konkretnych problemów występujących w lokalnych uwarunkowaniach. Podawane odnośniki do licznych materiałów źródłowych umożliwią osobom zainteresowanym poszczególnymi zagadnieniami zapoznanie się ze szczegółami proponowanych rozwiązań i wyjaśnienie wszelkich nasuwających się wątpliwości.

 
Proaktywna strategia zarządzania elementami infrastruktury drogowej / Proactive strategy for road asset management PDF Print
There are no translations available.

 

 

Proaktywna strategia zarządzania elementami infrastruktury drogowej / Proactive strategy for road asset managementAutor: prof. IBDiM dr hab. inż. Adam Zofka

Streszczenie i spis treści / Summary

Przewodnią tematyką niniejszej monografii jest proaktywna strategia zarządzania elementami infrastruktury drogowej. Taka strategia polega przede wszystkim na prewencji uszkodzeń poprzez prognozowanie funkcjonalności i racjonalne zarządzanie ryzykiem. Efektem tak zdefiniowanej strategii są działania, które w świadomy i kontrolowany sposób pozwalają na zapewnienie odpowiedniego poziomu usług, przygotowanie infrastruktury na przyszłe wyzwania oraz spełnienie nadrzędnych celów organizacji zarządczej. Proaktywna strategia jest alternatywną do tradycyjnej reaktywnej strategii, według której działania naprawcze są podejmowane dopiero po wystąpieniu awarii. Reaktywna strategia postępowania w zarządzaniu infrastrukturą drogową doprowadziła w wielu krajach rozwiniętych do obecnego kryzysu stanu infrastruktury oraz ogromnych kosztów zaległych niezbędnych do przywrócenia stanu zadowalającego. Dzisiaj w tych krajach następuje zwrot w kierunku proaktywnej strategii, aczkolwiek jej wprowadzenie jest najbardziej skuteczne w momencie, gdy infrastruktura jest relatywnie nowa tak, jak ma to miejsce w przypadku Polski, przynajmniej na poziomie dróg krajowych i wojewódzkich. W szerszym kontekście proaktywna strategia powinna być wprowadzona we wszystkich etapach cyklu życia aktywów, czyli już od fazy koncepcji i planowania inwestycji, aż po utylizację i recykling.
Monografia składa się z dwóch zasadniczych części. Pierwsza część zawiera omówienie i porównanie różnych strategii zarządzania aktywami materialnymi i niematerialnymi. Przedstawiono odpowiednie mechanizmy i architekturę procesów zarządzania, w których można wykorzystać strategię proaktywną. Przedstawiono także potencjalne wyzwania oraz bariery uniemożliwiające trwałe wdrożenie proaktywnego systemu zarządzania. Druga część monografii jest poświęcona wybranym elementom proaktywnego systemu zarządzania nawierzchniami drogowymi.
Każdy podrozdział najpierw ogólnie omawia dany element systemu, po czym podane są autorskie przykłady powiązanych opracowań. Na zakończenie monografii, w załączniku, umieszczono autorskie zestawienie słownictwa wykorzystywanego w tematyce zarządzania i utrzymania infrastruktury drogowej, zarówno w języku polskim, jak i z odpowiednikami w języku angielskim.

W niniejszej monografii wykazano na konkretnych przykładach szereg bezsprzecznych zalet proaktywnej strategii zarządzania elementami infrastruktury drogowej. Należy być przekonanym, że taka strategia będzie coraz częściej wykorzystywana w Polsce. Z punktu widzenia społeczeństwa podniosłoby to poziom dostępnych usług infrastrukturalnych, a zarządcy uzyskaliby dostęp do racjonalnych procesów, których efektem byłaby zrównoważona gospodarka majątkiem drogowym.

* * * * * * * * * * *

The main topic of this monograph is a proactive strategy applied to road asset management. Such a strategy relies primarily on the prevention of damage by forecasting performance and by rational risk management. The effects of a proactive strategy are coordinated activities that in an informed and controlled manner allow road managers to provide the appropriate level of services, prepare infrastructure for future challenges and meet the strategic goals of an organization. A proactive strategy is an alternative to the traditional reactive strategy where corrective actions are taken only after a failure occurs. Therefore the reactive strategy in road asset management has led in many developed countries to the current infrastructure crisis and huge overdue costs required to restore the road infrastructure into a satisfactory condition. Nowadays, there is a shift towards a proactive strategy in these developed countries. Although its introduction is most effective at a time when the infrastructure is relatively new, as it is case of Poland, at least at the national and voivodeship level. In a broader context, a proactive strategy should be introduced and continued at all stages of the asset lifecycle starting from the concept phase and investment planning through recycling and disposal.
This monograph consists of two main parts. The first part discusses and compares various strategies for tangible and intangible asset management. Appropriate mechanisms and architecture of the proactive management processes are presented. The first part concludes with discussion on potential challenges and barriers to the sustainable implementation of a proactive management system. The second part of the monograph is dedicated to selected elements of the proactive pavement management system. Each section first discusses a given element in general terms and then follows with author's numerical examples in order to demonstrate the importance of proactive activities. Finally, the Polish-English dictionary of terms related to pavement asset management and maintenance is included at the end of the monograph.
This monograph demonstrates a number of indisputable advantages of the proactive strategy for road asset management. Therefore one is convinced that the proactive strategy shall be increasingly used in Poland. From the societal standpoint this approach increases the level of infrastructure services, whereas road asset managers are equipped with access to rational processes and tools which result in a sustainable road assets management.

Publikację można już zamówić w Dziale Wydawnictw Instytutu Badawczego Dróg i Mostów

 
PDF Print
There are no translations available.

Charakterystyka właściwości i zastosowanie betonu asfaltowego o wysokim module sztywności w konstrukcjach nawierzchni drogowych

Charakterystyka właściwości i zastosowanie betonu asfaltowego o wysokim module sztywności w konstrukcjach nawierzchni drogowych

 

Autor: dr inż. Wojciech Bańkowski

Celem naukowym monografii jest opracowanie charakterystyki mieszanek betonu asfaltowego o wysokim module sztywności (ACWMS) w zakresie właściwości podstawowych i funkcjonalnych oraz analiza i opracowanie konstrukcji z ich zastosowaniem.
W pracy przedstawiono przegląd stanu wiedzy w zakresie stosowania i właściwości mieszanek ACWMS. Na tej podstawie sformułowano główne cele pracy oraz opracowano program badań laboratoryjnych. Zakres badań i analiz naukowych obejmował następujące zagadnienia główne:
1. Badania właściwości ACWMS oraz mieszanek porównawczych z uwzględnieniem właściwości podstawowych oraz trwałości zmęczeniowej, odporności na koleinowanie, właściwości lepkosprężystych oraz właściwości niskotemperaturowych.
2. Analizy wyników badań laboratoryjnych wraz z określeniem wpływu rodzaju asfaltu i typu mieszanki mineralno-asfaltowej.
3. Analizy konstrukcji nawierzchni w zakresie trwałości zmęczeniowej i naprężeń termicznych w niskiej temperaturze z wykorzystaniem wyników badań laboratoryjnych.
4. Analiza wyników badań na odcinkach doświadczalnych.
5. Opracowanie konstrukcji nawierzchni z warstwami ACWMS z uwzględnieniem studiów nad doborem parametrów i kryteriów projektowania.
Podstawą charakterystyki właściwości są badania laboratoryjne mieszanek ACWMS, wśród których uwzględniono badania obowiązujące według aktualnych dokumentów technicznych w Polsce oraz badania dodatkowe zaplanowane przez autora. Badania dodatkowe obejmowały zarówno inne metody badań, jak i szczególne warunki obciążenia i temperatury. Przeprowadzone prace laboratoryjne miały również na celu uzyskanie parametrów do analiz obliczeniowych trwałości zmęczeniowej i naprężeń termicznych w warunkach niskich temperatur. Badania prowadzone były równolegle na mieszankach referencyjnych typu beton asfaltowy do warstwy wiążącej i podbudowy. Dzięki temu możliwe było porównanie właściwości mieszanek ACWMS i konwencjonalnych betonów asfaltowych. W badaniach uwzględniono asfalty drogowe, polimeroasfalty i asfalty wysokomodyfikowane.
Przegląd stanu wiedzy oraz wnioski z badań terenowych i laboratoryjnych wskazały na możliwość redukcji grubości konstrukcji nawierzchni przy zastosowaniu warstw ACWMS. Przeprowadzono obliczenia numeryczne metodą mechanistyczną przy zastosowaniu kryteriów projektowania stosowanych w Polsce i we Francji. Dokonano analizy doboru parametrów stosowanych w kryteriach zmęczeniowych i opracowano typowe rozwiązania konstrukcyjne nawierzchni podatnych do kategorii ruchu KR4-KR7 z zastosowaniem ACWMS.
Wyniki pracy mogą stanowić źródło ważnych informacji i danych do wykorzystania w innych pracach badawczych, analizach i obliczeniach numerycznych. Praca stanowi również istotne źródło wiedzy dla kadry inżynierskiej – technologów i projektantów. Wyniki pracy mogą być wykorzystywane w opracowywaniu projektów konstrukcji nawierzchni, specyfikacji technicznych oraz doborze technologii i materiałów do potrzeb wynikających z warunków klimatycznych oraz warunków pracy i obciążenia nawierzchni.

 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 Next > End >>

Page 1 of 6
svs-games.com javprice.com