IBDM

03-302 Warszawa
ul. Instytutowa 1
tel. +48 22 390 01 07
fax +48 22 814 50 28

select language:

Nowości Wydawnicze
Inteligentne systemy parkingowe w UE - podstawy, funkcjonowanie i zastosowanie PDF Print
There are no translations available.

30 grudnia 2021

Praca zbiorowa pod redakcją mgr. inż. Michała Karkowskiego.

Zespół autorów: mgr inż. Michał Karkowski, mgr inż. Dawid Kucharski, mgr inż. Ewa Wicher, mgr inż. Mirosław Szpikowski

Przedmiotem rozważań w niniejszej monografii są inteligentne systemy parkingowe, ich funkcjonowanie, zastosowanie oraz przepisy prawne regulujące ich lokalizację oraz pracę.

Opracowanie ma charakter przeglądowy i w sposób uporządkowany prezentuje całość zagadnienia zarówno w kontekście parkingów przeznaczonych dla samochodów osobowych, jak i specjalizowanych parkingach dla pojazdów ciężarowych.

Pierwsza część monografii zawiera krótki opis rodzajów systemów parkingowych.

W drugiej części przedstawione są warunki prawne instalowania inteligentnych systemów parkingowych na terenie UE.

Trzecia część zawiera zasady działania inteligentnych systemów parkingowych wraz z podziałem na systemy dedykowane bezpośrednio dla samochodów osobowych oraz ciężarowych.

W kolejnych dwóch częściach przedstawiono zasady weryfikacji jakości działania oraz certyfikacji systemów parkingowych.

Ostatnia część opracowania prezentuje przykładu testów kwalifikacyjnych jakie są przeprowadzane dla parkingów inteligentnych w różnych krajach Unii Europejskiej.

 

Pozycja jest do nabycia w Dziale Wydawnictw IBDiM.

Cena wynosi 63 zł (60 zł + 5 % VAT).

 
Bariery ochronne drogowe i mostowe - wymagania, zasady stosowania i badania PDF Print
There are no translations available.

29 grudnia 2021

Praca zbiorowa pod redakcją mgr. inż. Tomasza Kuli.

Zespół autorów: mgr inż. Tadeusz Dzienis, mgr inż. Michał Karkowski, mgr inż. Monika Kowalska-Sudyka, mgr Dawid Kucharski, mgr inż. Ewa Wicher.

 

Bezpieczeństwo ruchu drogowego w znacznym stopniu zależy od wyposażenia drogi. Bariery drogowe i mostowe są istotnym elementem wyposażenia dróg decydującym o bezpieczeństwie użytkowników drogi.

 

Przedmiotem monografii są zagadnienia związane z barierami ochronnymi drogowymi i mostowymi, a w szczególności wymagania dotyczące barier drogowych i mostowych, sposoby ich badania oraz kryteria oceny. Zebrane zagadnienia zaprezentowano w rozdziałach:

1. Historia barier.

2. Przyjęta terminologia zastosowanych w monografii pojęć i określeń.

3. Zasady stosowania barier drogowych oraz wyboru ich poziomu powstrzymywania.

4. Badania barier drogowych i mostowych.

 

Monografia przeznaczona jest dla osób zajmujących się projektowaniem, stosowaniem i eksploatacją drogowych i mostowych barier ochronnych oraz studentów wyższych uczelni na kierunkach mechanicznych i budownictwa.

 

Pozycja jest do nabycia w Dziale Wydawnictw IBDiM.

Cena wynosi 63 zł (60 zł + 5 % VAT).

 
Mobilność mieszkańców miast w obliczu pandemii COVID-19 PDF Print
There are no translations available.

27 grudnia 2021

Autorzy: dr inż. Marcin Świtała, dr Agnieszka Łukasiewicz

Obostrzenia związane z koronawirusem, a zwłaszcza ograniczenia związane z koniecznością zachowania dystansu społecznego, wymusiły na większości mieszkańców miast zmianę ich dotychczasowych zachowań i form działania, a przede wszystkim wpłynęły na ograniczenie ich mobilności przestrzennej. Niniejsza monografia adresowana jest do wszystkich, którym bliska jest polityka mobilności miejskiej, a zwłaszcza do tych, którzy poszukują odpowiedzi na pytania związane zarówno ze zmianami przemieszczania się po mieście, jak również z określeniem trwałości tych zmian. Innymi słowy, chodzi o ustalenie, czy pod wpływem pandemii koronawirusa nie doszło do zmiany dotychczasowych przyzwyczajeń i wykształcenia nowych nawyków. Można przyjąć, że są one nabytą zdolnością do takiej, a nie innej mobilności mieszkańców.

Przystępując do pracy nad publikacją, autorzy postawili sobie za cel uzyskanie wiedzy na temat wpływu pandemii COVID-19 na mobilność mieszkańców miast oraz działalność operatorów i organizatorów transportu miejskiego. Uzyskane w toku badań bezpośrednich wyniki pozwoliły na znalezienie odpowiedzi na następujące pytania badawcze:

a) jak kształtowały się preferencje respondentów w zakresie odbywania podróży w miastach przed wystąpieniem pandemii?,

b) jak kształtowała się aktywność mobilna respondentów stanowiąca wyraz ich preferencji w zakresie korzystania z transportu współdzielonego?,

c) w jaki sposób oraz w jakim stopniu ograniczenia wynikające z pandemii koronawirusa zmieniły zachowania mieszkańców w zakresie ich mobilności?,

d) jakie działania zostały podjęte przez zarządców miast w odpowiedzi na skutki zaistniałej sytuacji?,

e) jak mieszkańcy miast postrzegają problem kongestii transportowej?,

f) czy między mieszkańcami różnych grup wielkości miast występują istotne różnice w ich zachowaniach mobilnych?

Monografia zawiera wstęp, trzy rozdziały oraz zakończenie.

Dwa pierwsze rozdziały stanowią teoretyczne ujęcie problemu z analizą ujęć definicyjnych mobilności, jej determinant i nowych trendów oraz rolą miast w kreowaniu warunków życia mieszkańców.

W rozdziale trzecim, empirycznym, zaprezentowano wyniki badań bezpośrednich. Punktem wyjścia stała się tu charakterystyka badań własnych z uwzględnieniem struktury próby badawczej, którą wzbogacono analizą postaw respondentów względem pandemii koronawirusa. W dalszej kolejności skupiono się na analizie zachowań mobilnych mieszkańców miast, uwzględniając ich uczestnictwo w miejskim systemie transportu oraz opinię na temat radzenia sobie z pandemią koronawirusa w miastach. Ważną część monografii stanowią wyniki badań identyfikujące zmiany w nawykach podróżowania wywołane pandemią koronawirusa. Rozdział dopełniają wyniki badań przedstawiające problem zatłoczenia miast z perspektywy ich mieszkańców.

Monografię zamyka podsumowanie zawierające najważniejsze wnioski.

 

Pozycja jest do nabycia w Dziale Wydawnictw IBDiM.

Cena wynosi 63 zł (60 zł + 5 % VAT).

 
Próbne obciążenia obiektów mostowych w świetle doświadczeń IBDiM PDF Print
There are no translations available.

12 marca 2021

Autorzy: dr hab. inż. Piotr Olaszek, prof. IBDiM,  mgr inż. Mirosław Biskup, mgr inż. Andrzej Matysek, mgr inż. Ewa Twardosz.

Monografia stanowi podsumowanie wieloletnich doświadczeń Instytutu Badawczego Dróg i Mostów związanych z wykonywaniem badań konstrukcji mostowych pod próbnym obciążeniem.

Pierwsza części monografii zawiera krótki przegląd literatury z uwzględnieniem historii, roli i znaczenia badań konstrukcji mostowych pod próbnym obciążeniem w Polsce i na świecie.

W drugiej części monografii zaprezentowano stosowaną w IBDiM metodykę badań obiektów mostowych pod próbnym obciążeniem z podziałem na badania pod obciążeniem statycznym i dynamicznym.

W kolejnych częściach - trzeciej i czwartej - przedstawiono przykłady badań pod obciążeniem statycznym i dynamicznym z dodatkowym podziałem na badania odbiorcze i diagnostyczne. Przykłady zostały wybrane spośród 780 badań zrealizowanych od 1996 roku przez zespoły Instytutu Badawczego Dróg i Mostów z Zakładu Mostów z Warszawy i z Ośrodka Badań Mostów z Kielc. Kryteria wyboru uwzględniały specyfikę badań prezentowanych konstrukcji lub wystąpienie nietypowego zachowania konstrukcji podczas obciążenia. Ta część monografii może być dla czytelnika mini bazą zachowania różnego typu konstrukcji mostowych pod obciążeniem statycznym lub dynamicznym.

W podsumowaniu przedstawiono główne wnioski z zaprezentowanych badań oraz wizję roli badań pod próbnym obciążeniem w najbliższej przyszłości. Proponowane zmiany podejścia do badań odbiorczych pod próbnym obciążeniem są zgodne z wytycznymi "WR-M-23 Wytyczne wykonywania badań drogowych obiektów mostowych pod próbnym obciążeniem. Wzorce i standardy rekomendowane przez Ministra właściwego ds. transportu". Należy zaznaczyć, że wprowadzone zmiany, a w szczególności związane ze zmniejszeniem zakresu obligatoryjnie obciążanych konstrukcji, wywołały dyskusję w środowisku jednostek wykonujących badania, w tym również wśród autorów niniejszej monografii.


Pozycja jest do nabycia w Dziale Wydawnictw IBDiM.
Cena wynosi 63 zł (60 zł + 5 % VAT). 
Inwestycje drogowe w świetle działalności przedsiębiorstw transportu drogowego towarów PDF Print
There are no translations available.

12 marca 2021

Autorzy: dr inż. Marcin Świtała, dr Agnieszka Łukasiewicz,  mgr inż. Monika Kowalska-Sudyka.

Przedmiot rozważań niniejszej monografii stanowią inwestycje drogowe rozpatrywane z perspektywy dynamicznie rozwijającego się rynku usług transportu drogowego towarów, opatrzonego akronimem „TDT”.
Niewątpliwie, aby mógł się rozwijać transport drogowy towarów potrzebna jest infrastruktura, dzięki której realizacja przewozów będzie mogła odbywać się zgodnie z oczekiwaniami współczesnego rynku. Istotne jest przy tym, że kluczowe kierunki i ciągi komunikacyjne wchodzące w skład sieci drogowej obsługują nie tylko ruch regionalny i krajowy, ale także ruch tranzytowy o priorytetowym znaczeniu dla transportu międzynarodowego. Niestety, rozwojowi transportu drogowego, który obserwowany jest nieprzerwanie od czasu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, nie towarzyszy proporcjonalny rozwój infrastruktury drogowej. Mimo że od wielu lat sukcesywnie przybywa dróg ekspresowych i autostrad budujących możliwości transportowe tych korytarzy, w dalszym ciągu istnieje pilna potrzeba intensyfikacji połączeń drogowych w obszarach o dużym natężeniu przepływów towarowych, zarówno w ramach sieci bazowej, jak i sieci kompleksowej.
Monografia zawiera wstęp, trzy rozdziały oraz zakończenie. Dwa pierwsze rozdziały stanowią teoretyczne ujęcie problemu z analizą efektów inwestycji drogowych oraz rolą przedsiębiorstw TDT w zaspokajaniu popytu transportowego. W rozdziale trzecim, empirycznym, zaprezentowano wyniki badań bezpośrednich. Poszukując powiązań inwestycji drogowych z działalnością przedsiębiorstw TDT w badaniach własnych, skupiono się na: ocenie stanu infrastruktury drogowej z uwzględnieniem poszczególnych kategorii dróg oraz zastosowanych rozwiązań projektowych, wpływie infrastruktury na działania podejmowane przez przewoźników w ramach świadczonych usług, a także na identyfikacji i ocenie barier rozwojowych tkwiących w infrastrukturze drogowej. Osobny problem badawczy stanowiły zagadnienia związane z wpływem pandemii koronawirusa na obecną oraz przyszłą sytuację badanego sektora. Monografię zamyka podsumowanie zawierające najważniejsze wnioski.

Pozycja jest do nabycia w Dziale Wydawnictw IBDiM.
Cena wynosi 52,50 zł (50 zł + 5 % VAT). 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 Next > End >>

Page 1 of 8