IBDM

03-302 Warszawa
ul. Instytutowa 1
tel. +48 22 390 01 07
fax +48 22 814 50 28

select language:

International Cooperation
MOPMO PDF Print
There are no translations available.

 

 

MOPMO - System monitoringu podpór mostowych i ich otoczenia

Celem projektu jest:

• stworzenie systemu monitoringu części podwodnej podpory,
• stworzenie systemu skaningowego nadwodnej części podpory.

Konsorcjum realizujące projekt składa się z: IBDiM oraz firmy Escort Sp. z o.o., która wdroży wyniki projektu.

Zadania przewidziane w ramach prac badawczo - rozwojowych polegają na zaprojektowaniu systemów monitoringu w części podwodnej podpory i systemu skaningowego w części nadwodnej podpory. Następnie z wykorzystaniem systemów opracowanych w projekcie zostały przeprowadzone prace badawcze polegające na gromadzeniu i analizie danych niezbędnych do funkcjonowania zaprojektowanych systemów.

Efektem projektu będzie nowa usługa monitorowania podpór mostowych i ich otoczenia w oparciu o pomiar przepływu/stanu wody i stopień rozmycia dna wokół podpory. Zarządcy mostów będą mogli znacząco zwiększyć bezpieczeństwo eksploatowanych obiektów  i zmniejszyć koszty ich utrzymania.

W ramach badań zastosowane zostaną dwie metody badań nieniszczących: badania oparte na emisji fal akustycznych z wykorzystaniem sonaru oraz badania z wykorzystaniem fal elektromagnetycznych w szerokim spektrum częstotliwości z wykorzystaniem georadaru.

Systemy, zarówno pornmobile.onlinew części podwodnej jak i nadwodnej podpory zostaną zaprojektowane i skonstruowane tak, aby zapewnić ich pełną modułowość oraz zdolność przystosowania do każdego kształtu podpory.

Rozwiązania techniczne, stanowiące wynik prac badawczych przewidzianych w projekcie, mają charakter wynalazków i będą przedmiotem zgłoszenia do ochrony patentowej.

Kierownikiem projektu jest dr inż. Łukasz Topczewski, e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Strona partnera Konsorcjum, firmy Escort Sp. z o.o. : www.escort.com.pl

 

Czas trwania projektu: 01/03/2013 - 31/12/2015

 

PATENT EPO 1

PATENT EPO 2

 

ZGŁOSZENIE PATENTOWE - UKŁAD DO MONITOROWANIA UKSZTAŁTOWANIA DNA PRZY PODPORACH MOSTOWYCH


POTWIERDZENIE ZGŁOSZENIA WYNALAZKU

 

Projekt współfinansowany ze środków NCBiR i realizowany w ramach II Konkursu Innotech w latach 2013- 2015.

 

Nowa „Instrukcja utrzymania kolejowych obiektów inżynieryjnych na liniach kolejowych do prędkości 200/250 km/h Id-16”.

 

 

 

 
COST TU 1208 PDF Print
There are no translations available.


Civil Engineering Applications of Ground Penetrating Radar / Zastosowania georadaru w inżynierii cywilnej


Celem akcji jest szeroko pojęta wymiana myśli naukowo-technicznej i integracja wysiłków badawczych w zakresie techniki georadarowej, zaczynając od zagadnień projektowania sprzętu pomiarowego, poprzez metodologię prowadzenia pomiarów i przetwarzania danych, aż po techniki ich interpretacji i modelowania.

Obszarem zainteresowań metody georadarowej są przede wszystkim obiekty inżynierskie i płytkie struktury geologiczne. Dlatego aktywność akcji koncentruje się na zagadnieniach dotyczących: bezinwazyjnej diagnostyki konstrukcji pornmobile.onlinedrogowych i mostowych, tuneli, budynków, obiektów historycznych, stanowisk archeologicznych, wykrywania pustek i zawilgoceń, lokalizowania obiektów infrastrukturalnych, badania elektromagnetycznych własności materiałów konstrukcyjnych i gruntu, wiązania metody georadarowej z innymi nieniszczącymi technikami pomiarowymi oraz zastosowań georadaru w ratownictwie medycznym.

Ze strony polskiej do akcji przyłączył się Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Politechnika Świętokrzyska oraz Akademia Górniczo Hutnicza.


www.GPRadar.eu


Więcej informacji: dr Lech Krysiński, e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , tel. 22 39 00 208

 
Opracowanie innowacyjnej technologii termicznego spajania nawierzchni bitumicznych z wykorzystaniem aplikatora mikrofalowego PDF Print
There are no translations available.

NGAM 2


 


Celem projektu NGAM2,pornmobile.online koordynowanego przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów (IBDiM), jest opracowanie modelu badawczego urządzenia do termicznego spajania nawierzchni bitumicznych. Urządzenie wykorzystuje zjawisko grzania pod wpływem promieniowania elektromagnetycznego. Pierwszym celem działania urządzenia będzie spajanie szwów i połączeń technologicznych występujących w asfaltowych nawierzchniach drogowych, na styku sąsiadujących pasów warstw układanych w niezależnych operacjach technologicznych.
Drugim przeznaczeniem urządzenia będzie spajanie pęknięć w już istniejących, wyeksploatowanych nawierzchniach drogowych.


Innowacją w ramach projektu będzie zastosowanie niejonizującego promieniowania mikrofalowego w nielicencjonowanym paśmie 2400-2500 MHz, jako skutecznej metody szybkiego nagrzewania szczelin technologicznych w nawierzchniach bitumicznych. Przedmiotem projektu będzie rozwiązanie istotnych problemów technologicznych skutecznego łączenia nawierzchni asfaltowych, co znacząco wpłynie na trwałość nawierzchni drogowej.

Praca przedstawia alternatywne podejście do wyeliminowania wzdłużnych i poprzecznych nieciągłości powstających w nawierzchniach bitumicznych, przy standardowym układaniu nawierzchni. Typowe podejście dogrzewania krawędzi przy użyciu nagrzewnicy gazowej ma charakter powierzchniowy i prowadzi do osłabienia trwałości lepiszcza asfaltowego podczas przegrzewania. Osłabienie to nie występuje w przypadku spajania mikrofalowego, które oddziałuje w całej objętości nagrzewanego materiału.


Widok na aplikator z boku i od dołu

Projekt aplikatora obejmował m.in. falowód i zestaw metalowych dławików chroniących przed niekontrolowanym wyciekiem promieniowania mikrofalowego. Projektowanie urządzenia było wspomagane symulacjami wykonanymi przy użyciu algorytmu opierającego się na metodzie różnic skończonych w funkcji czasu, zaimplementowanego w komercyjnym oprogramowaniu QuicWave, które jest przeznaczone do symulowania zagadnień elektromagnetycznych. Rezultaty symulacji są wstępnie porównywane z danymi pochodzącymi z eksperymentów. Uzyskano zadowalającą zgodność obu wyników.

 

Wirtualny model aplikatora w programie QW-Modeller        Fotografia wczesnego prototypu aplikatora
Amplituda współczynnika odbicia zamodelowana w programie QuickWave (linia czerwona) oraz zmierzona (linia niebieska) dla aplikatora mikrofalowego umieszczonego 2 cm nad nawierzchnią drogową

 

 

Niniejsza praca była finansowana przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Badań Stosowanych (umowa nr PBS2/B3/19/2013)

 

Czas trwania projektu 01.09.2013- 31.08.2016

Kontakt:

mgr inż. Maciej Maliszewski, tel. 22 39 00 402, e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

prof. Dariusz Sybilski, tel. 22 39 00 408, e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

Promocja projektu w czasie konferencji Transport Research Arena - TRA2016 w Warszawie

Stoisko IBDiM na Tragach Autostrada w Kielcach  w 2016

 
ERA-NET PDF Print
There are no translations available.

 

Read more...
 
STEP-BY-STEP PDF Print
There are no translations available.

Wnioski wynikające z różnic w zachowaniach komunikacyjnych: badanie porównawcze miast europejskich / Learning from differences in mobility behaviour: a comparative research among European cities

Celem projektu jest opracowanie zestawu najbardziej skutecznych metod przekonywania mieszkańców miast do zmiany zachowań komunikacyjnych na bardziej racjonalne, bezpieczne i proekologiczne.  Stepping Stones pełni rolę transnarodowej platformy do ustalania kluczowych problemów badawczych w tej dziedzinie, gromadzenia danych oraz wspólnego programowania i prowadzenia badań nad tymi zagadnieniami, jak również dostarczania dobrze udokumentowanych wzorców miejskiej polityki transportowej oraz polityki badań prowadzonych na poziomie krajowym i europejskim. W ramach projektu Step-by-step analizie poddana zostanie efektywność 30 działań (realizowanych w 15 miastach czterech krajów europejskich) z zakresu zrównoważonej polityki transportowej. Badania powodów zmiany zachowań komunikacyjnych na bardziej proekologiczne,pornmobile poza aspektem techniczno-urbanistycznym, obejmą również zagadnienia psychologiczne, tj. wpływ marketingu społecznego i połączenia sześciu kluczowych zasad perswazji według Cialdiniego.

Więcej informacji:

dr inż. Jacek Malasek
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
tel: 22 39 00 202

 

Na stronie NCBiR ukazał się raport podsumowujący działania podjęte w ramach projektów programu Stepping Stones – Era Net Transport. Raport powstał w wyniku realizacji trzech projektów realizowanych w konsorcjach międzynarodowych: Step-by-Step, SHAPE-IT oraz GPS. Głównym ich celem było przeanalizowanie działań na rzecz zrównoważonego transportu w poszczególnych krajach z uwzględnieniem czynników wpływających na ich skuteczność. Analizie poddano ponad 60 rozwiązań w wyniku których powstały rozwiązania stymulujące rozwój zrównoważonego transportu.

Rezultaty programu Stepping Stones mogą być użyteczne zwłaszcza dla lokalnych samorządów lub organizacji zainteresowanych kształtowaniem zrównoważonego transportu. Szczegółowe wyniki badań są dostępne na stronie internetowej ERA-NET Transport - www.transport-era.net.

Raport jest dostępny na stronie NCBiR.

Z ramienia IBDiM pan dr Jacek Malasek był koordynatorem projektu STEP-BY-STEP.

 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 6 of 14
svs-games.com javprice.com