IBDM

03-302 Warszawa
ul. Instytutowa 1
tel. +48 22 390 01 07
fax +48 22 814 50 28

select language:

International Cooperation
USE-IT Użytkownicy, Bezpieczeństwo i Energia w Infrastrukturze Transportu PDF Print
There are no translations available.

Users, Safety, Security and Energy in Transport Infrastructure

Celem projektu USE-IT jest lepsze zrozumienie wspólnych wyzwań występujących w różnych gałęziach transportu, zmobilizowanie ich przedstawicieli do dialogu oraz wymiany doświadczeń, co w rezultacie doprowadzi do  opracowania wspólnych celów badawczych. Projekt wykorzysta doświadczenia uzyskane poprzez  platformę Joint European Transport z uwzględnieniem operacyjnych aspektów infrastruktury transportowej, a także odniesie się do celów badawczych przedstawionych w programach Forever Open Road oraz FORx4 - Forever Open Road, Railway, Runway and River. Są to inicjatywy FEHRL, w których zostały przygotowane ogólne wytyczne dotyczące projektów badawczych w transporcie multimodalnym w krajach Unii Europejskiej.

Projekt USE-IT w szczególności będzie dotyczył pięciu zadań takich jak: Zarządzanie ( WP1 ), Doświadczenia Użytkowników ( WP2 ), Bezpieczeństwo ( WP3 ),  Aspekty Energetyczne ( WP4 ) oraz Rozpowszechnianie Wyników ( WP5 ). Zadania od WP2 do WP4 bezpośrednio odnoszą się do czterech z pięciu obszarów badawczych objętych programem Komisji Europejskiej MG 8.2: zwiększenia intermodalności i aktywnego zarządzania ruchem ( WP2 ) , proaktywnych systemów bezpieczeństwa i zapobiegania zdarzeniom niebezpiecznym ( WP3 ) oraz infrastruktury dla alternatywnych paliw i gromadzenia energii ( WP4 ).

Czas trwania projektu: 1.05.2015 - 31.05. 2017

Więcej informacji:

prof. Adam Zofka, e-mai: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , tel. 22 39 00 407

dr inż. Andrzej Urbanik, e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , tel. 22 39 00 173

 
InnGA PDF Print
There are no translations available.

InnGA - Destrukt: Innowacyjna technologia mieszanek mineralno- asfaltowych z zastosowaniem materiału z recyklingu nawierzchni asfaltowej

 

Celem projektu jest opracowanie metod projektowania, badania i stosowania mieszanek mineralno-asfaltowych (mma), które zawierają w swoim składzie możliwie największą ilość przetworzonego destruktu asfaltowego tj. granulatu asfaltowego.

W projekcie w pornmobile.onlineramach badań przemysłowych przewiduje się przeprowadzenie badań umożliwiających opracowanie procedur zarządzania destruktem asfaltowym oraz technologii jego wykorzystania w produkcji mma.


Planuje się wykonanie modyfikacji oprzyrządowania wytwórni mma, tak by możliwe było dozowanie przetworzonego destruktu asfaltowego zgodnie z nową technologią. Prace rozwojowe będą dotyczyły opracowania procedur oraz wymagań produkcyjnych na przykładzie serii próbnej i monitoringu ułożonego odcinka prototypowego. Wdrożenie projektu realizowane będzie przez przeszkolenie pracowników działu drogowego partnera przemysłowego oraz przygotowanie ofert.

 

Projekt realizuje konsorcjum w składzie: Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Budimex S.A., Politechnika Warszawska.

 

Więcej informacji: prof. IBDiM dr hab. inż. Wojciech Bańkowski: tel. 22 39 00 403, e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

Projekt współfinansowany ze środków NCBiR i realizowany w ramach III Konkursu Innotech

 

 

 
Innowacyjna przestawna drogowa bariera energochłonna – iPROBE PDF Print
There are no translations available.

Tematyka projektu związana jest z poprawą bezpieczeństwa biernego uczestników ruchu drogowego (również motocyklistów) oraz pracowników budowlanych w czasie prowadzenia prac budowlanych na drodze.

Na podstawie szczegółowej analizy rynku europejskiego, w tym analizy dostępnych rozwiązań oraz analizy przyczyn i skutków wypadków drogowych tzw. „ciężkich”- uznano konieczność pornmobilebadań nad osłonami energochłonnymi nowej generacji, wykorzystującymi złożone, energochłonne elementy kompozytowe, jako jednymi z najważniejszych aktywnych urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego.

 

Celem projektu jest opracowanie innowacyjnych przestawnych osłon energochłonnych o progresywnym pochłanianiu energii prowadzących do poprawy bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego oraz pracowników drogowych. Poprzez wielostopniowy, a przez to uniwersalny charakter pracy osłony, możliwa będzie ochrona wszystkich uczestników ruchu drogowego (motocyklistów, pasażerów pojazdów osobowych  i ciężarowych).Czas trwania projektu: 1.10.2014 – 30.10.2016


Prace nad projektem prowadzi konsorcjum w składzie:

Instytut Badawczy Dróg i Mostów oraz Inter Metal sp. z o.o.

 

Projekt jest realizowany w ramach Programu Badań Stosowanych 3.

 

Więcej informacji: Michał Karkowski, e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , tel. 22 39 00 201
 
LABIM PDF Print
There are no translations available.

LABIM  -  Labiryntowa hydroizolacja obiektów inżynierskich


Celem projektu jest opracowanie innowacyjnej hydroizolacji labiryntowej przeznaczonej do zastosowań w budownictwie komunikacyjnym. Idea nowej hydroizolacji bazuje na rozwiązaniu wykorzystującym koncepcję kanalików w izolacyjnej papie dachowej, która jednak nie odpowiada warunkom nawierzchni drogowej, ze względu na bardzo duże obciążenia mechaniczne, konieczność zapewnienia bezpieczeństwa ruchu pojazdów oraz horyzontalną geometrię nawierzchni. Nowa hydroizolacja będzie charakteryzować się minimalnym ryzykiem wystąpienia spęcherzeń nawierzchni pomostów obiektów mostowych.

pornmobile.online

Projekt realizowany w konsorcjum z firmą ICOPAL  i Politechniką Warszawską.

Czas trwania projektu: 01.07.2014-28.02.2017

Więcej informacji: prof. Barbara Rymsza, e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Projekt realizowany w ramach projektu INNOTECH, Konkurs 3

 
BENEFIT PDF Print
There are no translations available.

Modele biznesowe alternatywnych źródeł finansowania infrastruktury transportowej / Business models for enhancing funding and enabling financing of infrastructure in transport

Projekt, którego budżet wynosi 1 670 tys. euro, koordynowany jest przez grecki Uniwersytet AEGEAN.  Partnerami projektu jest 14 instytutów naukowych i uniwersytetów z Belgii, Finlandii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Niemiec, Portugalii, Serbii, Wielkiej Brytanii oraz Włoch.

BENEFIT jest projektem naukowym mającym na celu opracowanie innowacyjnych modeli finansowania infrastruktury transportowej.  Do skutecznego domknięcia finansowego inwestycji niezbędne jest zastosowanie kilku elementów, decydujących o skuteczności (lub braku skuteczności) podejmowanych działań. Są to: model biznesowy - dopasowany do specyfiki danego projektu oraz środków transportu, którego projekt dotyczy, schemat finansowania oraz model zarządzania, ze szczególnym uwzględnieniem kontraktowych relacji pomiędzy stronami, w tym podziału ryzyka.

Projekt będzie podsumowaniem ponad 20-letnich badań realizowanych na poziomie europejskim oraz poszczególnych krajów UE. Bazując bezpośrednio na wynikach projektu COST TU1001 (Public Private Partnerships in Transport: Trends and Theory), w którym brali udział także naukowcy z Polski, przedstawione zostaną gotowe schematy przygotowania inwestycji uwzględniające charakterystykę oraz oczekiwania wszystkich interesariuszy takich projektów.

Wyniki te zostaną opracowane w zespołach skupiających zarówno naukowców, jak i praktyków. Nowe modele biznesowe dla infrastruktury transportowej będą przygotowane tak, aby przedstawiane schematy finansowania mogły uzyskiwać wysoki rating – powiększać wiarygodność kredytową projektu.

Ideą projektu jest przygotowanie wyników w sposób ułatwiający ich stosowanie w różnych krajach. Przeanalizowane w ramach projektu case studies będą dostępne dla naukowców i praktyków poprzez otwartą bazę danych.

 

Więcej informacji:

mgr Agnieszka Łukasiewicz - e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , tel. 39 00 201

mgr inż. Michał Karkowski - e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , tel. 39 00 201

 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 4 of 14
svs-games.com javprice.com