COST 356 Print

There are no translations available.

Towards the definition of a measurable environmentally sustainable transport EST / Zdefiniowanie środowiskowo mierzalnego zrównoważonego transportu

Cele:
• określenie zagregowanych wskaźników określających wpływ transportu na środowisko, oraz integracja tych wskaźników z procesami decyzyjnymi,
• utworzenie sieci europejskich jednostek badawczych i naukowych zajmujących się EST.