IBDM

03-302 Warszawa
ul. Instytutowa 1
tel. +48 22 390 01 07
fax +48 22 814 50 28

select language:

Pożegnanie mgr. inż. Mariana Skawińskiego PDF Print

There are no translations available.

17 sierpnia 2021

Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość, że w dniu 13 sierpnia 2021 r. zmarł

Ś.P. mgr inż. Marian Skawiński

wieloletni, zasłużony pracownik Instytutu Badawczego Dróg i Mostów. Jego odejście pozostanie dla nas niepowetowaną stratą.

Rodzinie składamy wyrazy najgłębszego współczucia.

Dyrekcja i Pracownicy
Instytutu Badawczego Dróg i Mostów

 

 

 

 

Marian Skawiński urodził się 4 listopada 1934 roku w Białymstoku. W 1935 roku jego rodzina zamieszkała w Wilnie, gdzie przebywała aż do zakończenia działań II Wojny Światowej. W wyniku przesiedleń ludności polskiej z kresów wschodnich zaraz po wojnie trafił do Kielc.
W 1953 roku ukończył Liceum Towarzystwa Przyjaciół Dzieci nr 1 w Kielcach (dziś V LO im. ks. Piotra Ściegiennego), gdzie zdał egzamin maturalny.

W 1958 roku ukończył studia pierwszego stopnia na Politechnice Warszawskiej i uzyskał tytuł inżyniera budownictwa lądowego, dalsze kształcenie podjął już jako doświadczony inżynier i w 1985 roku ukończył studia magisterskie na Politechnice Świętokrzyskiej.

Działalność zawodową rozpoczął w 1958 roku zatrudniając się w Kieleckim Przedsiębiorstwie Robót Mostowych. Zajmował się tam budową obiektów mostowych oraz pełnił funkcję zastępcy kierownika Zakładu Prefabrykacji i Betonu Sprężonego. W 1965 roku rozpoczął pracę w Kieleckim Przedsiębiorstwie Produkcji Elementów Budowlanych, gdzie pełnił funkcję zastępcy dyrektora do spraw technicznych.

W 1972 roku związał się z Instytutem Badawczym Dróg i Mostów (początkowo Centralny Ośrodek Badań i Rozwoju Techniki Drogowej). Pracował w jego Filii w Kielcach do ostatnich swych dni. W latach 1972 - 2001 kierował Pracownią Badań Prototypów w Zakładzie Mostów IBDiM w Kielcach, w późniejszym okresie pracował na stanowisku specjalisty badawczo-technicznego, jako Zastępca Kierownika Ośrodka Badań Mostów.

Wynikiem Jego wieloletniej działalności w sferze badawczo-rozwojowej są liczne opracowania badawcze, prace eksperckie, artykuły oraz wydawnictwa o charakterze zaleceń, instrukcji i normatywów, dotyczących w znacznej części zagadnień związanych z konstrukcjami sprężonymi. W tej tematyce był jednym z prekursorów współcześnie stosowanych rozwiązań technicznych i technologicznych, które powstały między innymi w oparciu o doświadczenia z licznych badań elementów strunobetonowych w skali naturalnej oraz badań i eksperymentów w trakcie realizacji obiektów kablobetonowych.

Swoją wiedzę i doświadczenie wykorzystywał w działalności na rzecz organów technicznych Instytutu oraz na polu normalizacji. Był przez wiele kadencji członkiem Sekcji Mostowej Rady Naukowej IBDiM, Normalizacyjnej Komisji Problemowej do spraw Obiektów Mostowych oraz współautorem normy w zakresie wymagań i badań betonowych konstrukcji mostowych.

Pomimo tak bogatej działalności w sferze zawodowej, znajdował również czas na aktywność społeczną. Zaangażował się w prace Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa, a następnie aktywnie uczestniczył w formowaniu Związku Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej, w którym przez pięć kadencji (2001-2016) przewodniczył Oddziałowi Świętokrzyskiemu ZMRP.
Od samego momentu powstania, uczestniczył również w pracach Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Tak bogaty życiorys zawodowy i osiągnięcia w działalności społecznej zostały wielokrotnie wyróżnione nagrodami i odznaczeniami, wśród których można wymienić: Racjonalizator Produkcji, Przodujący Drogowiec, Zasłużony Dla Transportu, Srebrna Odznaka Honorowa SITK, medal ZMRP za wybitne osiągnięcia w polskim mostownictwie, Złota Odznaka Honorowa PIIB oraz Srebrny i Złoty Krzyż Zasługi.