IBDM

03-302 Warszawa
ul. Instytutowa 1
tel. +48 22 390 01 07
fax +48 22 814 50 28

select language:

Assistance Divisions
Certyfikaty - zakres działalności PDF Print
There are no translations available.

Zakres działalności

Instytut Badawczy Dróg i Mostów jest jednostką certyfikującą wyroby akredytowaną przez Polskie Centrum Akredytacji. Aktualny Certyfikat Akredytacji Nr AC 052, ważny do 26.07.2021 r., potwierdza spełnienie przez jednostkę certyfikującą wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17065:2013-03 „Ocena zgodności. Wymagania dla jednostek certyfikujących wyroby, procesy i usługi”.

Po raz pierwszy IBDiM uzyskał  akredytację jednostki certyfikującej wyroby w 1998 r., wówczas jednostką akredytującą było Polskie Centrum Badań i Certyfikacji. Podstawą akredytacji do roku 2015 była norma PN-EN 45011:2000 „Wymagania ogólne dotyczące jednostek prowadzących systemy certyfikacji wyrobów”.


Certyfikat akredytacji jednostki certyfikującej wyroby Nr AC 052

Zakres akredytacji jednostki certyfikującej wyroby
Polityka bezstronności
Akredytacja Instytutu Badawczego Dróg i Mostów w zakresie oceny zgodności w obszarze rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 (CPR)
Zakres Notyfikacji
Notyfikacja Instytutu Badawczego Dróg i Mostów w zakresie oceny zgodności w obszarze rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 (CPR)

 

IBDiM prowadzi certyfikację wyrobów na zgodność z wymaganiami norm, krajowych ocen technicznych i aprobat technicznych. Certyfikacja prowadzona jest w obszarze obowiązkowym - w systemach oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych 1, 1+ i 2+ opisanych w:

•    Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobów deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1966)

•   Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającym zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającym dyrektywę Rady 89/106/EWG (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 88 z 4.4.2011)

•    Rozporządzeniu Delegowanym Komisji (UE) NR 568/2014 z dnia 18 lutego 2014 r. zmieniającym załącznik V do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 dotyczący oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobów budowlanych (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 157 z 27.5.2014).

Klientów ubiegających się o krajowy certyfikat stałości właściwości użytkowych / certyfikat stałości właściwości użytkowych (certyfikacja wg systemów 1 i 1+) lub krajowy certyfikat zgodności zakładowej kontroli produkcji / certyfikat zgodności zakładowej kontroli produkcji (certyfikacja wg systemu 2+) zapraszamy do zapoznania się z informatorem "Zasady certyfikacji”.


INFORMACJE UDOSTĘPNIANE NA ŻYCZENIE KLIENTA

CENNIKI

WNIOSKI (obowiązujące od 03.01.2022 r.)

WYKAZ CERTYFIKOWANYCH WYROBÓW I ICH PRODUCENTÓW

SKARGI I ODWOŁANIA, SPRAWY SPORNE

SZCZEGÓLNE ZASADY CERTYFIKACJI DOTYCZĄCE SYSTEMÓW OGRANICZAJĄCYCH DROGĘ

ZMIANY W WYMAGANIACH CERTYFIKACYJNYCH - SYSTEMY OGRANICZAJĄCE DROGĘ

NOWE ZASADY PRZEDŁUŻANIA WAŻNOŚCI CERTYFIKATÓW 30.01.2017

WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRYBU NADZORU NAD WYPOSAŻENIEM POMIAROWYM I BADAWCZYM 
Nowe zasady przedłużania ważności certyfikatów PDF Print
There are no translations available.

Nowe zasady przedłużania ważności certyfikatów

Uprzejmie informujemy, że od dnia 30.01.2017 r. dotychczasowe zasady przedłużania ważności certyfikatów wydanych na czas określony uległy zmianom.

Przedłużenie ważności certyfikatu może nastąpić na podstawie:

1.    sprawdzenia i oceny wyników ostatniego roku nadzoru jeżeli:
•    wyniki nadzoru (w odniesieniu do badań i inspekcji) były pozytywne oraz
•    inspekcja w ostatnim roku nadzoru odbyła się nie wcześniej niż pół roku od daty upływu ważności certyfikatu oraz
•    nie zmieniły się w znaczący sposób: dokument stanowiący podstawę certyfikacji, organizacja zakładu, system zakładowej kontroli produkcji.

2.    merytorycznej oceny wyrobu i systemu zakładowej kontroli produkcji jeżeli:
•    wyniki nadzoru (w odniesieniu do badań i inspekcji) były pozytywne oraz
•    inspekcja w ostatnim roku nadzoru odbyła się nie wcześniej niż pół roku od daty upływu ważności certyfikatu oraz
•    zmienił się co najmniej jeden z wymienionych elementów: dokument stanowiący podstawę certyfikacji, organizacja zakładu, system zakładowej kontroli produkcji (dostawcy, proces produkcyjny, surowce, plany badań, urządzenia, wyposażenie pomiarowo-badacze, technologia, dokumentacja zkp) i możliwa jest ocena zmienionego obszaru na podstawie przesłanych przez producenta właściwych zapisów i dokumentów wskazanych przez jednostkę certyfikującą.
Jeżeli po ocenie merytorycznej i analizie materiałów przesłanych przez producenta okaże się, że ocena na miejscu w jednostce certyfikującej nie jest wystarczająca do podjęcia stosownej decyzji wówczas przeprowadzana jest inspekcja zakładu.

3.    merytorycznej oceny wyrobu i systemu zakładowej kontroli produkcji oraz wyników inspekcji jeżeli:
•    wyniki nadzoru (w odniesieniu do badań i inspekcji) były pozytywne oraz
•    inspekcja w ostatnim roku nadzoru odbyła się wcześniej niż pół roku od daty poprzedniej inspekcji w ramach nadzoru nad certyfikatem.Posiadacz certyfikatu składa wniosek o przedłużenie po przedłużeniu krajowej oceny technicznej, nie później niż 1 dzień przed datą upływu ważności certyfikatu.


 
Dział Rozliczeń - zakres działalności PDF Print
There are no translations available.

Zakres działalności

 • Prowadzenie rejestrów zleceń wpływających do IBDiM.
 • Prowadzenie rejestrów umów realizowanych w Instytucie oraz rejestru umów kooperacyjnych.
 • Współpraca z Radcą Prawnym i służbami finansowymi oraz poszczególnymi zakładami i działami pomocniczymi w zakresie umów sporządzanych w IBDiM.
 • Współpraca z Radcą Prawnym i służbami finansowymi oraz poszczególnymi zakładami w zakresie weryfikacji umów  obcych podmiotów gospodarczych.
 • Prowadzenie ewidencji sprzedaży i kosztów prac naukowo-badawczych i usług badawczych realizowanych przez   zakłady i pracownie Instytutu.
 • Sporządzanie planów prac Instytutu i informacji o ich wykonaniu.
 • Przygotowywanie materiałów w zakresie planów i ich realizacji na plenarne posiedzenia Rady Naukowej.
 • Przygotowywanie wniosków  i rozliczanie środków przyznanych na dofinansowanie działalności statutowej.
 • Przygotowywanie i wypełnianie ankiet jednostki naukowej dla OPI oraz opracowywanie danych do parametrycznej oceny jednostek - zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 • Współpraca przy opracowywaniu wniosków, sporządzaniu umów i rozliczaniu projektów badawczych, rozwojowych i celowych zgodnie z rozporządzeniami  Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 • Przygotowywanie informacji o planowanych i wykonywanych pracach badawczych dla jednostki nadrzędnej.
 • Współpraca z zakładami IBDiM w przygotowywaniu materiałów do przetargów.
 • Prowadzenie rejestru wyników prac wykonywanych przez laboratoria akredytowane.
 • Powadzenie bieżącego archiwum prac naukowo-badawczych i usług badawczych wykonanych w Instytucie.
 
Dział Wydawnictw i Informacji PDF Print
There are no translations available.

Zakres działalności

Dział wydawnictw i Informacji prowadzi pełną działalność informacyjną w zakresie ściśle określonego kręgu tematycznego. Obsługuje on następujące zagadnienia: inżynieria lądowa, budowa dróg i mostów, technologia materiałów drogowych i mostowych, maszyny drogowe i mostowe, geotechnika, inżynieria ruchu, zagadnienia ekonomii w drogownictwie i mostownictwie.

Do zadań Działu należy:

 • gromadzenie, opracowywanie, przetwarzanie i udostępnianie pierwotnych, wtórnych i pochodnych materiałów informacyjnych dotyczących drogownictwa i mostownictwa,
 • upowszechnianie i popularyzowanie osiągnięć nauki, techniki i ekonomiki reprezentowanej branży,
 • zaspokajanie potrzeb informacyjnych w tej dziedzinie,
 • sprzedaż wydawnictw Instytutu,
 • obsługa Instytutu w zakresie powielania i oprawy dokumentów.

Dział prowadzi:

 • działalność biblioteczną,
 • działalność dokumentacyjną,
 • działalność informacyjną,
 • działalność wydawniczą,
 • działalność poligraficzną.
 
Dział Finansowo-Księgowy - Zakres Działalności PDF Print
There are no translations available.

Dział zajmuje się prowadzeniem księgowości oraz rozliczeniami płacowymi i kasowymi dotyczącymi działalności Instytutu.

 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 Next > End >>

Page 2 of 5