IBDM

03-302 Warszawa
ul. Instytutowa 1
tel. +48 22 390 01 07
fax +48 22 814 50 28

select language:

Patent Adviser
Rzecznik patentowy PDF Print
There are no translations available.

Rzecznik Patentowy


Rzecznik Patentowy prowadzi sprawy dotyczące ochrony własności przemysłowej, a w tym udziela pomocy twórcom projektów wynalazczych, opracowuje dokumentację zgłoszeniową do Urzędu Patentowego wynalazków i wzorów użytkowych, jest pełnomocnikiem w postępowaniu przed Urzędem Patentowym w sprawach dotyczących uzyskania i utrzymania ochrony patentowej i rejestrowej, podejmuje działania na rzecz upowszechnienia wyników prac badawczych i rozwiązań o randze projektów wynalazczych na podstawie umów typu know-how i licencyjnych, prowadzi badania patentowe i bieżącą analizę publikacji Urzędu Patentowego RP o zgłoszonych w Polsce do ochrony rozwiązaniach dotyczących techniki drogowej i mostowej oraz udzielonych prawach wyłącznych.

Dodatkowo prowadzi sprawy związane z oceną działalności technicznej firm, świadczących usługi na rzecz drogownictwa i wydawaniem Świadectw Kwalifikacji, potwierdzających przygotowanie techniczne do wykonywania robót drogowych i mostowych.

Zakres działalności

1. Upowszechnianie rozwiązań technicznych IBDiM , chronionych prawami wyłącznymi na rzecz IBDiM , zgłoszonych do ochrony w Urzędzie Patentowym RP w celu uzyskania patentów na wynalazki, praw ochronnych na wzory użytkowe i rejestracji znaków towarowych oraz niepublikowanych wyników prac badawczych IBDiM na podstawie umów licencyjnych, know-how – informacja o chronionych rozwiązaniach technicznych IBDiM, udział w negocjowaniu warunków licencji, informacja o wdrożeniu i warunkach upowszechnienia tych rozwiązań do przemysłowego stosowania w budownictwie drogowym i mostowym – wykaz wynalazków i wzorów użytkowych, proponowanych do upowszechnienia (poniżej).

2. Badania patentowe: Wyszukiwania i badania patentowe przedmiotowe i podmiotowe do ustalenia czystości patentowej rozwiązań technicznych w Polsce oraz stanu techniki w celu oceny zdolności patentowej lub rejestrowej lub kierunków rozwoju techniki, mającej zastosowanie w drogownictwie – na podstawie zlecenia do IBDiM oceny wskazanych projektów technicznych lub zagadnień.

3. Informacja patentowa: Wyszukiwanie i sporządzanie zestawień tematycznych udzielonych w Polsce patentów na wynalazki i praw ochronnych na wzory użytkowe oraz dokonanych zgłoszeń w Urzędzie Patentowym RP, na podstawie bazy danych patentów polskich POLPAT – na podstawie zlecenia do IBDiM, - dostarczenia informacji w formie wydruku z bazy danych POLPAT na zadany temat.

4. Kwalifikacja firm: Prowadzenie spraw związanych z oceną działalności technicznej firm i wydawaniem świadectw kwalifikacji, potwierdzających przygotowanie techniczne do wykonywania robót drogowych i mostowych ( szczegóły o kwalifikacji firm poniżej).

Komisja d/s Oceny Przygotowania Technicznego Firm
Przewodniczący -
Sekretarz -
Członkowie - kierownicy zakładów i pracowni merytorycznych IBDiM

Wykaz wydanych Świadectw Kwalifikacji dla firm

Dokumenty do pobrania:
Wypełniony wniosek proszę przesłać pocztą elektroniczną na adres This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it