IBDM

03-302 Warszawa
ul. Instytutowa 1
tel. +48 22 390 01 07
fax +48 22 814 50 28

select language:

Wymagania dla klientów działu Certyfikacji Wyrobów dotyczące trybu nadzoru nad wyposażeniem pomiarowym i badawczym PDF Print

There are no translations available.

Wymagania dotyczące trybu nadzoru nad wyposażeniem pomiarowym i badawczym określone są w dokumencie DA-06 Polityka dotycząca zapewnienia spójności pomiarowej.

Dokument ten określa wymagania stawiane przez Polskie Centrum Akredytacji (PCA) laboratoriom i jednostkom oceniającym zgodność, w których wykorzystywane są badania lub wzorcowania oraz nakłada na jednostki certyfikujące wyroby oraz systemy zarządzania obowiązek wymagania od swoich klientów przestrzegania przedstawionych w DA-06 zasad.

DA-06 wymaga aby wyposażenie pomiarowo-badawcze używane do badań wyrobu (mające istotny wpływ na niepewność pomiaru związaną z wynikami badań) było wzorcowane w odpowiednich jednostkach lub wzorcowane wewnętrznie przy użyciu wzorców sprawdzonych ze wzorcami państwowymi.

W myśl wymagań dokumentu PCA wyposażenie, o którym mowa powyżej, powinno być wzorcowane przez:

- krajowe instytucje metrologiczne NMI (National Metrology Instytut) albo

- Instytuty Desygnowane DI (Designated Istitutes) będące depozytariuszami wzorców państwowych albo przez

- laboratoria wzorcujące akredytowane przez sygnatariuszy porozumień EA MLA lub ILAC MRA.

W Polsce rolę NMI pełni GUM (Główny Urząd Miar), natomiast rolę DI pełnią: Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych oraz Narodowe Centrum Badań Jądrowych – Ośrodek Radioizotopów POLATOM.

Polskie Centrum Akredytacji jest sygnatariuszem porozumień EA MLA zatem świadectwa wzorcowania wydawane przez laboratoria akredytowane przez PCA uznane są za wystarczające do spełnienia wymagań DA-06.

Lista laboratoriów wzorcujących akredytowanych przez PCA, wraz z zakresem ich akredytacji, dostępna jest na stronie internetowej PCA, http://www.pca.gov.pl/?page=szukaj_ap.