IBDM

03-302 Warszawa
ul. Instytutowa 1
tel. +48 22 390 01 07
fax +48 22 814 50 28

select language:

Approvals
Europejskie Oceny Techniczne PDF Print
There are no translations available.

Od 1 lipca 2013 r., zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r., ustanawiającym zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającym dyrektywę Rady 89/106/EWG, dla wyrobów budowlanych, dla których nie ma odpowiednich europejskich norm zharmonizowanych, mogą być wydawane europejskie oceny techniczne.


Europejska ocena techniczna stanowi dokument odniesienia do sporządzenia przez producenta deklaracji właściwości użytkowych wyrobu budowlanego i umieszczenia oznakowania CE.

Decyzją Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Nr 2/JOT/WB/13 z dnia 20 listopada 2013 r. Instytut Badawczy Dróg i Mostów został wyznaczony jako jednostka oceny technicznej  upoważniona do wydawania europejskich ocen technicznych w zakresie następujących grup wyrobów:

 

Lp. Grupa wyrobów
wg załącznika IV tabela 1 do rozporządzenia (UE) Nr 305/2011
Kod grupy
1. Wyroby prefabrykowane z betonu zwykłego/lekkiego/autoklawizowanego napowietrzonego* 1
2. Membrany, w tym stosowane w postaci płynnej i zestawy (izolujące przed wodą lub parą wodną)* 3
3. Materiały termoizolacyjne złożone zestawy/systemy izolacyjne* 4
4. Łożyska konstrukcyjne trzpienie do złączy konstrukcyjnych* 5
5. Geowłókniny, geomembrany i wyroby związane* 8
6. Urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego: wyposażenie dróg 12
7. Konstrukcyjne wyroby/elementy drewniane i wyroby pomocnicze* 13
8. Cementy, wapna budowlane i inne spoiwa hydrauliczne* 15
9. Stal zbrojeniowa i sprężająca do betonu (i wyroby pomocnicze) zestawy zakotwień i cięgien* 16
10. Wyroby podłogowe i posadzkowe* 19
11. Konstrukcyjne wyroby metalowe i wyroby pomocnicze* 20
12. Wyroby do budowy dróg 23
13. Kruszywa* 24
14. Kleje budowlane* 25
15. Wyroby związane z betonem, zaprawą, zaczynem* 26
16. Rury, zbiorniki i wyroby pomocnicze niestykające się z wodą przeznaczona do spożycia przez ludzi* 28
17. Wyroby do uszczelniania złączy* 32
18. Mocowania/Łączniki* 33
19. Zestawy budowlane, komponenty budowlane, prefabrykaty* 34


*)    wyłącznie dla wyrobów stosowanych w budownictwie komunikacyjnym


Co to jest europejska ocena techniczna (EOT)?


Co to jest europejski dokument oceny (EDO)?


IBDiM jako jednostka oceny technicznej (JOT)


Terminologia


Linki


Kontakt: Joanna Kędzielska
Jednostka Oceny Technicznej
tel. (22) 39 00 410, e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 
Wykaz wydanych Świadectw Kwalifikacji dla firm PDF Print
There are no translations available.

Lp.

Przedsiębiorstwo

Nr Św. kwalifikacji.

Zakres kwalifikacji, potwierdzonych świadectwem

Termin ważności Świadectwa

Uwagi

1.

MOSTOSTAL WARSZAWA

Spółka Akcyjna

ul. Konstruktorska 11 A

02-673 Warszawa

085/06/2010

Budowa oraz remonty betonowych, żelbetowych sprężonych obiektów mostowych, tuneli
i przepustów

2015-06-30

 

2.

ERGON POLAND Sp. z o.o.

Badowo Mściska 12

96-320 Mszczonów

084/12/2009

Produkcja prefabrykowanych belek strunobetonowych typu: KUJAN, KUJAN NG, T, ERGON

Do budownictwa komunikacyjnego

2012-12-30

 

3.

ERGON POLAND Sp. z o.o.

Badowo Mściska 12

96-320 Mszczonów

083/12/2009

Produkcja prefabrykowanych pali żelbetowych do budownictwa komunikacyjnego

2012-12-30

 

4.

DROG-ZNAK

Sabat Sebastian

03-428 Warszawa, ul. Konopacka 19

082/10/2009

Produkcja znaków i tablic drogowych oraz wykonywanie pionowego znakowania dróg

2014-09-30

 

5.

P.P.U.H. „ERPLAST”

Krzysztof Rymer Z.P.Chr.

85-778 Bydgoszcz, ul. Witebska 27

081/10/2009

Produkcja znaków i tablic drogowych oraz wykonywanie pionowego znakowania dróg

2014-09-30

 

6.

Henpol Sp. z o.o.

ul. Zimna 9

Lublin

080/09/2009

Budowa oraz remonty betonowych, żelbetowych sprężonych obiektów mostowych i przepustów

2014-08-30

 

7.

ENERGOPOL Szczecin

70-646 Szczecin

ul. Św. Floriana 9/13

. 079/07/2009

Budowa oraz remonty betonowych, żelbetowych sprężonych obiektów mostowych i przepustów

2014-07-27

 

8.

„CZMUDA” S.A.

ul. Sokola 6 c

11-041 Olsztyn

 

078/03/2009

Produkcja znaków i tablic drogowych oraz wykonywanie pionowego oznakowania dróg

2014.03.30

 

9.

SKANSKA SPÓŁKA AKCYJNA

ul. Generała Zajączka 9

01-518 Warszawa

077/07/2008

Budowa oraz remonty betonowych, żelbetowych i sprężonych obiektów mostowych oraz tuneli i przepustów

2013.06.30

 

10.

Zakład Usług Brukarskich „ADROG”

Sp. jawna Adam Dybcie, Eugenia Dybcie

ul. Dobra 6 m 14

03-388 Warszawa

076/06/2008

Wykonywanie robót brukarskich i uzupełniających fragmentów nawierzchni drogowych z betonu

2013.05.30

 

11.

Przedsiębiorstwo Robót Mostowych "MOSTY ŁÓDŹ" Spółka Akcyjna

ul. Bratysławska 52

90-112 Łódź

075/04/2008

Budowa oraz remonty betonowych, żelbetowych
i sprężonych obiektów mostowych

2013.03.31

 

12.

Przedsiębiorstwo Budowy Pieców Przemysłowych

„PIECBUD” Sp. z o.o.

ul. Budowlanych 8

41-303 Dąbrowa Górnicza

074/02/2007

Wykonywanie zbrojenia
do żelbetowych i sprężonych konstrukcji budownictwa komunikacyjnego

2012.01.31

 

13.

KARYA Sp. z o.o. w Lublinie

ul. Abramowicka 4

20-442 Lublin

073/07/2006

Budowa oraz remonty betonowych, żelbetowych
i zespolonych przy użyciu dźwigarów strunobetonowych obiektów mostowych o rozpiętości przęsła do 24 m oraz przepustów

2011.07.31

 

14.

Przedsiębiorstwo Robót Wiertniczych i Górniczych w Warszawie

ul. Puławska 18

02-512 Warszawa

071/12/2005

Wykonywanie ścian szczelinowych

2010.11.30

 

15.

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych OSTRÓDA

Sp. z o.o.

ul. Gizewiusza 34 a

14-100 Ostróda

070/09/2005

Wykonywanie poziomego oznakowania dróg farbami, masami termoplastycznymi
oraz punktowymi elementami odblaskowymi

2010.08.31

 

16.

HYDROBUDOWA-6

Spółka Akcyjna

ul. Skoczylasa 4

03-469 Warszawa

069/07/2005

Budowa oraz remonty betonowych, żelbetowych
i sprężonych obiektów mostowych oraz przepustów i tuneli komunikacyjnych

2010.07.31

 

17.

MOTA-ENGIL POLSKA

Spółka Akcyjna

ul. Sołtysowska 14 a

31-589 Kraków

068/07/2005

Budowa oraz remonty betonowych, żelbetowych
i sprężonych obiektów mostowych

2010.07.31

 

18.

MOSTOSTAL WARSZAWA Spółka Akcyjna

ul. Konstruktorska 11A

067/06/2005

Budowa oraz remonty betonowych, żelbetowych
i sprężonych obiektów mostowych

2010.06.30

 

19.

BUDIMEX DROMEX

Spółka Akcyjna

ul. Stawki 40

01-040 Warszawa

066/06/2005

Budowa oraz remonty betonowych, żelbetowych
i sprężonych obiektów mostowych

2010.06.30

 

20.

„WARBUD” Spółka Akcyjna

ul. Racławicka 146

02-117

065/06/2005

Budowa oraz remonty betonowych, żelbetowych
i sprężonych obiektów mostowych

2010.06.30

 

21.

„STRABAG” sp. z o.o.

ul. Brechta 7

03-472 Warszawa

064/05/2005

Budowa oraz remonty betonowych, żelbetowych
i sprężonych obiektów mostowych

2010.04.30

 

22.

Płockie Przedsiębiorstwo Robót Mostowych

Spółka Akcyjna

ul. Tysiąclecia 2

09-420 Płock

 

044/10/2002

Budowa oraz remonty betonowych, żelbetowych
i sprężonych obiektów mostowych

2012.09.30

Wniosek o przedłużenie ważności z dnia 10.07.2007

 
Aprobaty Techniczne wydawane przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów PDF Print
There are no translations available.

UWAGA: NOWE PRZEPISY KRAJOWE OD 1 STYCZNIA 2017 r.

W Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 sierpnia 2015 roku, pod pozycją 1165, została opublikowana ustawa z dnia 25 czerwca 2015 roku o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych, ustawy – Prawo budowlane oraz ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodności, ustanawiająca między innymi nowe warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych na rynku krajowym. Zgodnie z postanowieniami tej ustawy, z dniem 1 stycznia 2017 roku wydawane będą krajowe oceny techniczne (wymienione w art. 1 pkt 5-7 ww. ustawy nowelizującej), w miejsce dotychczas wydawanych aprobat technicznych. Od dnia 1 stycznia 2017 roku przepisy prawa nie zezwalają na wydawanie, zmienianie oraz przedłużane terminów ważności aprobat technicznych.

Mając na względzie konieczność dostosowania się do stanu prawnego obowiązującego od dnia 1 stycznia 2017 roku Instytut Badawczy Dróg i Mostów uprzejmie informuje, że w grudniu 2016 roku:

  • wnioski o udzielenie aprobaty technicznej po złożeniu i uiszczeniu opłaty w równowartości 500 Euro zostaną rozpatrzone i sprawdzone pod kątem kompletności oraz zasadności, jednak z uwagi na niemożność zakończenia postępowania aprobacyjnego przed dniem 1 stycznia 2017 roku IBDiM będzie zmuszony do odmowy wszczęcia postępowania aprobacyjnego,
  • postępowania aprobacyjne dotyczące udzielenia lub zmiany aprobaty technicznej będą  prowadzone w oparciu o zawarte umowy tylko  do  31 grudnia 2016 roku i w przypadku nie uzyskania od wnioskodawcy stosownej dokumentacji projektowej, badawczej lub obliczeniowej najpóźniej do dnia [20] grudnia 2016 roku nie zakończą się udzieleniem aprobaty technicznej,
  • postępowania dotyczące przedłużenia ważności aprobat technicznych mogą być  prowadzone do końca bieżącego roku wyłącznie w odniesieniu do aprobat technicznych  z terminem  ważności  do 31 grudnia 2016 roku.

Zgodnie z art. 5, ust. 3 ww. ustawy nowelizującej „Aprobaty techniczne wydane przed dniem wejścia w życie art. 1 pkt 5-7 niniejszej ustawy, mogą być wykorzystywane jako krajowe oceny techniczne do końca okresu ważności tych aprobat”.

 

APROBATY TECHNICZNE IBDiM
Aprobata techniczna na stosowanie wyrobu budowlanego w inżynierii komunikacyjnej, jest udzielana przez Dyrektora Instytutu Badawczego Dróg i Mostów na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz. U. Nr 249 z 2004 r., poz. 2497). Aprobaty techniczne IBDiM obejmują wyroby budowlane stosowane do budowy i utrzymania: dróg publicznych, dróg wewnętrznych, znaków i sygnałów drogowych, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, drogowych obiektów inżynierskich, kolejowych obiektów inżynieryjnych i nawierzchni lotniskowych.

Aprobata techniczna jest pozytywną oceną techniczną przydatności wyrobu budowlanego do zamierzonego stosowania w budownictwie, uzależnioną od spełnienia przez obiekty budowlane, w których wyrób budowlany jest stosowany, wymagań podstawowych dotyczących:

a)    bezpieczeństwa konstrukcji,
b)    bezpieczeństwa pożarowego,
c)    bezpieczeństwa użytkowania,
d)    odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska,
e)    ochrony przed hałasem i drganiami,
f)    oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród.

Aprobata techniczna jest udzielana dla wyrobu budowlanego, dla którego nie ustanowiono Polskiej Normy wyrobu albo wyrobu budowlanego, którego właściwości użytkowe,  odnoszące się do wymagań podstawowych, różnią  się istotnie od właściwości określonej w Polskiej Normie wyrobu. W obecnie obowiązującym stanie prawnym aprobatę techniczną wydaje się wyłącznie dla wyrobu objętego mandatem udzielonym przez Komisję Europejską na opracowanie norm zharmonizowanych lub wytycznych do europejskich aprobat technicznych (wykaz asortymentowy wyrobów budowlanych objętych działalnością aprobacyjną IBDiM). Na podstawie wydanych aprobat technicznych dla  grup wyrobów budowlanych IBDiM opracowuje zalecenia udzielania aprobat, których tytuły zawiera wykaz zaleceń udzielania aprobat technicznych.
Wnioskodawca, którym może być producent, działający w jego imieniu pełnomocnik lub grupa producentów wyrobu budowlanego, a także podmiot kompletujący zestaw wyrobów budowlanych, uczestniczy w następujących czynnościach procedury postępowania aprobacyjnego:
1.    składa wniosek o udzielenie aprobaty technicznej do Instytutu Badawczego Dróg i Mostów, w języku polskim (formularz wniosku o wydanie aprobaty technicznej IBDiM) lub w języku angielskim (application form for issuing technical approval of the IBDiM),  z załączonym dowodem wniesienia, określonej ww. rozporządzeniem, opłaty w równowartości 500 euro w złotych według kursu NBP za weryfikację wniosku;
2.    otrzymuje  od IBDiM w terminie do jednego miesiąca od daty rejestracji wniosku zawiadomienie o rejestracji i o przyjęciu wniosku do postępowania aprobacyjnego lub o odmowie wszczęcia postępowania aprobacyjnego z pisemnym uzasadnieniem;
3.    zawiera z IBDiM umowę o przeprowadzenie postępowania aprobacyjnego określającą terminy i odpłatność za wykonanie czynności związanych z udzieleniem aprobaty technicznej, której podstawę stanowią informacje dotyczące opłat za wydawanie aprobat technicznych IBDiM;
4.    dokonuje płatności zaliczki na poczet kosztów postępowania aprobacyjnego w kwocie określonej w zawartej umowie;
5.    otrzymuje od IBDiM, w terminie do dwóch miesięcy od dnia zawarcia umowy, pisemne stanowisko określające rodzaj, przedmiot i metody dodatkowych badań laboratoryjnych a także zakres i przedmiot dodatkowych uzasadnień obliczeniowych i wykaz dodatkowych danych, sprawozdań oraz certyfikatów, atestów i opinii, których dostarczenie należy do wnioskodawcy ubiegającego się o aprobatę techniczną i nie wchodzi w zakres postępowania aprobacyjnego;
6.    wykonuje na własny koszt w akredytowanym laboratorium, których lista jest dostępna na stronie internetowej www.pca.gov.pl, dodatkowe badania laboratoryjne i dostarcza do IBDiM sprawozdania z tych badań oraz inne dokumenty wymienione w     pisemnym stanowisku w sprawie wniosku;
7.    otrzymuje od IBDiM końcową fakturę i dokonuje płatności pozostałej kwoty należności za wykonanie czynności związanych z udzieleniem aprobaty technicznej w terminie określonym w zawartej umowie;
8.    otrzymuje od IBDiM aprobatę techniczną lub informację o odmowie jej wydania wraz z uzasadnieniem, w terminie do 2 miesięcy od dnia dostarczenia kompletu sprawozdań z badań i dokumentów wymienionych w pisemnym stanowisku w sprawie wniosku.

Aprobata techniczna nie jest dokumentem upoważniającym do oznakowania wyrobu budowlanego przed wprowadzeniem do obrotu. Oznakowanie wyrobu budowlanego znakiem budowlanym następuje po wystawieniu przez producenta, na jego wyłączną odpowiedzialność, krajowej deklaracji  zgodności na podstawie oceny zgodności wyrobu z Polską Normą lub z aprobatą techniczną.

Aprobata techniczna określa wymagania dla wyrobu budowlanego i wskazuje obowiązujący dla wyrobu system oceny jego zgodności z wymaganiami. System oceny zgodności określa: podstawy deklarowania zgodności wyrobu przez producenta i podstawy certyfikacji zgodności wyrobu przez akredytowaną jednostkę certyfikującą.

Aprobata techniczna jest udzielana na okres 5 lat.

Dokumenty do pobrania:
wykaz asortymentowy wyrobów budowlanych objętych działalnością aprobacyjną IBDiM
wykaz zaleceń udzielania aprobat technicznych IBDiM
formularz wniosku o wydanie aprobaty technicznej IBDiM
application form for issuing technical approval of the IBDiM

informacje dotyczące opłat za wydawanie aprobat technicznych IBDiM

zarządzenie Dyrektora Naczelnego IBDiM w sprawie szczegółowych zasad zmian i przedłużania aprobat technicznych

Wymagania bezpieczeństwa biernego dla słupów oświetleniowych lokalizowanych w pasach drogowych

Polityka bezstronności jednostki oceny technicznej i jednostki aprobacyjnejRejestr udzielonych i uchylonych aprobat technicznych IBDiM: wyszukiwanie aprobat i rekomendacji

Dodatkowych informacji udzieli: Jednostka Oceny Technicznej

 
<< Start < Prev 1 2 Next > End >>

Page 2 of 2