IBDM

03-302 Warszawa
ul. Instytutowa 1
tel. +48 22 390 01 07
fax +48 22 814 50 28

select language:

Aprobaty Techniczne wydawane przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów PDF Print

There are no translations available.

UWAGA: NOWE PRZEPISY KRAJOWE OD 1 STYCZNIA 2017 r.

W Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 sierpnia 2015 roku, pod pozycją 1165, została opublikowana ustawa z dnia 25 czerwca 2015 roku o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych, ustawy – Prawo budowlane oraz ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodności, ustanawiająca między innymi nowe warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych na rynku krajowym. Zgodnie z postanowieniami tej ustawy, z dniem 1 stycznia 2017 roku wydawane będą krajowe oceny techniczne (wymienione w art. 1 pkt 5-7 ww. ustawy nowelizującej), w miejsce dotychczas wydawanych aprobat technicznych. Od dnia 1 stycznia 2017 roku przepisy prawa nie zezwalają na wydawanie, zmienianie oraz przedłużane terminów ważności aprobat technicznych.

Mając na względzie konieczność dostosowania się do stanu prawnego obowiązującego od dnia 1 stycznia 2017 roku Instytut Badawczy Dróg i Mostów uprzejmie informuje, że w grudniu 2016 roku:

  • wnioski o udzielenie aprobaty technicznej po złożeniu i uiszczeniu opłaty w równowartości 500 Euro zostaną rozpatrzone i sprawdzone pod kątem kompletności oraz zasadności, jednak z uwagi na niemożność zakończenia postępowania aprobacyjnego przed dniem 1 stycznia 2017 roku IBDiM będzie zmuszony do odmowy wszczęcia postępowania aprobacyjnego,
  • postępowania aprobacyjne dotyczące udzielenia lub zmiany aprobaty technicznej będą  prowadzone w oparciu o zawarte umowy tylko  do  31 grudnia 2016 roku i w przypadku nie uzyskania od wnioskodawcy stosownej dokumentacji projektowej, badawczej lub obliczeniowej najpóźniej do dnia [20] grudnia 2016 roku nie zakończą się udzieleniem aprobaty technicznej,
  • postępowania dotyczące przedłużenia ważności aprobat technicznych mogą być  prowadzone do końca bieżącego roku wyłącznie w odniesieniu do aprobat technicznych  z terminem  ważności  do 31 grudnia 2016 roku.

Zgodnie z art. 5, ust. 3 ww. ustawy nowelizującej „Aprobaty techniczne wydane przed dniem wejścia w życie art. 1 pkt 5-7 niniejszej ustawy, mogą być wykorzystywane jako krajowe oceny techniczne do końca okresu ważności tych aprobat”.

 

APROBATY TECHNICZNE IBDiM
Aprobata techniczna na stosowanie wyrobu budowlanego w inżynierii komunikacyjnej, jest udzielana przez Dyrektora Instytutu Badawczego Dróg i Mostów na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz. U. Nr 249 z 2004 r., poz. 2497). Aprobaty techniczne IBDiM obejmują wyroby budowlane stosowane do budowy i utrzymania: dróg publicznych, dróg wewnętrznych, znaków i sygnałów drogowych, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, drogowych obiektów inżynierskich, kolejowych obiektów inżynieryjnych i nawierzchni lotniskowych.

Aprobata techniczna jest pozytywną oceną techniczną przydatności wyrobu budowlanego do zamierzonego stosowania w budownictwie, uzależnioną od spełnienia przez obiekty budowlane, w których wyrób budowlany jest stosowany, wymagań podstawowych dotyczących:

a)    bezpieczeństwa konstrukcji,
b)    bezpieczeństwa pożarowego,
c)    bezpieczeństwa użytkowania,
d)    odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska,
e)    ochrony przed hałasem i drganiami,
f)    oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród.

Aprobata techniczna jest udzielana dla wyrobu budowlanego, dla którego nie ustanowiono Polskiej Normy wyrobu albo wyrobu budowlanego, którego właściwości użytkowe,  odnoszące się do wymagań podstawowych, różnią  się istotnie od właściwości określonej w Polskiej Normie wyrobu. W obecnie obowiązującym stanie prawnym aprobatę techniczną wydaje się wyłącznie dla wyrobu objętego mandatem udzielonym przez Komisję Europejską na opracowanie norm zharmonizowanych lub wytycznych do europejskich aprobat technicznych (wykaz asortymentowy wyrobów budowlanych objętych działalnością aprobacyjną IBDiM). Na podstawie wydanych aprobat technicznych dla  grup wyrobów budowlanych IBDiM opracowuje zalecenia udzielania aprobat, których tytuły zawiera wykaz zaleceń udzielania aprobat technicznych.
Wnioskodawca, którym może być producent, działający w jego imieniu pełnomocnik lub grupa producentów wyrobu budowlanego, a także podmiot kompletujący zestaw wyrobów budowlanych, uczestniczy w następujących czynnościach procedury postępowania aprobacyjnego:
1.    składa wniosek o udzielenie aprobaty technicznej do Instytutu Badawczego Dróg i Mostów, w języku polskim (formularz wniosku o wydanie aprobaty technicznej IBDiM) lub w języku angielskim (application form for issuing technical approval of the IBDiM),  z załączonym dowodem wniesienia, określonej ww. rozporządzeniem, opłaty w równowartości 500 euro w złotych według kursu NBP za weryfikację wniosku;
2.    otrzymuje  od IBDiM w terminie do jednego miesiąca od daty rejestracji wniosku zawiadomienie o rejestracji i o przyjęciu wniosku do postępowania aprobacyjnego lub o odmowie wszczęcia postępowania aprobacyjnego z pisemnym uzasadnieniem;
3.    zawiera z IBDiM umowę o przeprowadzenie postępowania aprobacyjnego określającą terminy i odpłatność za wykonanie czynności związanych z udzieleniem aprobaty technicznej, której podstawę stanowią informacje dotyczące opłat za wydawanie aprobat technicznych IBDiM;
4.    dokonuje płatności zaliczki na poczet kosztów postępowania aprobacyjnego w kwocie określonej w zawartej umowie;
5.    otrzymuje od IBDiM, w terminie do dwóch miesięcy od dnia zawarcia umowy, pisemne stanowisko określające rodzaj, przedmiot i metody dodatkowych badań laboratoryjnych a także zakres i przedmiot dodatkowych uzasadnień obliczeniowych i wykaz dodatkowych danych, sprawozdań oraz certyfikatów, atestów i opinii, których dostarczenie należy do wnioskodawcy ubiegającego się o aprobatę techniczną i nie wchodzi w zakres postępowania aprobacyjnego;
6.    wykonuje na własny koszt w akredytowanym laboratorium, których lista jest dostępna na stronie internetowej www.pca.gov.pl, dodatkowe badania laboratoryjne i dostarcza do IBDiM sprawozdania z tych badań oraz inne dokumenty wymienione w     pisemnym stanowisku w sprawie wniosku;
7.    otrzymuje od IBDiM końcową fakturę i dokonuje płatności pozostałej kwoty należności za wykonanie czynności związanych z udzieleniem aprobaty technicznej w terminie określonym w zawartej umowie;
8.    otrzymuje od IBDiM aprobatę techniczną lub informację o odmowie jej wydania wraz z uzasadnieniem, w terminie do 2 miesięcy od dnia dostarczenia kompletu sprawozdań z badań i dokumentów wymienionych w pisemnym stanowisku w sprawie wniosku.

Aprobata techniczna nie jest dokumentem upoważniającym do oznakowania wyrobu budowlanego przed wprowadzeniem do obrotu. Oznakowanie wyrobu budowlanego znakiem budowlanym następuje po wystawieniu przez producenta, na jego wyłączną odpowiedzialność, krajowej deklaracji  zgodności na podstawie oceny zgodności wyrobu z Polską Normą lub z aprobatą techniczną.

Aprobata techniczna określa wymagania dla wyrobu budowlanego i wskazuje obowiązujący dla wyrobu system oceny jego zgodności z wymaganiami. System oceny zgodności określa: podstawy deklarowania zgodności wyrobu przez producenta i podstawy certyfikacji zgodności wyrobu przez akredytowaną jednostkę certyfikującą.

Aprobata techniczna jest udzielana na okres 5 lat.

Dokumenty do pobrania:
wykaz asortymentowy wyrobów budowlanych objętych działalnością aprobacyjną IBDiM
wykaz zaleceń udzielania aprobat technicznych IBDiM
formularz wniosku o wydanie aprobaty technicznej IBDiM
application form for issuing technical approval of the IBDiM

informacje dotyczące opłat za wydawanie aprobat technicznych IBDiM

zarządzenie Dyrektora Naczelnego IBDiM w sprawie szczegółowych zasad zmian i przedłużania aprobat technicznych

Wymagania bezpieczeństwa biernego dla słupów oświetleniowych lokalizowanych w pasach drogowych

Polityka bezstronności jednostki oceny technicznej i jednostki aprobacyjnejRejestr udzielonych i uchylonych aprobat technicznych IBDiM: wyszukiwanie aprobat i rekomendacji

Dodatkowych informacji udzieli: Jednostka Oceny Technicznej