IBDM

03-302 Warszawa
ul. Instytutowa 1
tel. +48 22 390 01 07
fax +48 22 814 50 28

select language:

General Director - Ważniejsze prace i publikacje PDF Print

Wednesday, 31 August 2016 09:12
Article Index
General Director
Działalność
Ważniejsze prace i publikacje
All Pages

 

Ważniejsze prace wykonane w ostatnich latach:

"New technics for pavement strengthening and maintenance" Proceedings of the XXth World Road Congress, Montreal, 1995. Raport prezentujący  zastosowanie w Polsce nowych technik wzmacniania i utrzymania nawierzchni drogowych.  Koordynacja i współautorstwo pracy.

"Rheological properties of fresh bentonite-cement slurries modified by selected  sodium salts" Archives of Civil Engineering, 1995. Wyniki badań właściwości zawiesin modyfikowanych solami sodowymi. Autorstwo pracy.

"Właściwości i zastosowanie zawiesin twardniejących" 
Warszawa 1995 r. Rozprawa habilitacyjna prezentująca dorobek autora w zakresie badań i wdrożeń zawiesin twardniejących. Autorstwo pracy.

"Studium sektorowe przedsiębiorstw branży drogowo - mostowej i surowców skalnych dla drogownictwa"
Warszawa 1997 r. Analiza i kierunki rozwoju ww. branży. Koordynowanie i współautorstwo pracy.

"View point for the Central and Eastern European Countries" Proceedings of DIVINE Conference, Rotterdam 1997, published by LAND +WATER Magazine for Civil and Environmental Engineers, 9/1997. Artykuł prezentujący znaczenie programu DIVINE dla krajów Europy Środkowej i Wschodniej. Autorstwo artykułu.

Projekt badawczy zamawiany "Wpływ budowy i eksploatacji autostrad na przemiany systemu zagospodarowania przestrzennego Polski" Warszawa 1999 r.  Zleceniodawca: Komitet Badań Naukowych. Kierowanie pracą i współautorstwo.

"Stan sektora drogowego w Polsce" Problemy Ekonomiki Transportu nr 1/1997 r. Prezentacja aktualnego stanu sektora drogowego w Polsce. Autorstwo pracy.

"Secondary rural roads  construction in Poland" Referat na III Międzynarodowe Seminarium nt. „Drugorzędne Drogi Zamiejskie”.  Organizatorzy: PIARC, GIGR, GDDP, Józefów 19-21 maja 1998 r. Współautorstwo referatu.

"Problemy zarządzania koleją i drogami w czasie powodzi" Referat na konferencję „Powódź’97 –Koleje – Drogi – Mosty’. Wisła, 21-23 października 1998 r. Autorstwo referatu.

"Dostosowanie sieci drogowej w Polsce do norm obowiązujących w Unii Europejskiej"
Referat na seminarium NOT „Rola Polski w jednolitym systemie transportowym Europy”. Warszawa, 5 listopada 1998 r. Autorstwo referatu.

"Bituminous pavements in Poland.  New requirements and innovations" Proceedings of the XXI World Road Congress, Kuala Lumpur, 1999.  Koordynowanie oraz współautorstwo raportu.

"Organizacja zarządzania i sposoby finansowania dróg w wybranych krajach europejskich" Referat na seminarium „Wspieranie współpracy małych i średnich przedsiębiorstw działających w Euroregionie Sprewa – Nysa – Bóbr w obszarze drogownictwa”. Dychów, 27-29 listopada 2000 r. Autorstwo referatu.

"Infrastruktura transportowa w perspektywie lat 2001 –2020" Publikacja w pracy zbiorowej pt. „Strategia rozwoju Polski do roku 2020 – Tom II studia eksperckie na temat 20 – lecia 2001-2020”. Komitet Prognoz „Polska 2000 Plus” przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk. Warszawa 2000 r. Autorstwo pracy.

"Finansowanie dróg we Francji i Niemczech" Referat na konferencję „Finansowanie drogownictwa i przygotowanie inwestycji”. Zakopane – Kościelisko,  5-7 grudnia 2001 r. Autorstwo referatu.

"Katalog typowych konstrukcji nawierzchni sztywnych" Wydawnictwo IBDiM, Warszawa 2001 r. Współautorstwo pracy. Warunki rozwoju sieci drogowej w Polsce" Referat na Kongres Budownictwa „Budownictwo szansą gospodarki”. Warszawa, 2002 r. Autorstwo referatu.

"Jak wykorzystać rozwój infrastruktury transportowej dla dynamizacji rozwoju kraju?" Referat na konferencję „Strategia Polski na lata 2004-2015 po akcesji do Unii Europejskiej”. Komitet Prognoz Polska 2000Plus przy prezydium PAN, Warszawa 2002 r. Autorstwo pracy.

"Lekkie materiały do budowy nasypów – raport Światowej Organizacji Drogowej PIARC"
Materiały Szkoły Gospodarki Odpadami, Kraków – Rytro 2002 r. Autorstwo pracy.

"Drogi i mosty  poradnik praktyka"
Wydawnictwo Verlag Dashöfer. Warszawa 2002 r. Redagowanie 3-tomowego poradnika systematycznie aktualizowanego przez zespół autorski i współautorstwo.

"Vegetation Cover in Road Environment"
Proceedings of 25th International Baltic Road Conference, Wilno 2003. Współautorstwo referatu.

"Road Infrastructure in Poland after Enlargement of the European Union – Identification of Basic Problems and Barriers”
Proceedings of 1st European Road Congress – Mobility in the Enlarged European Union: the Road Sector’s Challenges and Responsibilities, Lisbon, 2004. Autorstwo referatu.

Praca zbiorowa pod redakcją W. Kieżuna i J. Kubina pt.: "Dobre Państwo", autorstwo części pt.: „Infrastruktura drogowa Polski jako kraju Unii Europejskiej”. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, Warszawa, 2004 r.

Praca badawcza  "Zasady kształtowania sieci dróg krajowych województwa warmińsko-mazurskiego i ich powiązania z pozostałymi drogami oraz  połączenia z regionem kaliningradzkim". Zleceniodawca: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Warszawa 2004 r.  Koordynacja i współautorstwo pracy.

"Prawne i finansowe bariery rozwoju sieci drogowej w Polsce"
. Referat na sympozjum pt.: „Dzień Inżyniera Budownictwa”. Poznań, 2005 r. Autorstwo referatu.

Praca badawcza: „Zasady kształtowania sieci dróg wojewódzkich województwa warmińsko-mazurskiego i ich powiązania z pozostałymi drogami”.  Zleceniodawca: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie. Warszawa, 2005 r. Koordynacja i współautorstwo pracy.

"Overview on the place of earthworks in national context – Poland".
Referat na seminarium pt. „1st  Seminar on Earthworks in Europe”, Paris,  2005.  Współautorstwo referatu.

"Aktualne problemy naukowo-badawcze budownictwa. Rozdział 1 Budownictwo komunikacyjne", autorstwo podrozdziału pt.: "Kierunki rozwoju sieci  dróg krajowych województwa warmińsko-mazurskiego". Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Nauk Technicznych. Olsztyn 2006 r.

"Warstwy mrozoochronne ze słabych kruszyw grubookruchowych w nawierzchniach drogowych". Seria „Studia i materiały”, Wydawnictwo IBDiM Warszawa, 2006 r.  Współautorstwo pracy.

„Uwarunkowania prawne budowy dróg". Referat na konferencję pt.: „Dzień Inżyniera Budownictwa”. Poznań, 2007 r. Autorstwo pracy. budowa dróg szybkiego ruchu - uwarunkowania prawne" Referat na konferencję pt. „Przyspieszenie budowy dróg ekspresowych  w programie rządowym Infrastruktura i środowisko”. Kielce,  2007 r.  Współautorstwo pracy.

"Podbudowy drogowe". Seria „Studia i materiały”, Wydawnictwo IBDiM Warszawa, 2007 r. Autorstwo pracy.

“Transport infrastructure investment. Options for efficiency”. Contributor to the report published by OECD/ ITF, Paris 2008

„Główne kierunki zmian w warunkach technicznych dotyczących dróg publicznych”. Referat na LI Dni Drogowe, Międzyzdroje 2008 r.

„Perspektywa poprawy stanu infrastruktury drogowej na przykładzie województwa warmińsko-mazurskiego”. Referat na konferencję Euro-Trans, Warszawa 2008 r. 
svs-games.com javprice.com